Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Môj lekár

Vaša zdravotná dokumentácia je dostupná aj online

Výmenný lístok v roku 2020

Výmenný lístok je písomné odporúčanie všeobecného lekára na základe ktorého vám bude poskytnutá špecializovaná ambulantná starostlivosť uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia. V prípade, že ho nemáte, môžete byť u špecialistu vyšetrený iba ako samoplatca. Toto nariadenie platí od apríla 2013 a je stále v platnosti aj v roku 2019.

Poplatky v kúpeľoch

V kúpeľoch zaplatíte: 1,70 eura za stravovanie a štandardný pobyt na lôžku (ubytovanie v jednej ubytovacej jednotke s najmenej dvoma posteľami s umiestnením spoločného sociálneho zariadenia mimo tejto ubytovacej jednotky) pri indikáciách zaradených v skupine A

Poplatky za dopravu

Poplatky za dopravu, ktoré zaplatíte: 0,10 eura za jeden kilometer jazdy za poskytovanie dopravy

Poplatky na pohotovosti

Poplatky na pohotovosti - APS (predtým LSPP) zaplatíte: 2 eurá za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rámci ambulantnej pohotovostnej služby a zubno-lekárskej pohotovostnej služby. Ak bol poistenec následne odoslaný k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby (do nemocnice) je výška poplatku 0 eur

Poplatky u lekára

Poplatky u lekára a ich výšku stanovuje lekár. Cenník musí umiestniť na viditeľnom mieste a na doklade o zaplatení poplatku u lekára musí presne špecifikovať, o ktorý poplatok z cenníka ide. Cenníky kontroluje príslušný VÚC.

Strata zdravotnej karty

Ak všeobecný lekár vydal zdravotnú kartu (zdravotnú dokumentáciu) pacientovi a dôjde k strate zdravotnej karty, zodpovednosť nesie všeobecný lekár.

Žiadosť o vydanie zdravotnej dokumentácie

Žiadosť o vydanie zdravotnej dokumentácie adresuje váš nový všeobecný lekár, s ktorým ste uzatvorili dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, vášmu pôvodnému všeobecnému lekárovi, s ktorým ste ukončili zmluvný vzťah.

Výpis zo zdravotnej dokumentácie

Robiť výpis zo zdravotnej dokumentácie a nahliadať do nej sú oprávnení: pacient, jeho zákonný zástupca, manžel, manželka, po smrti pacienta dieťa, rodič alebo ich zákonný zástupca (ak takáto osoba nie je, plnoletá osoba, ktorá s pacientom žila v čase smrti v domácnosti, blízka osoba, alebo ich zákonný zástupca), osoba splnomocnená na základe písomného plnomocenstva vyššie uvedenými oprávnenými osobami (len rozsahu uvedenom v plnomocenstve)

Zdravotná karta – zápis/oprava

Zdravotná karta (alebo aj zdravotná dokumentácia) je súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe. Zdravotnú kartu vedie ako celok všeobecný lekár. Iný ošetrujúci zdravotnícky pracovník vedie zdravotnú dokumentáciu v rozsahu ním poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Dočasná práceneschopnosť – PN

Dočasnú pracovnú neschopnosť/PN posudzuje a rozhoduje o nej príslušný ošetrujúci lekár - všeobecný lekár alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti (nemocnice)

Lekársky predpis

Lekársky predpis (recept) obsahuje informácie o pacientovi, ošetrujúcom lekárovi a o predpisovanom lieku – názov, počet balení, spôsob dávkovania. Predpísaný počet balení lieku nesmie prekročiť počet balení potrebných na liečbu pacienta v trvaní troch mesiacov, ak pacient predpísaný liek pravidelne užíva, alebo na liečbu pacienta v trvaní jedného mesiaca, ak liek sa predpisuje prvý raz.

Zmena gynekológa

Pri zmene gynekológa sa postupuje podobne ako pri zmene všeobecného lekára. Gynekologická ambulantná zdravotná starostlivosť sa od inej špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti odlišuje, keďže do gynekologickej ambulancie chodíte pravidelne, nielen pri zdravotnom probléme, ale aj na preventívne prehliadky.

Zmena zubára

Pri zmene zubára/stomatológa treba postupovať rovnako ako pri zmene všeobecného lekára. Stomatologická ambulantná zdravotná starostlivosť sa od inej špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti odlišuje, keďže do stomatologickej ambulancie chodíte pravidelne, nielen pri zdravotnom probléme, ale aj na preventívne prehliadky.

Zmena všeobecného lekára

Zmenu všeobecného lekára alebo pediatra môžete urobiť spravidla každých 6 mesiacov. Všeobecnú ambulantnú starostlivosť poskytuje lekár na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorá sa uzatvára v písomnej forme najmenej na šesť mesiacov.

Vybrané odbornosti – čím sa zaoberajú

Odborní lekári - špecialisti sa zaoberajú nasledovnými odbornosťami:

Poučenie a Informovaný súhlas

Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný vás zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov aj o rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

Ordinačné hodiny

Ordinačné hodiny sú časový úsek, v ktorom poskytovateľ poskytuje ambulantnú starostlivosť, okrem poskytovania ambulantnej pohotovostnej služby a zubno – lekárskej pohotovostnej služby.

Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Všeobecnú ambulantnú starostlivosť poskytuje všeobecný lekár na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Uzatvára sa v písomnej forme najmenej na šesť mesiacov.

Dispenzárna starostlivosť

Dispenzarizácia je aktívne a systematické sledovanie zdravotného stavu osoby, u ktorej je predpoklad zhoršovania zdravotného stavu, jej vyšetrenie a liečba.

Odborný lekár/špecialista – kto je môj lekár

Odborný lekár vám poskytne špecializovanú zdravotnú starostlivosť v iných špecializačných odboroch ako všeobecné lekárstvo. Odborný lekár vás môže tiež odporučiť ďalšiemu odbornému lekárovi, navrhnúť vám hospitalizáciu v nemocnici, predpísať kúpele, pomôcku, vykonať odbery krvi a rôzne testy, poslať vás na röntgenologické vyšetrenie, predpísať vám lieky.

Všeobecný lekár/praktický lekár/pediater – kto je môj lekár

Všeobecný lekár nazývaný aj praktický lekár a pediater vám v rámci svojej ambulancie poskytne zdravotnú starostlivosť v prípade, že váš zdravotný stav nevyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín.

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné