Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Kúpeľná liečba

Kúpeľná liečba

Návrh na kúpeľnú liečbu

Pokiaľ absolvujete kúpeľnú liečbu ako samoplatca, nepotrebujete ani návrh vypísaný lekárom, ani schválenie zdravotnou poisťovňou. V takom prípade vám zdravotná poisťovňa neuhrádza žiadne náklady a celú úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť aj za služby (ubytovanie, strava, poplatky, daň) uhrádzate vy.

Kúpeľná liečba hradená z verejného zdravotného poistenia nadväzuje na predchádzajúcu ambulantnú alebo ústavnú starostlivosť. Kúpeľnú liečbu navrhuje ošetrujúci všeobecný lekár alebo lekár špecialista, ktorý k tlačivu „Návrh na zdravotnú starostlivosť“ priloží potrebné výsledky vyšetrení, informáciu o požiadavke na ústavnú, resp. ambulantnú liečbu, informáciu o potrebe sprievodcu, kópia prepúšťacej správy z hospitalizácie. U pacientov starších ako 70 rokov je potrebné pripojiť výsledky interného vyšetrenia.
Návrh na kúpeľnú liečbu schvaľuje zdravotná poisťovňa. Návrh musí byť do zdravotnej poisťovne doručený najneskôr šesť týždňov pred uplynutím doby indikácie kúpeľnej liečby.
Konkrétne kúpele si môžete vybrať, samozrejme, že musia byť v súlade s vašou zdravotnou indikáciou. Ak si nevyberiete sám, kúpele vám určí poisťovňa. Dátum nástupu na liečenie určia kúpele.

Platenie za kúpeľnú liečbu
Indikačný zoznam na kúpeľnú starostlivosť  rozlišuje diagnózy typu A a diagnózy typu B. Zdravotnú starostlivosť, poskytnutú v prírodných liečebných kúpeľoch v súlade s indikačným zoznamom, v plnom rozsahu hradí zdravotná poisťovňa.

Diagnózy typu A
Liečba v kúpeľoch zvyčajne  nasleduje po pobyte pacienta v nemocnici a týka sa najmä stavov po úraze alebo operácii. Poisťovňa uhrádza zdravotnú starostlivosť, plnú penziu a ubytovanie v štandardnej izbe (najčastejšie 2-lôžkovej).
Pacient uhrádza poplatok za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 1,70 eura za deň pobytu. V kúpeľoch sa poplatok platí za každý deň bez ohľadu na dĺžku pobytu, prvý a posledný deň sa rátajú ako jeden deň.

Od poplatku sú oslobodení:

 • deti do 3 rokov veku,
 • nositeľ najmenej striebornej Janského plakety,
 • osoby v hmotnej núdzi, ktoré sa preukážu rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi, platia len prvé tri dni pobytu, od štvrtého dňa neplatia.

Pacient tiež hradí daň z ubytovania (kúpeľný poplatok 1 € /osoba/ deň) a samozrejme v prípade záujmu si môže doplatiť nadštandard podľa cenníka konkrétnych kúpeľov.

Diagnózy typu B
Tieto diagnózy zahŕňajú najmä pacientov s chronickým ochorením, ktorí absolvujú kúpeľnú liečbu zväčša kvôli preliečeniu. Poisťovňa uhrádza len zdravotnú starostlivosť.
Pacient uhrádza stravu, ubytovanie, daň z ubytovania (kúpeľný poplatok 1 € /osoba/ deň) a poplatok za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

 • 5 eur za deň, ak nastúpi kúpeľnú liečbu mimo sezóny, teda v prvom alebo štvrtom štvrťroku (október až marec) a ubytuje sa v tzv. štandardnej izbe.
 • 7,30 eura na deň, ak nastúpi kúpeľnú liečbu v hlavnej sezóne, teda v druhom alebo treťom štvrťroku (apríl až september) a ubytuje sa v štandardnej izbe.

Od poplatku sú oslobodení:

 • deti do 3 rokov veku,
 • nositeľ najmenej striebornej Janského plakety,
 • osoby v hmotnej núdzi, ktoré sa preukážu rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi, platia len prvé tri dni pobytu, od štvrtého dňa neplatia.

Poplatok sa platí za každý deň bez ohľadu na dĺžku pobytu, prvý a posledný deň sa rátajú ako jeden deň.

Užitočné linky na zdravotné poisťovne:

https://www.vszp.sk/poistenci/zdravotna-starostlivost/kupelna-starostlivost.html
https://www.dovera.sk/poistenec/tema-ked-potrebujete-starostlivost/a106/kupele-ako-doplnkova-liecba
https://www.union.sk/kupelna-starostlivost

Bezplatná objednávka na kliniku

Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie, vyplňte náš formulár a my sa postaráme o zvyšok!Diskusia

Ak chcete pridať Váš názor do tejto diskusie, musíte sa prihlásiť.
V prípade, že nemáte konto, prosím zaregistrujte sa.

Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam práv a informácii pre Dotknutú osobu (ďalej aj „Zoznam práv“) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (ďalej len „Dotknutá osoba“). Prevádzkovateľom webovej stránky www.infomedica.sk sa na účely tohto Zoznamu práv považuje Wisehouse s. r. o., IČO: 48 245 127, so sídlom Lozornianska 11, Bratislava, PSČ 841 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105273/B, email: infomedica@infomedica.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:
 1. identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa uvedenými vyššie
 1. účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
 • účel spracúvania osobných údajov:
 1. Reklamné a marketingové služby,
 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu,
 3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 4. zabezpečenie zaslania Osobných údajov Dotknutej osoby klinike jednodňovej zdravotnej starostlivosti na základe výberu Dotknutej osoby.
 • právny základ spracovania osobných údajov:
 1. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.
 1. identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:
 • Prevádzkovateľ,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • zariadenie kúpeľnej starostlivosti,
 • banky, pobočky zahraničných bánk,
 • advokáti
 • notári,
 1. informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:
 1. dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,
 2. práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 3. práve na opravu osobných údajov,
 4. práve na vymazanie osobných údajov,
 5. práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. práve na prenosnosť osobných údajov,
 8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 9. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
 10. poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 11. práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,
 12. Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 13. Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že ku dňu oboznámenia sa s týmto Zoznamom práv a poskytnutím jej osobných údajov Prevádzkovateľovi dovŕšila 18 rokov veku.  
Podmienkami používania

* Vyplnenie týchto položiek je povinné

Pravidlá pre prispievateľov

Fórum je službou pre návsštevniíkov infomedica.sk. Príspevky sú uverejnené hneď po pridaní. INFOMEDICA si vyhradzuje právo neuverejniť a vymazať najmä tie príspevky, ktoré:

 • sú vulgárne alebo urážlivé
 • nesúvisia s titulom alebo témou
 • porušujú alebo vyzývajú porušovať autorské práva
 • odkazujú na ponuku alebo webové stránky konkurencie
 • obsahujú akékoľvek URL odkazy mimo domény infomedica.sk

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné