Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Prihlásenie do zdravotnej poisťovne

Podanie prihlášky do zdravotnej poisťovne – aké doklady potrebujete

Osoba s trvalým pobytom v Slovenskej republike je povinná podať prihlášku na verejné zdravotné poistenie v zdravotnej poisťovni, ktorú si vyberie, do ôsmich dní odo dňa:

 • narodenia – novorodenca treba do zdravotnej poisťovne prihlásiť do 60 dní od narodenia. Dovtedy je dieťatko poistené v tej istej poisťovni ako matka a zdravotná starostlivosť je hradená z jej poistenia.
  Potrebné doklady: prihláška poistenca, rodný list, OP rodiča alebo zákonného zástupcu.
Prihlásenie do zdravotnej poisťovne
 • získania trvalého pobytu na území SR
  Potrebné doklady: prihláška poistenca, identifikačná karta cudzinca alebo samolepiaca nálepka v cestovnom pase a potvrdenie ohlasovne o pobyte na území SR, rodné číslo (ak ho má pridelené).
 • zániku zdravotného poistenia na území štátu, v ktorom mal sídlo jej zamestnávateľ
  Potrebné doklady: prihláška poistenca, doklad o zániku poistenia v cudzine alebo doklad o zániku zamestnania v cudzine.
 • zániku SZČO v cudzine
  Potrebné doklady: prihláška poistenca, doklad o zániku poistenia v cudzine alebo doklad o zániku vykonávania SZČO v cudzine.
 • zániku zdravotného poistenia v cudzine
  Potrebné doklady: prihláška poistenca, doklad o zániku poistenia v cudzine.

Osoba bez trvalého pobytu v Slovenskej republike

 • Zamestnanec cudzí štátny príslušník
  Potrebné doklady: identifikačná karta cudzinca alebo samolepiaca nálepka v cestovnom pase, doklad o zamestnaní, rodné číslo (ak ho má pridelené), prihláška poistenca (neplatí, ak sú osoby zamestnané v SR u zamestnávateľa, ktorý požíva diplomatické výsady a imunity podľa medzinárodného práva alebo u zamestnávateľa na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a nie sú zdravotne poistené v inom členskom štáte EÚ).
 • SZČO cudzí štátny príslušník
  Potrebné doklady: prihláška poistenca, identifikačná karta cudzinca alebo samolepiaca nálepka v cestovnom pase, živnostenský list, licencia, koncesná listina, rodné číslo (ak ho má pridelené).
 • Azylant
  Potrebné doklady: prihláška poistenca, rozhodnutie o udelení azylu, doklad o povolení na pobyt, doklad o rodnom čísle (ak ho má pridelené).
 • Zahraničný študent: prihláška poistenca, potvrdenie o návšteve školy, identifikačná karta alebo samolepiaca nálepka v cestovnom pase alebo iný doklad (napr. pas), doklad z Ministerstva školstva SR, Domu zahraničných stykov o tom, že ide o poistenca na zabezpečenie medzinárodných zmlúv a o rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, rodné číslo (ak ho má pridelené).
 • Nezaopatrený rodinný príslušník
  Potrebné doklady: prihláška poistenca, rodný list dieťaťa (rodný list vystavený krajinou EÚ) a doklad o podávateľovi prihlášky.
 • Maloletý cudzinec
  Potrebné doklady: prihláška poistenca, rozhodnutie o umiestnení v zariadení, na základe rozhodnutia súdu, rodné číslo (ak ho má pridelené), rodný list.
 • Cudzinec zaistený, vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody
  Potrebné doklady: prihláška poistenca, doklad o zaistení, doklad o prevzatí do väzby, doklad o nástupe do trestu odňatia slobody, rodné číslo (ak ho má pridelené).

Tlačivá jednotlivých zdravotných poisťovní nájdete tu:

https://www.vszp.sk/poistenci/tlaciva/
https://www.dovera.sk/poistenec/tlaciva
https://www.union.sk/poistenci-tlaciva-a-formulareDiskusia

Ak chcete pridať Váš názor do tejto diskusie, musíte sa prihlásiť.
V prípade, že nemáte konto, prosím zaregistrujte sa.

Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam práv a informácii pre Dotknutú osobu (ďalej aj „Zoznam práv“) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (ďalej len „Dotknutá osoba“). Prevádzkovateľom webovej stránky www.infomedica.sk sa na účely tohto Zoznamu práv považuje Wisehouse s. r. o., IČO: 48 245 127, so sídlom Lozornianska 11, Bratislava, PSČ 841 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105273/B, email: infomedica@infomedica.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:
 1. identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa uvedenými vyššie
 1. účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
 • účel spracúvania osobných údajov:
 1. Reklamné a marketingové služby,
 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu,
 3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 4. zabezpečenie zaslania Osobných údajov Dotknutej osoby klinike jednodňovej zdravotnej starostlivosti na základe výberu Dotknutej osoby.
 • právny základ spracovania osobných údajov:
 1. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.
 1. identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:
 • Prevádzkovateľ,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • zariadenie kúpeľnej starostlivosti,
 • banky, pobočky zahraničných bánk,
 • advokáti
 • notári,
 1. informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:
 1. dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,
 2. práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 3. práve na opravu osobných údajov,
 4. práve na vymazanie osobných údajov,
 5. práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. práve na prenosnosť osobných údajov,
 8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 9. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
 10. poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 11. práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,
 12. Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 13. Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že ku dňu oboznámenia sa s týmto Zoznamom práv a poskytnutím jej osobných údajov Prevádzkovateľovi dovŕšila 18 rokov veku.  
Podmienkami používania

* Vyplnenie týchto položiek je povinné

Pravidlá pre prispievateľov

Fórum je službou pre návsštevniíkov infomedica.sk. Príspevky sú uverejnené hneď po pridaní. INFOMEDICA si vyhradzuje právo neuverejniť a vymazať najmä tie príspevky, ktoré:

 • sú vulgárne alebo urážlivé
 • nesúvisia s titulom alebo témou
 • porušujú alebo vyzývajú porušovať autorské práva
 • odkazujú na ponuku alebo webové stránky konkurencie
 • obsahujú akékoľvek URL odkazy mimo domény infomedica.sk

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné