Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Astigmatizmus oka – definícia, prejavy a operácia

Astigmatizmus (tzv. cylinder) je obvykle vrodená chyba oka, väčšinou spôsobená nerovnomerným zakrivením rohovky, pri ktorom rohovka nemá pravidelný pologuľovitý tvar, ale je v niektorých smeroch sploštená alebo naopak viac zakrivená. Časť svetelných lúčov sa preto zbieha mimo miesta najostrejšieho videnia a na sietnici vzniká deformovaný, neostrý obraz. Nepravidelné zakrivenie spôsobuje nerovnomerné zaostrenie a znižuje ostrosť videnia, rozpoznávanie detailov a vnímanie kontrastov. Stupeň očnej chyby sa určuje v cylindrických dioptriách doplnených údajom o počte uhlových stupňov osi.

Astigmatizmus liečba astigmatizmu

Na korigovanie astigmatizmu sa používajú cylindrické šošovky, ktoré lomia svetlo v jednej osi inak než v druhej, a tým vyrovnajú nepravidelnosť rohovky. Kontaktné šošovky používané pri astigmatizme sa nazývajú tórické a majú dodatočný parameter nazývaný cylinder.

Laserová operácia astigmatizmu

Laserová operácia vás za pár minút dokáže natrvalo zbaviť nie len krátkozrakosti a ďalekozrakosti, ale aj astigmatizmu. Astigmatizmus sa najčastejšie vyskytuje práve spolu s krátkozrakosťou alebo ďalekozrakosťou. Ak je to aj váš prípad, laserovou operáciou sa zbavíte oboch problémov naraz. Ktoré operačné metódy sú vhodné na odstránenie astigmatizmu, ako operácia prebieha a aká je jej cena?

Bezplatná objednávka na kliniku

Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie, vyplňte náš formulár a my sa postaráme o zvyšok!

Operačné metódy – priebeh operácie a cena

Povrchová metóda s použitím excimerového laseru – PRK/Lasek/epiLasek

PRK/Lasek/epiLasek alebo fotorefrakčná keratoktómia je metóda využívaná na odstránenie na odstránenie krátkozrakosti, ďalekozrakosti a astigmatizmu. Excimerový laser odparí z povrchu rohovky nadbytočné tkanivo, ktoré spôsobuje očnú vadu. Pred operáciou, ktorá trvá približne 15 minút, sú oči znecitlivené očnými kvapkami.

Výhodou je menšia finančná náročnosť, nevýhodou dlhšie hojenie, cca 3 – 4 dni.

Cena operácie astigmatizmu touto metódou sa pohybuje približne v rozmedzí 380 – 480 eur.

(Pre túto metódu očné kliniky používajú obchodné názvy PRK, Lasek, Epilasek, Super Laser, No Touch Laser, 6D Laser.)

Hĺbková metóda s použitím femtosekundového a excimerového laseru – femtoLASIK

Touto metódou sa taktiež koriguje krátkozrakosť, astigmatizmus aj ďalekozrakosť. Lasik/Femto Lasik spája laserovú úpravu rohovky s použitím dvoch druhov lasera – femtosekundového a excimerového. Femtosekundovým laserom očný chirurg vytvorí laserovým lúčom ochrannú lamelu, odklopí ju a pomocou excimerového laseru odstráni očnú vadu. Potom lamelu zas priklopí.

Operácia, ktorá trvá približne 15 minút, je bezbolestná, so stabilnými výsledkami. Operujú sa obe oči naraz.

Cena operácie touto metódou sa pohybuje približne v rozmedzí 550 – 800 eur.

(Pre túto metódu očné kliniky používajú obchodné názvy femtoLASIK basic, NeoLASIK HD, iLASIK, Z-LASIK, All laser LASIK.)

Hĺbková s použitím femtosekundového laseru, bez použitia excimerového laseru – SMILE

Relex Smile je technológia na odstránenie krátkozrakosti až do -10 dioptrií a astigmatizmu do 5 cylindrov. Celú operáciu vykonáva len femtosekundový laser, ktorý je výnimočný rýchlosťou zákroku a pooperačnou bezbolestnosťou. Femtolaser odstráni dioptrie priamo v rohovke bez toho, aby musel chirurg na povrchu oka vytvoriť lamelu (lamela – pozri Lasik/Femto Lasik). Laser vo vnútri rohovky oddelí v 3D nadbytočné tkanivo, ktoré chirurg odstráni špeciálnou pinzetou. Na rozdiel od iných metód, ktoré pracujú s kombináciou dvoch laserov, femtosekundového laseru a excimerového laseru, sa excimerový laser pri tejto metóde nepoužíva.

Operácia aj pooperačná liečba sú bezbolestné, videnie sa stabilizuje do 24 hodín.

Cena operácie touto metódou sa pohybuje približne v rozmedzí 900 – 1100 eur.

(Pre túto metódu očné kliniky používajú obchodné názvy RELEX SMILE 3D, NeoSMILE 3D, ReLEX SMILE, NeoSMILE Elite.)

O vhodnosti tej ktorej metódy v konkrétnom prípade samozrejme musí rozhodnúť lekár.

Operácia astigmatizmu a poisťovne

Operácia astigmatizmu laserom sa hodnotí ako kozmetický zákrok, zdravotné poisťovne tento typ operácie nehradia. Niektoré poisťovne preplácajú časť operácie jedného oka v prípade, že sa jedná o anizometropiu / rozdiel medzi dioptriami jedného a druhého oka je viac ako 3,5 dioptrie.Diskusia

Ak chcete pridať Váš názor do tejto diskusie, musíte sa prihlásiť.
V prípade, že nemáte konto, prosím zaregistrujte sa.

Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam práv a informácii pre Dotknutú osobu (ďalej aj „Zoznam práv“) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (ďalej len „Dotknutá osoba“). Prevádzkovateľom webovej stránky www.infomedica.sk sa na účely tohto Zoznamu práv považuje Wisehouse s. r. o., IČO: 48 245 127, so sídlom Lozornianska 11, Bratislava, PSČ 841 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105273/B, email: infomedica@infomedica.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:
 1. identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa uvedenými vyššie
 1. účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
 • účel spracúvania osobných údajov:
 1. Reklamné a marketingové služby,
 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu,
 3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 4. zabezpečenie zaslania Osobných údajov Dotknutej osoby klinike jednodňovej zdravotnej starostlivosti na základe výberu Dotknutej osoby.
 • právny základ spracovania osobných údajov:
 1. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.
 1. identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:
 • Prevádzkovateľ,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • zariadenie kúpeľnej starostlivosti,
 • banky, pobočky zahraničných bánk,
 • advokáti
 • notári,
 1. informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:
 1. dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,
 2. práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 3. práve na opravu osobných údajov,
 4. práve na vymazanie osobných údajov,
 5. práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. práve na prenosnosť osobných údajov,
 8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 9. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
 10. poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 11. práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,
 12. Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 13. Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že ku dňu oboznámenia sa s týmto Zoznamom práv a poskytnutím jej osobných údajov Prevádzkovateľovi dovŕšila 18 rokov veku.  
Podmienkami používania

* Vyplnenie týchto položiek je povinné

Pravidlá pre prispievateľov

Fórum je službou pre návsštevniíkov infomedica.sk. Príspevky sú uverejnené hneď po pridaní. INFOMEDICA si vyhradzuje právo neuverejniť a vymazať najmä tie príspevky, ktoré:

 • sú vulgárne alebo urážlivé
 • nesúvisia s titulom alebo témou
 • porušujú alebo vyzývajú porušovať autorské práva
 • odkazujú na ponuku alebo webové stránky konkurencie
 • obsahujú akékoľvek URL odkazy mimo domény infomedica.sk

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné