Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Zdravotné poistovne

Zmena zdravotnej poisťovne

Zmenu zdravotnej poisťovne môžete vykonať raz ročne, vždy k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka. Podať prihlášku do poisťovne treba najneskôr do 30. septembra bežného kalendárneho roka.

Prihlásenie do zdravotnej poisťovne

Osoba s trvalým pobytom v Slovenskej republike je povinná podať prihlášku na verejné zdravotné poistenie v zdravotnej poisťovni, ktorú si vyberie, do ôsmich dní odo dňa:

Poistenie v zahraničí – najčastejšie situácie

Ak vycestujete do inej krajiny EÚ na účely štúdia, výskumnej práce, stáže alebo odbornej prípravy, musíte mať v hostiteľskej krajine komplexné zdravotné poistenie. Ak nie ste zamestnaný a spĺňate príslušné požiadavky, môžete použiť európsky preukaz zdravotného poistenia, ak ste v hostiteľskej krajine zamestnaný, budete sa musieť prihlásiť do miestneho systému zdravotného poistenia.

Plánovaná liečba v cudzine mimo EÚ

Zdravotná poisťovňa schvaľuje úhradu na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v cudzine mimo EÚ pre riadne platiacich poistencov s bydliskom v SR v ojedinelých prípadoch, ak ochorenie nie je možné diagnostikovať a liečiť v SR a ani v členských štátoch EÚ. Postup je rovnaký ako pri schvaľovaní liečby v EÚ.

Plánovaná liečba v cudzine v EÚ

Zdravotná starostlivosť v cudzine, ktorá podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne je definovaná vo Vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 341/2013 Z. z..

Európsky preukaz zdravotného poistenia

EPZP – Európsky preukaz zdravotného poistenia je doklad, ktorý oprávňuje klienta slovenskej zdravotnej poisťovne čerpať potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorá sa stane z lekárskeho hľadiska potrebnou počas pobytu na území iného členského štátu EÚ a to v zdravotníckych zariadeniach, ktoré majú zmluvu s niektorou zdravotnou poisťovňou v danom štáte.

Zdravotné poistenie v zahraničí

Zdravotné poistenie v SR

Verejné zdravotné poistenie v Slovenskej republike je povinné. Vzťahuje sa na osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a na osoby s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky, ktoré sú zamestnané alebo podnikajú na území Slovenskej republiky, ak nie sú poistené v inom členskom štáte Európskej únie.

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné