Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem


Podmienky používania webovej stránky infomedica.sk

 1. Úvodné ustanovenia
  • 1.1       Prevádzkovateľom webovej stránky www.infomedica.sk (ďalej len „Webová stránka Infomedica“) je spoločnosť Wisehouse s. r. o., so sídlom Lozornianska 11, Bratislava 841 06, IČO: 48 245 127, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 105273/B, adresa elektronickej pošty: info@infomedica.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
   1.2       Používateľom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá navštevuje Webovú stránku Infomedica  a využíva služby poskytované Prevádzkovateľom (ďalej len „Používateľ“).
   1.3       Prevádzkovateľ poskytuje na Webovej stránke Infomedica služby, ktoré predstavujú najmä vyhľadávanie v databázach stránky, spracovanie, zhromažďovanie údajov, uchovávanie a prenos dát, pričom sú poskytované Používateľom bezplatne, pokiaľ nie je v týchto podmienkach používania uvedené inak (ďalej len „Služby“).
   1.4       Prevádzkovateľ vydáva nasledujúce podmienky používania, ktoré upravujú vzájomné práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Používateľa (ďalej len „Podmienky používania“). Každý Používateľ je povinný oboznámiť sa s Podmienkami používania. Používateľ svojou návštevou Webovej stránky Infomedica a jej ďalším používaním potvrdzuje, že sa oboznámil s Podmienkami používania a súhlasí s nimi.
 1. Autorské práva

2.1       Obsah Webovej stránky Infomedica je chránený podľa príslušných právnych predpisov o ochrane práv duševného vlastníctva vrátane všetkých textov, grafiky, dizajnu, vizualizácie, databáz, spôsobu usporiadania súborov a všetkých zobrazení na tejto stránke. Prevádzkovateľ prehlasuje a Používateľ svojou návštevou a ďalším používaním Webovej stránky Infomedica berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je výlučným nositeľom všetkých práv duševného vlastníctva prislúchajúcich k Webovej stránke Infomedica, najmä podľa zákona č.185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“).

2.2       V prípade, že Používateľ zašle Prevádzkovateľovi elektronicky alebo akýmkoľvek iným spôsobom svoje názory, hodnotenia, pripomienky, obrázky alebo iné príspevky, ich zaslaním súhlasí s ich ďalším použitím Prevádzkovateľom za účelom propagácie produktov alebo služieb. Za týmto účelom udeľuje Používateľ Prevádzkovateľovi v súlade s Autorským zákonom bezplatný, nevýhradný, ďalej postúpiteľný súhlas v územne a vecne neobmedzenom rozsahu na ich použitie, pričom Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek takéto príspevky odstrániť.

 1. Ochrana osobných údajov a súkromia Používateľa

3.1       Za účelom využívania niektorých služieb Webovej stránky Infomedica bude Prevádzkovateľ v nevyhnutnom rozsahu spracovávať údaje uvedené Používateľom pri vyplnení registračného formulára a objednávkového formulára (ako sú popísané ďalej v týchto Podmienkach používania), ako aj údaje vložené Používateľom pri využívaní niektorých Služieb. Ak Používateľ nebude súhlasiť s poskytnutím svojich údajov Používateľovi, nebude možné poskytnúť mu niektoré Služby poskytované Prevádzkovateľom.

3.2       Používateľ je povinný vyplniť registračný a objednávkový formulár pravdivo. Prevádzkovateľ je oprávnený overiť si správnosť, pravdivosť a aktuálnosť týchto informácií a za týmto účelom kontaktovať Používateľa alebo tretie osoby.

3.3       Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré Používateľ uviedol v registračnom formulári (v rozsahu meno, priezvisko, prihlasovacie meno Používateľa, e-mailová adresa a telefónne číslo Používateľa a kraj v ktorom sa nachádza adresa pobytu Používateľa), v objednávkovom formulári (v rozsahu meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo a kraj v ktorom sa nachádza adresa pobytu Používateľa) a údaje ktoré vložil sám Používateľ pri využívaní Služieb. Pred odoslaním registračného a objednávkového formulára sa Používateľovi zobrazí zoznam práv Používateľa ako dotknutej osoby o spracovávaní v nich uvedených osobných údajov. V prípade ak Používateľ nedá Prevádzkovateľovi zároveň so svojimi osobnými údajmi súhlas s ich spracovaním, tieto budú bezodkladne odstránené so všetkých systémov Prevádzkovateľa.Ostatným Používateľom sa v prípade vyplneného registračného formulára bude zobrazovať len text príspevku v komunikačnom fóre vyplnený Používateľom v kolónke „Nadpis príspevku“ a „Text príspevku“ a prezývka Používateľa, ktorú uviedol v kolónke „Alias“, prípadne prihlasovacie meno Používateľa, ktoré uviedol v kolónke „Prihlasovacie meno“ (ak nevyplnil kolónku „Alias“). V prípade odoslaného objednávkového formulára sa žiaden z v ňom uvedených údajov ostatným Používateľom nezobrazuje.

3.4       Prevádzkovateľ bude pri spracovaní osobných údajov dodržiavať príslušné ustanovenia zákona zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

3.5       Účelom spracúvania osobných údajov Používateľa, ktorého osobné údaje sa spracúvajú (ďalej len „Dotknutá osoba“) Spoločnosťou je výkon predmetov činností Spoločnosti zapísaných v príslušnom obchodnom registri, a to najmä, nie však výlučne (i) Reklamné a marketingové služby, (ii) sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu, (iii) činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, (iv) zabezpečenie zaslania osobných údajov Dotknutej osoby poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti alebo kúpeľnému zariadeniu na základe výberu Dotknutej osoby. Osobné údaje Dotknutej osoby môžu byť spracované a zaslané poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti alebo kúpeľnému zariadeniu na základe výberu Dotknutej osoby, a to za účelom zabezpečenia zdravotnej starostlivosti alebo kúpeľnej liečby, ktorú si Dotknutá osoba sama zvolila.

3.6       Osobné údaje Dotknutej osoby sú spracúvané na základe jedného z nasledovných dôvodov:

 1. Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné za účelom vykonávania predmetu činnosti Prevádzkovateľa, ktorej jednou zo zmluvných strán je dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo poskytnutia kúpeľnej starostlivosti na základe žiadosti dotknutej osoby.

3.7       Ak si účel, na ktorý Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, vyžaduje alebo vyžadoval od Prevádzkovateľa, aby identifikoval Dotknutú osobu, Prevádzkovateľ nie je povinný uchovávať, získať alebo spracúvať dodatočné informácie na zistenie totožnosti Dotknutej osoby výlučne na to, aby dosiahol súlad so Zákonom.

3.8       Prevádzkovateľ v rámci spracúvania osobných údajov rozlišuje medzi nasledovnými kategóriami Dotknutých osôb:

 1. Používatelia,
 2. poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a kúpeľné zariadenia,
 3. tretie osoby, ktorých spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na dosiahnutie účelu činnosti Prevádzkovateľa, napr. banky a pobočky zahraničných bánk, advokáti, notári.

3.9       Prevádzkovateľ nespracúva osobitné kategórie osobných údajov, za ktoré sa považujú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie Dotknutej osoby.

3.10     Prevádzkovateľ v rámci poskytovania Služieb poskytuje osobné údaje Dotknutých osôb v nevyhnutnom rozsahu aj tretím subjektom, za ktoré sa považujú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a kúpeľné zariadenia, resp. iné organizácie, a to v rámci Slovenskej republiky a Českej republiky.

3.11     Ak sa spracúvanie Osobných údajov bude uskutočňovať v mene Prevádzkovateľa, je Prevádzkovateľ oprávnený jeho spracúvaním poveriť sprostredkovateľa, ktorý poskytuje dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení, a to tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky Zákona, a aby sa zabezpečila ochrana práv Dotknutej osoby, pričom na uvedené sa nevyžaduje predchádzajúci súhlas Dotknutej osoby. Sprostredkovateľ nie je oprávnený poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho Sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu Prevádzkovateľa alebo všeobecného písomného súhlasu Prevádzkovateľa. Sprostredkovateľ je povinný vopred informovať Prevádzkovateľa o zámere poveriť ďalšieho Prevádzkovateľa, ak sa má poverenie vykonať na základe všeobecného písomného súhlasu Prevádzkovateľa.

3.12     Prevádzkovateľ v rámci poskytovania Služieb neprenáša osobné údaje Dotknutých osôb do inej krajiny, než je Slovenská republika a Česká republika.

3.13     Prevádzkovateľ je v rámci poskytovania Služieb oprávnený spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie.

3.14     Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. Dotknutá osoba je oprávnená požiadať o odstránenie osobných údajov, resp. odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, a to písomne na adrese Prevádzkovateľa alebo odoslaním vyplneného formulára na Webovej stránke Infomedica: https://infomedica.sk/kontakt/. Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ sa zaväzuje odstrániť osobné údaje Dotknutej osoby na základe žiadosti Dotknutej osoby v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti o odstránenie osobných údajov Dotknutej osoby.

3.15     Prevádzkovateľ za účelom skvalitňovania poskytovaných služieb, analýzy návštevnosti stránky a zlepšenia jej používania používa cookies a iné technológie sledovania, ktoré môžu zaznamenávať informácie o napr. IP adresách a časových údajoch prístupu na webovú stránku. Súbory cookies sú textové súbory, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do počítača, mobilného alebo iného zariadenia Používateľa. Používateľ, ktorý má vo svojom prehliadači povolené prijímanie cookies tým akceptuje spôsob nakladania s cookies na konkrétnej webovej stránke.  V prípade, že si Používateľ neželá používať súbory cookies, môže jednotlivé cookies vymazať, blokovať alebo zakázať ich použitie. V takom prípade však Prevádzkovateľ nezaručuje možnosť využitia všetkých funkcií Webovej stránky Infomedica.

 1. Registrácia

4.1       Pre využívanie niektorých Služieb (najmä vkladanie príspevkov do komunikačného fóra) sa vyžaduje registrácia Používateľa. Používateľ je povinný vyplniť Registračný formulár pravdivo. V prípade nevyplnenia pravdivých údajov môže Prevádzkovateľ registráciu Používateľa zrušiť.

4.2       Pre registráciu Používateľa zriadi Prevádzkovateľ každému registrovanému Používateľovi jeho osobné konto (ďalej len „Konto“). Používateľ sa do svojho Konta prihlási prostredníctvom svojho prihlasovacieho mena a hesla.  Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovávanie svojho hesla a za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho Konta.

4.3       Prevádzkovateľ môže kedykoľvek Konto Používateľa zrušiť a to najmä z dôvodu

 1. porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov Používateľom,
 2. porušenia týchto Podmienok používania Používateľom,
 3. konto Používateľa nebolo použité dlhšie ako 1 (jeden) rok od posledného odhlásenia.

4.4       Používateľ môže kedykoľvek z akéhokoľvek dôvodu zrušiť Konto a to na základe pokynov priamo na Webovej stránke Infomedica týkajúcich sa zrušenia Konta.

4.5       Po zrušení registrácie Používateľa zostávajú na stránke všetky príspevky Používateľa, ktoré boli verejne prístupné (napr. príspevky v komunikačnom fóre).

4.6       Používateľ berie na vedomie, že si vytvorenie Konta ani registráciu nemôže nárokovať a Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odmietnuť alebo obmedziť Používateľovi prístup na Webovú stránku Infomedica a to najmä z dôvodu porušenia týchto Podmienok používania.

 1. Práva a povinnosti Používateľa

5.1     Používateľ sa zaväzuje, že pri využívaní Služieb nebude

 1. porušovať všeobecne záväzné právne predpisy, princípy dobrých mravov a tieto Podmienky používania
 2. používať vulgarizmy, násilné, urážlivé, zastrašujúce, rasistické, xenofóbne, sexuálne orientované vyjadrenia, otvorene alebo skrytou formou propagovať politické strany a jej predstaviteľov, robiť reklamu akejkoľvek osobe alebo výrobkom a službám,
 3. propagovať iné osoby alebo ich služby, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu s Prevádzkovateľom
 4. brániť v diskusii ostatným Používateľom alebo ju narúšať
 5. zverejňovať príspevky ku ktorým nemá autorské práva
 6. pokúšať sa obísť bezpečnostné systémy Webovej stránky Infomedica, snažiť sa preniknúť do verejne neprístupných miest stránky, pokúšať sa získať prístup na iné Konto Používateľa, poškodzovať iných Používateľov a/alebo pokúšať sa využívať Webovú stránku Infomedica na prenášanie škodlivých súborov
 7. poškodzovať Prevádzkovateľa a jeho dobré meno
 8. porušovať autorské práva Prevádzkovateľa.

5.2       V prípade hodnotenia zdravotníckych zariadení/poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa Používateľ okrem vyššie uvedeného zaväzuje hodnotiť podľa skutočnej skúsenosti a pravdivo.

5.3       V prípade ak je Používateľom zdravotnícke zariadenia alebo jeho zamestnanec, zaväzuje sa neovplyvňovať nekalým spôsobom hodnotenia alebo diskusie v komunikačných fórach.

5.4       Používateľ má právo kedykoľvek bez predchádzajúceho písomného oznámenia ukončiť využívanie Služieb.

5.5       Používateľ súhlasí s tým, že mu na Webovej stránke Infomedica bude zobrazovaná reklama a že mu budú zasielané reklamné informácie v súlade s týmito Podmienkami používania.

 1. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

6.1       Prevádzkovateľ nemá voči Používateľovi alebo tretím osobám okrem povinností ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito Podmienkami používania žiadne ďalšie povinnosti.

6.2       Prevádzkovateľ nezaručuje, že Webová stránka Infomedica bude neustále dostupná a že informácie zo stránky budú vždy úplné, správne alebo aktuálne. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za sprístupnený a zverejnený obsah a nezodpovedná ani za jeho gramatickú správnosť. Toto sa vzťahuje aj na tretie osoby uvádzané na stránke (napr. príspevky v komunikačnom fóre, hodnotenia a články v sekcii blog) a zmluvných partnerov Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená využívaním Služieb. Každý Používateľ používa Webovú stránku Infomedica a jej obsah na vlastné riziko a Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľovi alebo tretím osobám v súvislosti s využívaním Služieb alebo nemožnosťou využívania Služieb.

6.3       Prevádzkovateľ nezaručuje úplnosť a presnosť informácií v rámci spätnej väzby ktorýmkoľvek iným Používateľom alebo treťou osobou, nezodpovedá za obsah diskusie a dodržiavanie autorských a iných práv Používateľom a ani za obsah informácií umiestnených na weboch prepojených s Webovou stránkou Infomedica.

6.4       Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek z akéhokoľvek dôvodu odstrániť z Webovej stránky Infomedica akúkoľvek informáciu alebo príspevok a to bez predchádzajúceho upozornenia.

6.5       Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie Služieb na dobu určitú alebo na dobu neurčitú. Tiež má právo kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu zrušiť registráciu Používateľa.

6.6       Prevádzkovateľ neposkytuje zdravotnú starostlivosť. Prevádzkovateľ neručí a neberie zodpovednosť za obsah a kvalitu služieb a zdravotnej starostlivosti poskytovanej zmluvnými partnermi. Poskytovanie služieb zmluvnými partnermi bude predmetom samostatnej zmluvy medzi zmluvným partnerom a Používateľom, Prevádzkovateľ nezodpovedá a neručí za jej uzatvorenie a obsah a ani za akékoľvek záväzky jeho zmluvných partnerov.

6.7       Webová stránka Infomedica obsahuje hypertextové odkazy. Prevádzkovateľ nezodpovedá za čokoľvek čo súvisí s týmito prepojenými stránkami a ich obsahom a neberie za to žiadnu zodpovednosť. Prechodom na tieto prepojenia odchádza Používateľ z Webovej stránky Infomedica a mal by sa informovať na ich podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ nezodpovedá a ani nekontroluje obsah týchto stránok.

6.8       Podmienky inzercie a reklamných služieb na stránke sú zabezpečené na základe osobitnej zmluvy medzi Prevádzkovateľom a záujemcom o tieto služby. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah zobrazovanej reklamy.

 1. Objednávanie

7.1       Používateľ môže použiť Webovú stránku Infomedica so zámerom požiadať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je registrovaný na Webovej stránke Infomedica (ďalej len „Poskytovateľ“) o osobnú odbornú konzultáciu. V takomto prípade Používateľ vyplní a odošle Objednávkový formulár.

7.2       Odoslaním objednávkového formulára Používateľ zaručuje, že má 18 rokov, je spôsobilý na uzatváranie zmlúv ako aj zmluvy s Poskytovateľom.

7.3       Na objednanie na konzultáciu nemá Používateľ právny nárok a objednanie na konzultáciu bude akceptované výlučne na základe uváženia Prevádzkovateľa.

7.4       Prevádzkovateľ poskytne údaje poskytnuté Používateľom v objednávkovom formulári a ďalšej komunikácii na základe odoslaného objednávkového formulára Poskytovateľovi s čím Používateľ odoslaním objednávkového formulára vyslovuje svoj súhlas. Používateľ je povinný vyplniť všetky údaje v objednávkovom formulári pravdivo.

7.5       Po odoslaní objednávkového formulára bude Používateľ kontaktovaný na e-mailovej adrese prípadne telefónnom čísle uvedenom v objednávkovom formulári za účelom dohodnutia termínu konzultácie u Poskytovateľa.

7.6       Poplatok za konzultáciu, prípadne iné služby Poskytovateľa uhradí Používateľ priamo Poskytovateľovi na základe zmluvy s ním uzatvorenej.

7.7       Za vyplnenie objednávkového formulára neuhrádza Používateľ žiadny poplatok.

7.8       Poskytnutie služieb Poskytovateľa je predmetom zmluvy medzi Používateľom a Poskytovateľom. Webová stránka Infomedica nezodpovedá a ani nekontroluje obsah a kvalitu poskytnutých služieb Poskytovateľom a nezodpovedá ani za žiadne záväzky Poskytovateľa.

 1. Záverečné ustanovenia

8.1       Podmienky používania nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia.

8.2       Prevádzkovateľ má právo meniť a dopĺňať Podmienky používania. Súhlas so zmenou a aktuálnym znením Podmienok používania vyjadrí Používateľ tým, že bude Webovú stránku Infomedica naďalej navštevovať a využívať Služby.

8.3       Neplatnosť a neúčinnosť niektorých ustanovení Podmienok používania nemá vplyv na neplatnosť a neúčinnosť ostatných ustanovení Podmienok používania.

8.4       Všetky spory vzniknuté v súvislosti s využívaním Služieb budú riešené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a mieste príslušnými súdmi Slovenskej republiky.

V Bratislave, dňa 24.5.2018

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné