Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Bolesť a ochorenia chrbtice – príčiny a liečba

Chrbtica je zložitý anatomický útvar, ktorý sa skladá zo 7 krčných, 12 hrudníkových a 5 driekových stavcov, ktoré sa pripájajú na krížovú kosť a kostrč. Hlavnou zložkou pohybového segmentu chrbtice je medzistavcová platnička spájajúca dva susedné stavce. Súčasťou tejto pohybovej jednotky sú medzistavcové kĺby, väzy a priľahlé svaly.
Krčná chrbtica spája lebku a horné končatiny ľudského tela. Ak máte problémy s krčnou chrbticou, odporúčame tento článok.
Hrudná chrbtica spája rebrá a tvorí ochranu pre pľúca.
Drieková chrbtica nám umožňuje vykonať rotácie, sedieť, predkláňať a zakláňať sa.

Operácie chrbtice

Za najpodstatnejšie faktory zmien v oblasti krčnej, driekovej, ale aj hrudnej chrbtice sú považované najmä postupne sa zhoršujúci spôsob a stupeň výživy tkaniva platničky, obmedzený pohyb, nefyziologické držanie tela v neprimeraných polohách, telesná hmotnosť, dlhodobé sedenie.

Príčiny bolesti chrbtice

Príčinami bolesti chrbtice môžu byť vrodené

 • vývojové vady (vrodené vývojové chyby stavcov, nesprávne tvary chrbtice – vybočenie hrudníkovo – driekovej časti, skolióza)
 • degeneratívne zmeny zapríčinené jednostranným preťažovaním, niektorými celkovými ochoreniami (napr. cukrovka) a viacerými ďalšími okolnosťami (nadváha, drobné opakované úrazy a pod.).

Bezplatná objednávka na kliniku

Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie, vyplňte náš formulár a my sa postaráme o zvyšok!

Ochorenie chrbtice

Ochorenie chrbtice sa považuje za civilizačnú formu ochorenia, ktorým trpí väčšina populácie. Medzi ochorenia chrbtice patria degeneratívne ochorenia (spondylartróza), zápalové ochorenia (najčastejšie ide o autoimúnne ochorenia), nádorové ochorenia chrbtice (benígnych alebo malígne nádory, metastázy do chrbtice v rámci iného onkologického ochorenia) a traumatické ochorenia chrbtice, vznikajúce v dôsledku rôznych úrazov. Úrazy chrbtice vznikajú najčastejšie pri pádoch, nárazoch a autonehodách.

Najčastejšie ochorenia:

 • hernia disku – proces, pri ktorom sa zaťažovaním obal medzistavcovej platničky začne trhať alebo praskne
 • degenerácia medzistavcovej platničky – medzistavcové platničky sa opotrebujú alebo porania, čo spôsobuje bolesť
 • skolióza – nastáva v prípade vykrivenia chrbtice v tvare S alebo C
 • stenóza chrbticového kanála – nastáva pri zúžení priestorov miechy a nervov, ktoré sú zapríčinené vytečením, zmenšením hrúbky platničky alebo vznikom kostných výrastkov (osteofytov), pričom dochádza k tlaku na tkanivá v chrbticovom kanáli
 • spondylóza – zapríčinená znížením medzistavcového priestoru, vznikom kostných výrastkov (osteofytov) na okraji platničky a tým celkovej zmeny štruktúry a stavby stavca
 • spondylolistéza – proces, pri ktorom dochádza k narušeniu fyziologického tvaru chrbtice a súčasne k jej instabilite. Stavec vykĺzne z pozície, pričom dochádza k posunu dvoch na seba nadväzujúcich stavcov. Tlakom na korene miechy v hornom priestore stavca dochádza k zvýrazneniu miery bolestivosti.

Liečba ochorení chrbtice

Konzervatívnou/neoperačnou liečbou ochorení chrbtice je najmä cielená obstreková terapia krvnými preparátmi, obstreky nervových koreňov pod RTG kontrolou, obstreky platničiek ozónom, infúzna terapia, rehabilitačná terapia, terapia rázovou vlnou, rehabilitácie, užívanie doplnkov výživy.

Operačnou liečbou je operácia platničiek, vypĺňanie zlomenín stavcov pri osteoporóze (pri rednutí kostí), stabilizácia zlomenín, nukleoplastika, vertebroplastika. • Radka stenová
  25. júla 2023 10:45

  Dobry deň. Ja by som sa chcela opýtať ci sa môže stať že keď mám posunute stavce na chrbtici ci nože tlacit na mechur. Dakujem

Comments are closed.

Diskusia

Ak chcete pridať Váš názor do tejto diskusie, musíte sa prihlásiť.
V prípade, že nemáte konto, prosím zaregistrujte sa.

Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam práv a informácii pre Dotknutú osobu (ďalej aj „Zoznam práv“) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (ďalej len „Dotknutá osoba“). Prevádzkovateľom webovej stránky www.infomedica.sk sa na účely tohto Zoznamu práv považuje Wisehouse s. r. o., IČO: 48 245 127, so sídlom Lozornianska 11, Bratislava, PSČ 841 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105273/B, email: infomedica@infomedica.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:
 1. identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa uvedenými vyššie
 1. účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
 • účel spracúvania osobných údajov:
 1. Reklamné a marketingové služby,
 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu,
 3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 4. zabezpečenie zaslania Osobných údajov Dotknutej osoby klinike jednodňovej zdravotnej starostlivosti na základe výberu Dotknutej osoby.
 • právny základ spracovania osobných údajov:
 1. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.
 1. identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:
 • Prevádzkovateľ,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • zariadenie kúpeľnej starostlivosti,
 • banky, pobočky zahraničných bánk,
 • advokáti
 • notári,
 1. informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:
 1. dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,
 2. práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 3. práve na opravu osobných údajov,
 4. práve na vymazanie osobných údajov,
 5. práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. práve na prenosnosť osobných údajov,
 8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 9. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
 10. poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 11. práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,
 12. Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 13. Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že ku dňu oboznámenia sa s týmto Zoznamom práv a poskytnutím jej osobných údajov Prevádzkovateľovi dovŕšila 18 rokov veku.  
Podmienkami používania

* Vyplnenie týchto položiek je povinné

Pravidlá pre prispievateľov

Fórum je službou pre návsštevniíkov infomedica.sk. Príspevky sú uverejnené hneď po pridaní. INFOMEDICA si vyhradzuje právo neuverejniť a vymazať najmä tie príspevky, ktoré:

 • sú vulgárne alebo urážlivé
 • nesúvisia s titulom alebo témou
 • porušujú alebo vyzývajú porušovať autorské práva
 • odkazujú na ponuku alebo webové stránky konkurencie
 • obsahujú akékoľvek URL odkazy mimo domény infomedica.sk

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné