Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Pohotovosť/APS (LSPP)

Pohotovosť/LSPP

Pohotovosťou sa hovorovo označuje najmä  ambulantná pohotovostná služba (APS). Od 1. júla 2018 sa pôvodný názov lekárska služba prvej pomoci (LSPP) zmenil na ambulantnú pohotovostnú službu (APS).
V ambulantnej pohotovostnej službe vás ošetrí službukonajúci všeobecný lekár alebo pediater po ordinačných hodinách vášho všeobecného lekára alebo pediatra a počas víkendov a štátnych sviatkov – v pracovných dňoch v čase od 16. do 22. hodiny a v dňoch pracovného pokoja v čase od 7. do 22. hodiny. APS je určená pacientom so zdravotnými problémami, s ktorými by navštívili svojho všeobecného lekára alebo pediatra, ak by mal v čase, kedy zdravotné problémy nastali, ordinačné hodiny, ústavná pohotovostná služba (urgentný príjem, urgent, centrálny príjem) v nemocnici, ktorá je určená pre pacientov s vážnym, život ohrozujúcim stavom.
Urgentné príjmy v nemocnici poskytujú zdravotnú starostlivosť nepresahujúcu 24 hodín pri náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje život alebo niektorú zo základných životných funkcií.

Na čo slúži APS

Ambulantná pohotovostná služba (APS) slúži na ošetrenie pacienta po ordinačných hodinách všeobecného lekára alebo pediatra, počas víkendov a štátnych sviatkov, a to v pracovných dňoch v čase od 16. do 22. hodiny a v dňoch pracovného pokoja v čase od 7. do 22. hodiny.
APS navštívte so zdravotnými problémami, s ktorými by ste navštívili svojho všeobecného lekára alebo pediatra, ak by mal ordinačné hodiny.
Od 1. júla 2018 je ambulantná pohotovosť (APS) poskytovaná len v ambulanciách APS,  už nie je aj výjazdová, teda nie je možné privolať lekára domov. Telefonický kontakt  slúži len na konzultácie s lekárom. Pre vážne a život ohrozujúce stavy je k dispozícii nepretržite 24 hodín denne rýchla lekárska pomoc (linka 112).

Kedy navštíviť APS

APS navštívte v prípade, keď sa vám náhle zhorší zdravotný stav, ale toto zhoršenie priamo neohrozuje váš život, pri každej výraznej zmene zdravotného stavu, ako závrate, bolesti, teplota, mimo ordinačných hodín vášho všeobecného lekára. APS navštívte so zdravotnými problémami, s ktorými by ste navštívili svojho všeobecného lekára alebo pediatra, ak by mal ordinačné hodiny.
Lekár na APS zastupuje v pracovných dňoch v čase od 16. do 22. hodiny a v dňoch pracovného pokoja v čase od 7. do 22. hodiny vášho všeobecného lekára alebo pediatra.
Pokiaľ už váš všeobecný lekár neordinuje a pohotovosť ešte nie je otvorená, požiadajte o vyšetrenie na centrálnom príjme ktorejkoľvek nemocnice.
V prípade akútnych stavov, poranení ťažšieho charakteru zavolajte na telefónne číslo 112 alebo 155 alebo navštívte centrálny príjem nemocnice .

Kam na APS

Spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby upravuje Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 22/2018 Z. z. , ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby. Pozri aj http://www.health.gov.sk/?pohotovosti-po-novom
Aj pri pohotovostiach vo všeobecnosti platí princíp slobodnej voľby. Je na Vás, ktorú pohotovosť navštívite.
Kde sa LSPP nachádza a pre aké spádové územie poskytuje zdravotnú starostlivosť nájdete na webovej stránke svojej VÚC, v časti zdravotníctvo, Organizácia lekárskej služby prvej pomoci.

http://www.region-bsk.sk/clanok/organizacia-lekarskej-sluzby-prvej-pomoci-lspp-751321.aspx

https://www.trnava-vuc.sk/sk/lekarenska-pohotovost/

https://www.tsk.sk/zdravotnictvo/rozpis-sluzieb-lekarskej-sluzby-prvej-pomoci.html?page_id=46215

https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/lekarska-sluzba-prvej-pomoci

https://www.e-vuc.sk/bbsk/zdravotnictvo/lekarska-sluzba-prvej-pomoci.html?page_id=96760

http://www.regionzilina.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-zdravotnictva/lekarska-sluzba-prvej-pomoci/rozpis-sluzieb-lekarskej-sluzby-prvej-pomoci/

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-zdravotnictva/pohotovostne-sluzby/pohotovostne-sluzby.html

https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/zdravotnictvo/lspp/

Poplatky na APS

Ambulantná pohotovostná služba – APS zabezpečuje poskytovanie akútnej, neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preplácanej v plnej výške z verejného zdravotného poistenia.
Lieky, ktoré vám predpíše lekár na pohotovosti, sú preplácané podľa rovnakých pravidiel, ako keď vám ich predpíše Váš všeobecný lekár.
Vy uhradíte len poplatok za návštevu pohotovosti vo výške 2 eurá za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rámci ambulantnej pohotovosti a zubno-lekárskej pohotovosti služby. Od platby budete oslobodení ak po vyšetrení nasleduje prijatie na hospitalizáciu.
Za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rámci pevnej ambulantnej pohotovosti formou návštevnej služby v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí pacienta zaplatíte poplatok 10 eur.

Od poplatku na APS ste oslobodení:

 • ak bolo ošetrenie na ambulantnej pohotovosti poskytnuté v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku. Pozor, od poplatku nebudete oslobodení, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo odporučené lekárom
 • ak bol poistenec po poskytnutí ambulantnej pohotovosti následne prijatý do nemocnice
 • ak je poistenec maloletým dieťaťom a o poskytnutie zdravotnej starostlivosti žiada zariadenie, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately.


Diskusia

Ak chcete pridať Váš názor do tejto diskusie, musíte sa prihlásiť.
V prípade, že nemáte konto, prosím zaregistrujte sa.

Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam práv a informácii pre Dotknutú osobu (ďalej aj „Zoznam práv“) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (ďalej len „Dotknutá osoba“). Prevádzkovateľom webovej stránky www.infomedica.sk sa na účely tohto Zoznamu práv považuje Wisehouse s. r. o., IČO: 48 245 127, so sídlom Lozornianska 11, Bratislava, PSČ 841 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105273/B, email: infomedica@infomedica.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:
 1. identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa uvedenými vyššie
 1. účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
 • účel spracúvania osobných údajov:
 1. Reklamné a marketingové služby,
 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu,
 3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 4. zabezpečenie zaslania Osobných údajov Dotknutej osoby klinike jednodňovej zdravotnej starostlivosti na základe výberu Dotknutej osoby.
 • právny základ spracovania osobných údajov:
 1. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.
 1. identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:
 • Prevádzkovateľ,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • zariadenie kúpeľnej starostlivosti,
 • banky, pobočky zahraničných bánk,
 • advokáti
 • notári,
 1. informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:
 1. dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,
 2. práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 3. práve na opravu osobných údajov,
 4. práve na vymazanie osobných údajov,
 5. práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. práve na prenosnosť osobných údajov,
 8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 9. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
 10. poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 11. práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,
 12. Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 13. Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že ku dňu oboznámenia sa s týmto Zoznamom práv a poskytnutím jej osobných údajov Prevádzkovateľovi dovŕšila 18 rokov veku.  
Podmienkami používania

* Vyplnenie týchto položiek je povinné

Pravidlá pre prispievateľov

Fórum je službou pre návsštevniíkov infomedica.sk. Príspevky sú uverejnené hneď po pridaní. INFOMEDICA si vyhradzuje právo neuverejniť a vymazať najmä tie príspevky, ktoré:

 • sú vulgárne alebo urážlivé
 • nesúvisia s titulom alebo témou
 • porušujú alebo vyzývajú porušovať autorské práva
 • odkazujú na ponuku alebo webové stránky konkurencie
 • obsahujú akékoľvek URL odkazy mimo domény infomedica.sk

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné