Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Poplatky v nemocnici

Poplatky v nemocnici

Poplatky v nemocničnej ambulancii

V nemocniciach je poskytovaná aj ambulantná zdravotná starostlivosť (všeobecná aj špecializovaná). Pravidlá úhrady zo strany pacienta sú v nemocničných ambulanciách rovnaké, ako v iných ambulanciách.

Lekár, ktorý má uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou nesmie od Vás požadovať žiadnu úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa podľa platného zákona plne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia.

 

Neplatíte za:

 • preventívne prehliadky
 • diagnostické vyšetrenia – zdravotné výkony, nevyhnutné k zisteniu ochorenia a určeniu diagnózy
 • neodkladnú zdravotnú starostlivosť – zdravotnú starostlivosť poskytovanú pri náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje život, resp. bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže taký zdravotný stav vážne ohroziť zdravie, spôsobiť náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo náhle zmeny správania a konania a zdravotná starostlivosť poskytovaná pri pôrode. Súčasťou neodkladnej zdravotnej starostlivosti je aj neodkladná preprava do zdravotníckeho zariadenia, medzi zdravotníckymi zariadeniami a neodkladná preprava darcov orgánov, tkanív a buniek určených na transplantáciu. Na neodkladnú zdravotnú starostlivosť má nárok každý vždy a za každých okolností

Vykonanie úkonov, ktoré sú nevyhnutné na zlepšenie zdravotného stavu pacienta nemožno podmieňovať platbou. Napr. bez vypísaného lekárskeho predpisu, lekárskeho poukazu, návrhu na kúpeľnú liečbu, odporučenia na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti alebo na poskytnutie ústavnej starostlivosti, nebude pacientovi poskytnutý liek, zdravotná pomôcka, kúpeľná liečba, odborné vyšetrenie či hospitalizácia.

Lekár, ktorý má uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou nesmie podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti plne hradenej zo zdravotného poistenia žiadnou platbou. Žiadny poplatok za registráciu, klimatizáciu alebo wifi.

Zaplatíte za:

 • zdravotné výkony na vlastnú žiadosť pre iné ako terapeutické dôvody (napr. interrupcia, sterilizácia, plastické operácie pre kozmetickú chybu, prepichnutie uší a pod.)
 • za vyšetrenie na administratívne účely (napr. vyšetrenie pred prijatím do výchovno-vzdelávacích ústavov, na vodičský preukaz, na zbrojný pas, pred športovou súťažou, pre poisťovňu, vydávanie lekárskych potvrdení a pod.)

Cenník

Výšku poplatkov stanovuje lekár, pričom cenník musí umiestniť na viditeľnom mieste v čakárni a na doklad o zaplatení poplatku musí presne špecifikovať o ktorý poplatok z cenníka ide. Cenníky kontroluje príslušný VÚC.

Poplatky pri hospitalizácií

Poplatky pri hospitalizácii súvisiacej s neodkladnou zdravotnou starostlivosťou

Za poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti neplatíte, je krytá v plnom rozsahu zdravotným poistením. Neodkladná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život. Bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže taký zdravotný stav osoby vážne ohroziť jej zdravie, spôsobiť náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo náhle zmeny jej správania a konania, pod vplyvom ktorých bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie. Neodkladná zdravotná starostlivosť je aj zdravotná starostlivosť poskytovaná pri pôrode. Súčasťou neodkladnej zdravotnej starostlivosti je aj:

 • neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia
 • neodkladná preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami
 • neodkladná preprava darcov orgánov, tkanív a buniek určených na transplantáciu.

Na neodkladnú zdravotnú starostlivosť má nárok každý vždy a za každých okolností.

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú aj zdravotné výkony, nevyhnutné k zisteniu ochorenia a určeniu diagnózy (diagnostické vyšetrenia).

Poplatky pri hospitalizácii súvisiacej s odkladnou zdravotnou starostlivosťou

Ktoré služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sú hradené plne alebo čiastočne z verejného zdravotného poistenia upravuje zákon. Poplatky za nadštandardné služby, teda poplatky za zdravotnú starostlivosť a služby s ňou súvisiace, ktorých úhrada nie je upravená v zákone hradí osoba, ktorá zdravotnú starostlivosť vyžiadala.

Bezplatná objednávka na kliniku

Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie, vyplňte náš formulár a my sa postaráme o zvyšok!

Poplatky v nemocnici zo zákona

Pri pobyte v nemocnici zaplatíte 3,30 eura za jeden deň pobytu sprievodcu.

Od poplatku za pobyt sprievodcu v nemocnici je oslobodený:

 • sprievodca, ktorý je zákonným zástupcom, opatrovníkom, pestúnom, poručníkom a pod. dieťaťa vo veku do 3 rokov
 • sprievodca, ktorý je zákonným zástupcom, opatrovníkom, pestúnom, poručníkom a pod. dieťaťa vo veku do 18 rokov prijatého do ústavnej starostlivosti na onkologickú liečbu
 • dojčiaca matka prijatá do ústavnej starostlivosti, ak jej sprievodcom je dojča a rovnako dojča prijaté do ústavnej starostlivosti, ak jeho sprievodcom je dojčiaca matka.

Poplatky za dopravu do nemocnice

Za poskytovanie dopravy zaplatíte 0,10 eura za jeden kilometer jazdy.

Od poplatku za dopravu sú oslobodení

 • poistenci zaradení do chronického dialyzačného programu, do transplantačného programu, poistenci, ktorým sa poskytuje onkologická liečba alebo kardiochirurgická liečba, poistenci s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaní na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a poistenci, ktorým sa poskytuje pri ústavnej starostlivosti preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami ústavnej starostlivosti objednaná poskytovateľom.

Poplatky za výpis zo zdravotnej dokumentácie

Za poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie na účely súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti zaplatíte maximálne 2 eurá.

Platby za zdravotné výkony nad rámec verejného zdravotného poistenia alebo nadštandardné služby, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia.

Nemocnice sú oprávnené požadovať poplatky za zdravotnú starostlivosť neuhrádzanú z verejného zdravotného poistenia a za nadštandardné služby. Je na rozhodnutí vedenia konkrétnej nemocnice, ktoré výkony a služby a v akej cene spoplatní ako nadštandard. Informácie o platbách v konkrétnych nemocniciach dostanete priamo v nemocnici, na kontaktných telefónnych číslach alebo na internetovej stránke nemocnice.

V plnej výške sa hradí zdravotná starostlivosť poskytnutá osobám bez platného zdravotného poistenia na ich žiadosť (samoplatcovia).

Príklady platených zdravotných výkonov: epidurálna analgézia, zdravotné výkony neindikované zo zdravotných dôvodov, ako estetická chirurgia, kozmetické výkony alebo výkony akupunktúry, telovýchovného lekárstva a psychoanalýzy, vyšetrenie na administratívne účely (vydávanie lekárskych potvrdení).

Príklady platených služieb: sprevádzajúca osoba pri pôrode, nadštandardná izba, výber operatéra, pôrodníka.Diskusia

Ak chcete pridať Váš názor do tejto diskusie, musíte sa prihlásiť.
V prípade, že nemáte konto, prosím zaregistrujte sa.

Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam práv a informácii pre Dotknutú osobu (ďalej aj „Zoznam práv“) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (ďalej len „Dotknutá osoba“). Prevádzkovateľom webovej stránky www.infomedica.sk sa na účely tohto Zoznamu práv považuje Wisehouse s. r. o., IČO: 48 245 127, so sídlom Lozornianska 11, Bratislava, PSČ 841 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105273/B, email: infomedica@infomedica.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:
 1. identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa uvedenými vyššie
 1. účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
 • účel spracúvania osobných údajov:
 1. Reklamné a marketingové služby,
 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu,
 3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 4. zabezpečenie zaslania Osobných údajov Dotknutej osoby klinike jednodňovej zdravotnej starostlivosti na základe výberu Dotknutej osoby.
 • právny základ spracovania osobných údajov:
 1. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.
 1. identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:
 • Prevádzkovateľ,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • zariadenie kúpeľnej starostlivosti,
 • banky, pobočky zahraničných bánk,
 • advokáti
 • notári,
 1. informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:
 1. dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,
 2. práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 3. práve na opravu osobných údajov,
 4. práve na vymazanie osobných údajov,
 5. práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. práve na prenosnosť osobných údajov,
 8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 9. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
 10. poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 11. práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,
 12. Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 13. Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že ku dňu oboznámenia sa s týmto Zoznamom práv a poskytnutím jej osobných údajov Prevádzkovateľovi dovŕšila 18 rokov veku.  
Podmienkami používania

* Vyplnenie týchto položiek je povinné

Pravidlá pre prispievateľov

Fórum je službou pre návsštevniíkov infomedica.sk. Príspevky sú uverejnené hneď po pridaní. INFOMEDICA si vyhradzuje právo neuverejniť a vymazať najmä tie príspevky, ktoré:

 • sú vulgárne alebo urážlivé
 • nesúvisia s titulom alebo témou
 • porušujú alebo vyzývajú porušovať autorské práva
 • odkazujú na ponuku alebo webové stránky konkurencie
 • obsahujú akékoľvek URL odkazy mimo domény infomedica.sk

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné