Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Spermiogram

Spermiogram je základným vyšetrením na zistenie mužskej plodnosti. Pred odberom sa odporúča dodržiavať niekoľkodňovú sexuálnu abstinenciu (2-5 dní). Odber sa robí v priestoroch centra asistovanej reprodukcie, kde je na tento účel vyčlenená diskrétna odberová miestnosť.

Spermiogramom sa zisťujú parametre, ktoré ovplyvňujú schopnosť spermií oplodniť vajíčko, najmä:

 • objem ejakulátu
 • pH
 • počet spermií (koncentrácia)
 • pohyblivosť (motilita)
 • morfológia (tvar).

V posledných rokoch dochádza k trvalému zhoršovaniu spermiogramu. Zatiaľ čo v roku 1951 bola dolná hranica 80 miliónov na 1 ml ejakulátu, v roku 1964 sa dolná hranica prehodnotila na 40 miliónov/ml, v roku 1980 na 20 miliónov /ml a v roku 2010 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) stanovila normu 15 miliónov/ml.

Podľa noriem WHO z roku 2010 sa za normálny spermiogram považujú výsledky:

 • objem ejakulátu minimálne 1,4-1,7 ml
 • pH 7,2–7,8
 • počet spermií nad 15 miliónov/ml
 • celkový pohyb minimálne 40%
 • počet progresívne pohybujúcich sa spermií nad 32%
 • morfológia – počet normálnych foriem spermií nad 4%.

Ako môže vyzerať výsledok spermiogramu

Normospermia – normálne hodnoty

Oligospermia – znížené množstvo spermií

Azoospermia – neprítomnosť spermií v ejakuláte

Asthenozoospermia – znížená pohyblivosť

Teratozoospermia – znížené množstvo spermií normálnej morfológie

Pyospermia – prítomnosť bielych krviniek, ide o znak priebiehajúceho zápalu

Nekrospermia – mŕtve spermie v ejakuláte.

Koľko stojí spermiogram

Ceny spermiogramu sa pohybujú od cca 20 Eur. Okrem spermiogramu však kliniky vykonávajú aj iné funkčné testy spermií, ktoré upresňujú diagnózu a pomáhajú určiť najvhodnejšiu liečbu. O ich potrebe a cene vás informuje vaša klinika asistovanej reprodukcie. Podrobné cenníky zmluvných kliník Infomedica nájdete u nás na profile každej kliniky TU.

Čo ovplyvňuje výsledky spermiogramu

Kvalita spermií odráža celkový zdravotný stav a životosprávu. Na kvalitu spermií ma vplyv mnoho faktorov, ako zlá životospráva, fajčenie, nadmerná konzumácia alkoholu, drog, anabolických steroidov, obezita, ale aj nadmerné posilňovanie. Kvalitu spermií znižuje aj príliš časté saunovanie, časté kúpele v horúcej vode, príliš tesné spodné prádlo. Okrem úpravy životosprávy sa odporúča užívanie vitamínových doplnkov, ktoré zlepšujú spermiogram a ktoré obsahujú vitamín C, E, koenzým Q10, zinok a kyselinu listovú.Diskusia

Ak chcete pridať Váš názor do tejto diskusie, musíte sa prihlásiť.
V prípade, že nemáte konto, prosím zaregistrujte sa.

Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam práv a informácii pre Dotknutú osobu (ďalej aj „Zoznam práv“) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (ďalej len „Dotknutá osoba“). Prevádzkovateľom webovej stránky www.infomedica.sk sa na účely tohto Zoznamu práv považuje Wisehouse s. r. o., IČO: 48 245 127, so sídlom Lozornianska 11, Bratislava, PSČ 841 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105273/B, email: infomedica@infomedica.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:
 1. identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa uvedenými vyššie
 1. účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
 • účel spracúvania osobných údajov:
 1. Reklamné a marketingové služby,
 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu,
 3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 4. zabezpečenie zaslania Osobných údajov Dotknutej osoby klinike jednodňovej zdravotnej starostlivosti na základe výberu Dotknutej osoby.
 • právny základ spracovania osobných údajov:
 1. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.
 1. identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:
 • Prevádzkovateľ,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • zariadenie kúpeľnej starostlivosti,
 • banky, pobočky zahraničných bánk,
 • advokáti
 • notári,
 1. informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:
 1. dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,
 2. práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 3. práve na opravu osobných údajov,
 4. práve na vymazanie osobných údajov,
 5. práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. práve na prenosnosť osobných údajov,
 8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 9. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
 10. poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 11. práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,
 12. Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 13. Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že ku dňu oboznámenia sa s týmto Zoznamom práv a poskytnutím jej osobných údajov Prevádzkovateľovi dovŕšila 18 rokov veku.  
Podmienkami používania

* Vyplnenie týchto položiek je povinné

Pravidlá pre prispievateľov

Fórum je službou pre návsštevniíkov infomedica.sk. Príspevky sú uverejnené hneď po pridaní. INFOMEDICA si vyhradzuje právo neuverejniť a vymazať najmä tie príspevky, ktoré:

 • sú vulgárne alebo urážlivé
 • nesúvisia s titulom alebo témou
 • porušujú alebo vyzývajú porušovať autorské práva
 • odkazujú na ponuku alebo webové stránky konkurencie
 • obsahujú akékoľvek URL odkazy mimo domény infomedica.sk

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné