Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Krátkozrakosť – prejavy, liečba a operácia

Krátkozrakosť (myopia) patrí medzi najčastejšie očné vady. Jej vznik je ovplyvnený hlavne genetickou predispozíciou, ale aj vonkajšími vplyvmi. Niekedy vzniká pri šedom zákale. Krátkozrakosť sa prejavuje zhoršeným videním do diaľky, človek vidí blízke predmety ostrejšie ako vzdialené. Väčšinou býva diagnostikovaná v detskom veku a počas dospievania, do dospelosti narastá, potom sa stabilizuje.

Krátkozrakosť liečba krátkozrakosti

Krátkozraké oko je príliš dlhé alebo má príliš zakrivenú šošovku, kvôli čomu sa lúče svetla prechádzajúce očnou šošovkou a rohovkou nestretávajú na sietnici, ale pred ňou a tak sa obraz na sietnicu nepremieta ostro, ale rozmazane. Hodnoty krátkozrakosti sa označujú v dioptriách so znamienkom mínus. Najnižším stupňom je jednoduchá krátkozrakosť do -3,00 dioptrie, o miernej krátkozrakosti hovoríme v rozpätí od -3,25 do -6,5 dioptrie. Nad -6,75 dioptrie hovoríme o ťažkej krátkozrakosti.

Konzervatívna/neoperačná liečba krátkozrakosti

Krátkozrakosť sa koriguje okuliarmi alebo kontaktnými šošovkami. Používajú sa konkávne šošovky (rozptylky), ktoré rozptyľujú svetelné lúče. Korekčné konkávne šošovky pomôžu zaostriť svetelné lúče na sietnicu, kde utvoria ostrý obraz. Okuliare alebo kontaktné šošovky môžu byť predpísané na celodenné použitie, alebo ak je krátkozrakosť slabšia, môžu byť nutné iba na určité aktivity, napr. čítanie alebo šoférovanie. O šošovkách pozri viac tu.

Bezplatná objednávka na kliniku

Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie, vyplňte náš formulár a my sa postaráme o zvyšok!

Operácia krátkozrakosti

Laserová operácia krátkozrakosti sa vykonáva niekoľkými metódami:

 1. povrchová metóda s použitím excimerového laseru – PRK/Lasek/epiLasek

PRK/Lasek/epiLasek alebo fotorefrakčná keratoktómia je metóda operácie krátkozrakosti, ďalekozrakosti a astigmatizmu. Excimerový laser sa používa na korekciu refrakčných chýb oka a jeho úlohou je úprava povrchu rohovky tak, aby operácia vyústila do ostrejšieho a jasnejšieho videnia pacienta. PRK je staršia laserová metóda, ktorá bola schválená už v roku 1995. LASEK rovnako ako epiLASEK sú skratky používané na modifikáciu technického postupu pri PRK. Ide o povrchovú laserovú metódu realizovanú excimerovým laserom, ktorý odparí z povrchu rohovky nadbytočné tkanivo, ktoré spôsobuje očnú vadu. Pred operáciou, ktorá trvá približne 15 minút, sú oči znecitlivené očnými kvapkami.
Výhodou PRK je menšia finančná náročnosť, nevýhodou trochu dlhšie hojenie, cca 3 – 4 dni. Cena zákroku sa pohybuje približne v rozmedzí 380 – 480 eur.

2. hĺbková metóda s použitím femtosekundového a excimerového laseru – femtoLASIK

Lasik/FemtoLasik je femtolasiková laserová operácia, ktorou sa koriguje krátkozrakosť, astigmatizmus a ďalekozrakosť. Metóda v sebe spája laserovú úpravu rohovky s použitím dvoch druhov lasera – femtosekundového a excimerového. Na začiatku operácie femtosekundovým laserom očný chirurg vytvorí laserovým lúčom ochrannú lamelu, odklopí ju a pomocou excimerového laseru odstráni očnú vadu. Potom lamelu zas priklopí.
Operácia, ktorá trvá približne 15 minút, je bezbolestná, so stabilnými výsledkami. Operujú sa obe oči naraz. Cena operácie krátkozrakosti sa pohybuje približne v rozmedzí 550 – 800 eur.

3. hĺbková s použitím femtosekundového laseru, bez použitia excimerového laseru – SMILE

Relex Smile je technológia na odstránenie krátkozrakosti až do -10 dioptrií a astigmatizmu do 5 cylindrov. Celú operáciu vykonáva len femtosekundový laser, ktorý je výnimočný rýchlosťou zákroku a pooperačnou bezbolestnosťou. Femtolaser odstráni dioptrie priamo v rohovke bez toho, aby musel chirurg na povrchu oka vytvoriť lamelu (lamela – pozri Lasik/Femto Lasik). Laser vo vnútri rohovky oddelí v 3D nadbytočné tkanivo, ktoré chirurg odstráni špeciálnou pinzetou. Na rozdiel od iných metód, ktoré pracujú s kombináciou dvoch laserov, femtosekundového laseru a excimerového laseru, sa excimerové laserové žiarenie pri tejto metóde nepoužíva.
Operácia aj pooperačná liečba sú bezbolestné, videnie sa stabilizuje do 24 hodín. Operácia krátkozrakosti touto metódou vás vyjde približne v rozmedzí 900 – 1100 eur.

Prelex je skratka znamenajúca presbyobic lens exchange, čo znamená výmenu šošovky u pacientov so zníženou schopnosťou akomodácie oka (zaostrenia – napríklad na písmená pri čítaní). Je jednou z alternatívnych metód korekcie zraku využívajúcou implantáciu multifokálnej (bifokálnej či trifokálnej) vnútroočnej šošovky. Cena zákroku sa podľa typu šošovky pohybuje približne v rozmedzí 1 000 – 1400 eur.

Operácia krátkozrakosti a poisťovne

Laserová operácia krátkozrakosti sa hodnotí ako kozmetický zákrok, zdravotné poisťovne tento typ operácie nehradia. Niektoré poisťovne preplácajú časť operácie jedného oka v prípade, že pacient má rozdiel medzi dioptriami jedného a druhého oka viac ako 3,5 dioptrie (anizometropia).Diskusia

Ak chcete pridať Váš názor do tejto diskusie, musíte sa prihlásiť.
V prípade, že nemáte konto, prosím zaregistrujte sa.

Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam práv a informácii pre Dotknutú osobu (ďalej aj „Zoznam práv“) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (ďalej len „Dotknutá osoba“). Prevádzkovateľom webovej stránky www.infomedica.sk sa na účely tohto Zoznamu práv považuje Wisehouse s. r. o., IČO: 48 245 127, so sídlom Lozornianska 11, Bratislava, PSČ 841 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105273/B, email: infomedica@infomedica.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:
 1. identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa uvedenými vyššie
 1. účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
 • účel spracúvania osobných údajov:
 1. Reklamné a marketingové služby,
 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu,
 3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 4. zabezpečenie zaslania Osobných údajov Dotknutej osoby klinike jednodňovej zdravotnej starostlivosti na základe výberu Dotknutej osoby.
 • právny základ spracovania osobných údajov:
 1. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.
 1. identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:
 • Prevádzkovateľ,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • zariadenie kúpeľnej starostlivosti,
 • banky, pobočky zahraničných bánk,
 • advokáti
 • notári,
 1. informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:
 1. dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,
 2. práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 3. práve na opravu osobných údajov,
 4. práve na vymazanie osobných údajov,
 5. práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. práve na prenosnosť osobných údajov,
 8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 9. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
 10. poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 11. práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,
 12. Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 13. Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že ku dňu oboznámenia sa s týmto Zoznamom práv a poskytnutím jej osobných údajov Prevádzkovateľovi dovŕšila 18 rokov veku.  
Podmienkami používania

* Vyplnenie týchto položiek je povinné

Pravidlá pre prispievateľov

Fórum je službou pre návsštevniíkov infomedica.sk. Príspevky sú uverejnené hneď po pridaní. INFOMEDICA si vyhradzuje právo neuverejniť a vymazať najmä tie príspevky, ktoré:

 • sú vulgárne alebo urážlivé
 • nesúvisia s titulom alebo témou
 • porušujú alebo vyzývajú porušovať autorské práva
 • odkazujú na ponuku alebo webové stránky konkurencie
 • obsahujú akékoľvek URL odkazy mimo domény infomedica.sk

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné