Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Podnet na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Ak sa domnievate, že vám nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť správne alebo sa domnievate, že iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, máte právo podať podnet na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý môžete adresovať nasledujúcim subjektom:

Podnet na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Podnet poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti

Podnet na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou máte právo podať priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, nemocnici alebo lekárovi u ktorého máte pochybnosti o poskytnutej zdravotnej starostlivosti a požiadať o nápravu. Podnet sa podáva písomne. Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podnetu nevyhovie alebo bezodkladne neinformuje žiadateľa o spôsobe vybavenia podnetu, osoba má právo podať podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).

Podnet na ÚDZS, žiadosť o vykonanie dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou skúma či sa vykonali všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy.

Výsledkom dohľadu je oznámenie úradu o výsledku prešetrenia, kde skonštatuje, že zdravotná starostlivosť bola poskytnutá správne, alebo zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne, pričom v rozhodnutí pomenuje dôvody, v ktorých nesprávnosť poskytnutej zdravotnej starostlivosti vidí.

Na rozdiel od súdneho, správneho či trestného konania je konanie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou oveľa menej formalizované a jeho rozhodnutie nemá zákonom stanovené náležitosti tak, ako je tomu pri súdnych alebo správnych rozhodnutiach.
ÚDZS nemusí uvádzať akými úvahami bol pri rozhodovaní vedený, neskúma bližšie skutkový stav, nemá povinnosť vyrovnať sa s dôkazmi v ich vzájomných súvislostiach a sťažovateľ sa proti rozhodnutiu ÚDZS nemôže žiadnym spôsobom ďalej brániť, keďže zákon sťažovateľovi takéto právo nepriznáva.

Negatívne rozhodnutie ÚDZS nebráni sťažovateľovi obrátiť sa v danej veci na príslušný súd.

Ak bola zdravotná starostlivosť podľa ÚDZS poskytnutá nesprávne, môže následne v správnom konaní uložiť pokutu. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže voči rozhodnutiu ÚDZS podať odvolanie a podať návrh na súd a domáhať sa preskúmania zákonnosti rozhodnutia Úradu. Konštatovanie ÚDZS o nesprávnosti postupu zdravotníckeho zariadenia nezakladá nárok na náhradu škody, ÚDZS nemá právomoc hodnotiť spôsobenú škodu. Prípadnú náhradu škody za nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť si môže poškodený uplatňovať v občiansko-právnom konaní.

Podnet na prešetrenie sa podáva písomne, na pobočke ÚDZS podľa miesta, kde bola zdravotná starostlivosť poskytnutá. Podávateľovi podnetu príde písomné oznámenie o začatí dohľadu aj o výsledku dohľadu.

Na podanie podnetu, ale ani na ukončenie dohľadu nie je žiadne lehota.

Postup pri podaní podnetu na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nájdete tu:

http://www.udzs-sk.sk/web/sk/postup-pri-podani-podnetu

Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) je príslušné na vybavovanie podnetov vo veci:

 • podávania stanovísk k zákonom
 • informácií alebo sťažností ohľadne platieb za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • povolenia poskytovateľov na výkon činnosti (ak ho vydalo MZ SR)
 • organizácie zdravotnej starostlivosti – ordinačné hodiny, zdravotná dokumentácia…(ak príslušnému poskytovateľovi vydalo povolenie na výkon činnosti MZ SR)

Príslušný samosprávny kraj – VÚC má v kompetencií vybavovanie podnetov vo veci:

 • platieb za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • povolenia poskytovateľov na výkon činnosti (ak ho vydáva VÚC)
 • organizácie zdravotnej starostlivosti – ordinačné hodiny, zdravotná dokumentácia…(ak príslušnému poskytovateľovi vydal povolenie na výkon činnosti VÚC)

Do kompetencie Sociálnej poisťovne patrí vybavovanie podnetov vo veci:

 • práceneschopnosti
 • invalidného dôchodku
 • nemocenských dávok


Diskusia

Ak chcete pridať Váš názor do tejto diskusie, musíte sa prihlásiť.
V prípade, že nemáte konto, prosím zaregistrujte sa.

Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam práv a informácii pre Dotknutú osobu (ďalej aj „Zoznam práv“) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (ďalej len „Dotknutá osoba“). Prevádzkovateľom webovej stránky www.infomedica.sk sa na účely tohto Zoznamu práv považuje Wisehouse s. r. o., IČO: 48 245 127, so sídlom Lozornianska 11, Bratislava, PSČ 841 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105273/B, email: infomedica@infomedica.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:
 1. identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa uvedenými vyššie
 1. účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
 • účel spracúvania osobných údajov:
 1. Reklamné a marketingové služby,
 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu,
 3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 4. zabezpečenie zaslania Osobných údajov Dotknutej osoby klinike jednodňovej zdravotnej starostlivosti na základe výberu Dotknutej osoby.
 • právny základ spracovania osobných údajov:
 1. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.
 1. identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:
 • Prevádzkovateľ,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • zariadenie kúpeľnej starostlivosti,
 • banky, pobočky zahraničných bánk,
 • advokáti
 • notári,
 1. informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:
 1. dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,
 2. práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 3. práve na opravu osobných údajov,
 4. práve na vymazanie osobných údajov,
 5. práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. práve na prenosnosť osobných údajov,
 8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 9. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
 10. poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 11. práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,
 12. Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 13. Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že ku dňu oboznámenia sa s týmto Zoznamom práv a poskytnutím jej osobných údajov Prevádzkovateľovi dovŕšila 18 rokov veku.  
Podmienkami používania

* Vyplnenie týchto položiek je povinné

Pravidlá pre prispievateľov

Fórum je službou pre návsštevniíkov infomedica.sk. Príspevky sú uverejnené hneď po pridaní. INFOMEDICA si vyhradzuje právo neuverejniť a vymazať najmä tie príspevky, ktoré:

 • sú vulgárne alebo urážlivé
 • nesúvisia s titulom alebo témou
 • porušujú alebo vyzývajú porušovať autorské práva
 • odkazujú na ponuku alebo webové stránky konkurencie
 • obsahujú akékoľvek URL odkazy mimo domény infomedica.sk

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné