Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Liečba kŕčových žíl

Liečba kŕčových žíl

Konzervatívna (neoperačná) liečba:

Konzervatívna  liečba kŕčových žíl spočíva hlavne v úprave životosprávy, zvýšení fyzickej aktivity (turistika, beh, plávanie, bicyklovanie a pod.), užívaní liekov (venofarmák). Dôležitá je tlaková liečba sťahovacími (kompresívnymi) pančuchami. Sťahovacia pančucha vytvorí tlak na rozšírené žily, žilové chlopne sa môžu lepšie uzatvárať a zvýši sa rýchlosť prúdenia krvi. Najvhodnejšie sú zdravotné elastické pančuchy druhej kompresnej triedy, pričom najčastejšie sú doporúčané dlhé stehenné pančuchy so samodržiacim lemom. Je veľmi dôležité, aby ste mali správnu veľkosť pančúch, aby boli pevné a vytvárali tlak na celú dolnú končatinu. Vhodné je aj striedanie teplej a studenej sprchy.

Konzervatívna liečba je vhodná v počiatočných štádiách ochorenia. Problémy spôsobené kŕčovými žilami síce zmierni, ale neodstráni už vzniknuté kŕčové žily. Už vzniknuté kŕčové žily je možné odstrániť len operatívne. O možných spôsoboch operácie kŕčových žíl sa dozviete tu.

Bezplatná objednávka na kliniku

Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie, vyplňte náš formulár a my sa postaráme o zvyšok!

Operácie kŕčových žíl:

Klasická chirurgická operácia kŕčových žíl

– vykonáva sa buď v celkovej alebo lokálnej anestézii. Pri operácii sa podviaže povrchový žilový kmeň veľkej žily v triesle a odstráni sa kmeň tejto žily (vo väčšine prípadov len jeho časť) a aj jej vetvy pomocou kovového vodiča, ktorý chirurg do žily zasunie. Nevýhodou klasickej chirurgickej operácie je jej bolestivosť, nešetrnosť, devastácia podkožia, dlhá rekonvalescencia, vznik hematómov a horší kozmetický efekt.

Flebektómia

– moderná forma operácie, kŕčové žily sa odstraňujú cez mikrorezy a vpichy so špeciálnymi háčikmi. Metóda flebektómie je šetrnejšia ako klasická chirurgická operácia, ranky sa nemusia zašívať, ale lepia sa pásikmi. Hneď po operácii sa navliekajú špeciálne kompresívne pančuchy, ktoré pacient nosí približne týždeň a následne asi 4 týždne len počas dňa.

Endovaskulárne metódy operácie kŕčových žíl

– laserové a rádiofrekvenčné operácie kŕčových žíl – vykonávajú sa v rámci jednodňovej chirurgie a v lokálnej anestézii. Pod ultrazvukovou kontrolou sa zavedie do žilového kmeňa sonda (laserová alebo rádiofrekvenčná). Pri jej pomalom vyťahovaní sa žila prostredníctvom žiarenia (laserového alebo rádiofrekvenčného) uzatvorí, žilový kmeň v tele zostáva a postupne sa mení na väzivový pruh. Prečítajte si viac o laserovej operácii kŕčových žíl.

Liečba bercového vredu

– liečba je veľmi náročná, väčšinou sa lieči chirurgickou operáciou. Bercov vred sa uzavrie až niekoľko týždňov až mesiacov po operácií. Pacient musí nosiť špeciálne pančuchy dlhodobo a dochádzať na preväzy.

Sklerotizácia

– do žily sa vstrekne sklerotizačný roztok, ktorý v kombinácii s následnou kompresiou a nosením špeciálnych kompresívnych pančúch spôsobí zalepenie žily. Sklerotizácia sa používa najčastejšie ako doplnková liečba po operácii kŕčových žíl. Ak je postihnutý hlavný žilový kmeň, sklerotizácia vám v liečbe kŕčových žíl nepomôže. Preto by vám mal skúsený cievny chirurg pred zákrokom vyšetriť váš žilový systém za pomoci ultrazvuku.

Medchir, s.r.o. - cievna chirurgia

Medchir, s.r.o. - cievna chirurgia

Krížna 8, 946 03, Kolárovo
Zobraziť kontakty

Imea - cievna klinika

Imea - cievna klinika

Letná 45 (1.poschodie), 040 01, Košice
Zobraziť kontakty

GÉVÉ Klinika - Plastická a Estetická Chirurgia

GÉVÉ Klinika - Plastická a Estetická Chirurgia

Mojmírova 8 (1. poschodie), 040 01 Košice, 040 01, Košice
Zobraziť kontakty

Prvá nitrianska jednodňová chirurgia, s.r.o.

Prvá nitrianska jednodňová chirurgia, s.r.o.

Jarmočná 15, 949 01, Nitra
Zobraziť kontakty


Diskusia

Ak chcete pridať Váš názor do tejto diskusie, musíte sa prihlásiť.
V prípade, že nemáte konto, prosím zaregistrujte sa.

Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam práv a informácii pre Dotknutú osobu (ďalej aj „Zoznam práv“) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (ďalej len „Dotknutá osoba“). Prevádzkovateľom webovej stránky www.infomedica.sk sa na účely tohto Zoznamu práv považuje Wisehouse s. r. o., IČO: 48 245 127, so sídlom Lozornianska 11, Bratislava, PSČ 841 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105273/B, email: infomedica@infomedica.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:
 1. identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa uvedenými vyššie
 1. účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
 • účel spracúvania osobných údajov:
 1. Reklamné a marketingové služby,
 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu,
 3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 4. zabezpečenie zaslania Osobných údajov Dotknutej osoby klinike jednodňovej zdravotnej starostlivosti na základe výberu Dotknutej osoby.
 • právny základ spracovania osobných údajov:
 1. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.
 1. identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:
 • Prevádzkovateľ,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • zariadenie kúpeľnej starostlivosti,
 • banky, pobočky zahraničných bánk,
 • advokáti
 • notári,
 1. informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:
 1. dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,
 2. práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 3. práve na opravu osobných údajov,
 4. práve na vymazanie osobných údajov,
 5. práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. práve na prenosnosť osobných údajov,
 8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 9. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
 10. poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 11. práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,
 12. Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 13. Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že ku dňu oboznámenia sa s týmto Zoznamom práv a poskytnutím jej osobných údajov Prevádzkovateľovi dovŕšila 18 rokov veku.  
Podmienkami používania

* Vyplnenie týchto položiek je povinné

Pravidlá pre prispievateľov

Fórum je službou pre návsštevniíkov infomedica.sk. Príspevky sú uverejnené hneď po pridaní. INFOMEDICA si vyhradzuje právo neuverejniť a vymazať najmä tie príspevky, ktoré:

 • sú vulgárne alebo urážlivé
 • nesúvisia s titulom alebo témou
 • porušujú alebo vyzývajú porušovať autorské práva
 • odkazujú na ponuku alebo webové stránky konkurencie
 • obsahujú akékoľvek URL odkazy mimo domény infomedica.sk

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné