Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Magnetická rezonancia

Magnetická rezonancia/MRI vyšetrenie

Je to zobrazovacia metóda, ktorá využíva magnet a rádiové vlny na podrobné nasnímanie tela z vnútra. Najčastejšie sa používa na zobrazenie mozgu, chrbtice, brucha, panvy, krvných ciev a na diagnostikovanie poškodenia kĺbov ako kolena, zápästia, členka a ramena. MRI už je možné použiť aj na zistenie nezvyčajného tkaniva, opuchu alebo zápalu, na skúmanie problémov s prietokom krvi, ale aj pri náročných chirurgických zákrokoch pri nádorových operáciách mozgu. Skener MRI nevyužíva žiadne škodlivé žiarenie a nie sú známe žiadne nežiaduce účinky. Vyšetrenie magnetickou rezonanciou je bezbolestné, ale dosť hlučné, preto na ochranu proti hluku dostanete špeciálne slúchadlá na uši.
Vyšetrenie je hradené zo zdravotného poistenia.

Magnetická rezonancia

Objednanie na magnetickú rezonanciu / MRI vyšetrenie

Objednanie na MR vyšetrenie je možné len na základe písomnej požiadavky odborného lekára alebo nemocničného lekára (v prípade hospitalizovaných pacientov) so zdôvodnením žiadosti o vyšetrenie.

Ako funguje magnetická rezonancia / MRI?

Magnetická rezonancia využíva magnetické vlastnosti vodíkových atómov. Tie sú hojne prítomné v ľudskom tele – sú súčasťou molekúl vody, tukov a ďalších biochemických látok. Aby sme získali z vodíkových atómov MR signál musíme ich vystaviť rádiovým vlnám. Ide o podobné vlny, akými sú prenášané signály rádiových a televíznych staníc. Signál je následne zachytávaný prijímacími cievkami priloženými na telo pacienta. Kontrast v MR obraze je založený na rozdielnom zastúpení vodíkových atómov v jednotlivých tkanivách a v ich rozličných magnetických vlastnostiach.

Magnet zoraďuje atómy vodíka v smere magnetického poľa, a veľmi krátky smer rádiových vĺn spôsobí, že dočasne zmenia smer. Keď sú rádiové vlny zastavené, atómy vodíka sa opäť samy zoradia a vydávajú slabé rádiové signály, ktoré sú zachytávané cievkami. Atómy vodíka, ktoré sú v rozličných častiach orgánov a tkanív sa neskôr opäť rôznou rýchlosťou zoradia, čo spôsobí, že obraz, ktorý skener vytvára je zmesou svetlých a tmavých farieb ako na čiernobielej fotografii.

Bezplatná objednávka na kliniku

Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie, vyplňte náš formulár a my sa postaráme o zvyšok!

Ako prebieha vyšetrenie magnetickou rezonanciou

Základným pravidlom pri vyšetrení magnetickou rezonanciou je – žiadne kovové predmety, keďže sa pri vyšetrení používa silný magnet. Žiadna elektronika, nič kovové na oblečení (metalické nápisy, kovové háčiky, cvoky,…) Pre obsah jemných kovových čiastočiek v make up – e by mali byť ženy pri vyšetreniach v oblasti hlavy aj odlíčené.

Vyšetrenie je nebolestivé a na rozdiel od RTG a CT vyšetrenia pri ňom nie ste vystavení ionizujúcemu žiareniu. Pokojne ležíte a dostávate informácie cez slúchadlá. Slúchadlá slúžia aj na tlmenie hluku, magnetická rezonancia je trochu hlučnejšia. Pacienti majú obavy, že sa budú v prístroji cítiť stiesnene, magnetická rezonancia ale nie je úplne uzavretá, je to len tunel. Pokiaľ trpíte klaustrofóbiou, je pred vyšetrením podanie ľahkého sedatíva. Musíte sa však o tom poradiť s lekárom, ktorý vás odosiela na vyšetrenie. Nezabudnite tiež, že po podaní sedatíva je nemožné viesť motorové vozidlo.

Dĺžka vyšetrenia závisí od druhu vyšetrenia, spravidla je to okolo 20 minút, môže to však byť aj viac ako hodinu.

Pred väčšinou vyšetrení magnetickou rezonanciou nie je nutná špeciálna príprava, užívané lieky sa môžu užívať podľa predpisu. Pokiaľ vaše vyšetrenie takúto prípravu vyžaduje, napr. prísť nalačno, budete na to upozornení svojim lekárom. Súčasťou vyšetrenia je vyplnenie dotazníka, ktorý slúži na zhodnotenie rizika spojeného s vyšetrením.

Náš TIP: Prineste si na vyšetrenie jednoduché tričko a tepláky bez kovových prvkov a metalických ozdôb, aby ste mohli vyšetrenie absolvovať v kľude vo vlastnom pohodlnom oblečení. • Rodrigo Suchil
  20. júna 2022 16:55

  Hello,

  I would like to have a MRI.

  Thank you!
  Rodrigo

Comments are closed.

Diskusia

Ak chcete pridať Váš názor do tejto diskusie, musíte sa prihlásiť.
V prípade, že nemáte konto, prosím zaregistrujte sa.

Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam práv a informácii pre Dotknutú osobu (ďalej aj „Zoznam práv“) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (ďalej len „Dotknutá osoba“). Prevádzkovateľom webovej stránky www.infomedica.sk sa na účely tohto Zoznamu práv považuje Wisehouse s. r. o., IČO: 48 245 127, so sídlom Lozornianska 11, Bratislava, PSČ 841 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105273/B, email: infomedica@infomedica.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:
 1. identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa uvedenými vyššie
 1. účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
 • účel spracúvania osobných údajov:
 1. Reklamné a marketingové služby,
 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu,
 3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 4. zabezpečenie zaslania Osobných údajov Dotknutej osoby klinike jednodňovej zdravotnej starostlivosti na základe výberu Dotknutej osoby.
 • právny základ spracovania osobných údajov:
 1. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.
 1. identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:
 • Prevádzkovateľ,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • zariadenie kúpeľnej starostlivosti,
 • banky, pobočky zahraničných bánk,
 • advokáti
 • notári,
 1. informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:
 1. dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,
 2. práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 3. práve na opravu osobných údajov,
 4. práve na vymazanie osobných údajov,
 5. práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. práve na prenosnosť osobných údajov,
 8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 9. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
 10. poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 11. práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,
 12. Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 13. Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že ku dňu oboznámenia sa s týmto Zoznamom práv a poskytnutím jej osobných údajov Prevádzkovateľovi dovŕšila 18 rokov veku.  
Podmienkami používania

* Vyplnenie týchto položiek je povinné

Pravidlá pre prispievateľov

Fórum je službou pre návsštevniíkov infomedica.sk. Príspevky sú uverejnené hneď po pridaní. INFOMEDICA si vyhradzuje právo neuverejniť a vymazať najmä tie príspevky, ktoré:

 • sú vulgárne alebo urážlivé
 • nesúvisia s titulom alebo témou
 • porušujú alebo vyzývajú porušovať autorské práva
 • odkazujú na ponuku alebo webové stránky konkurencie
 • obsahujú akékoľvek URL odkazy mimo domény infomedica.sk

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné