Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Pôrodnice

Pri výbere pôrodnice má tehotná žena slobodnú voľbu, pôrodnice nemajú žiadnu rajonizáciu. Vzdialenosť od vášho bydliska je však jednou z vecí, ktoré by ste pri výbere pôrodnice mali zvážiť rovnako ako:

 • pôrodnica má/nemá zmluvu s vašou zdravotnou poisťovňou
 • možnosť/cena zazmluvnenia konkrétneho pôrodníka
 • možnosť/cena epidurálnej analgézie
 • vybavenie pôrodnice pre krízové situácie
 • možnosť/podmienky/cena prítomnosti sprevádzajúcej osoby pri pôrode
 • akceptácia individuálnych požiadaviek rodičky pri pôrode
 • je v pôrodnici roomig-in
 • stav sociálnych zariadení
 • možnosť/cena priplatenia nadštandardnej izby.
Pôrodnice

Zoznam pôrodníc na Slovensku

Bratislavský kraj

Pôrodnica Bratislava – Antolská: Univerzitná nemocnica Bratislava – Antolská
Pôrodnica Bratislava – Ružinov: Univerzitná nemocnica Bratislava – Ružinov
Pôrodnica Bratislava – Kramáre: Univerzitná nemocnica Bratislava – Kramáre
Pôrodnica Sanatórium Koch: Gynekologicko-pôrodnícka nemocnica Koch, Bratislava

Trnavský kraj

Pôrodnica Piešťany: Nemocnica A. Wintera, Piešťany
Pôrodnica Skalica: NsP Skalica
Pôrodnica Dunajská Streda: NsP Dunajská Streda
Pôrodnica Trnava: Fakultná nemocnica Trnava
Pôrodnica Galanta: NsP Sv. Lukáša Galanta

Nitriansky kraj

Pôrodnica Komárno: FORLIFE n.o., Všeobecná Nemocnica Komárno
Pôrodnica Topoľčany: Nemocnica s poliklinikami n.o. Prevádzka zdravotníckeho zariadenia Topoľčany
Pôrodnica Levice: NsP Levice
Pôrodnica Nitra: Fakultná nemocnica Nitra
Pôrodnica Nové Zámky: FNsP Nové Zámky

Trenčiansky kraj

Pôrodnica Bánovce nad Bebravou: Nemocnica Bánovce – 3. súkromná nemocnica, s.r.o., Bánovce nad Bebravou
Pôrodnica Trenčín: Fakultná nemocnica Trenčín
Pôrodnica Partizánske: NsP Partizánske
Pôrodnica Považská Bystrica: NsP Považská Bystrica
Pôrodnica Bojnice: NsP Prievidza, so sídlom v Bojniciach
Pôrodnica Ilava: NsP Ilava- ZRUŠENÁ od 1.9.2013
Pôrodnica Myjava: Nemocnica s poliklinikou Myjava

Bezplatná objednávka na kliniku

Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie, vyplňte náš formulár a my sa postaráme o zvyšok!

Banskobystrický kraj

Pôrodnica Brezno: NsP Brezno
Pôrodnica Zvolen: Nemocnica Zvolen
Pôrodnica Lučenec: Všeobecná nemocnica s poliklinikou n.o. Lučenec
Pôrodnica Žiar nad Hronom: Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom
Pôrodnica Banská Štiavnica: Nemocnica Banská Štiavnica
Pôrodnica Banská Bystrica: FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Pôrodnica Rimavská Sobota: Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota

Žilinský kraj

Pôrodnica Liptovský Mikuláš: LNsP MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš
Pôrodnica Ružomberok: ÚVN SNP Ružomberok – FN
Pôrodnica Martin: Univerzitná nemocnica Martin
Pôrodnica Dolný Kubín: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého, Dolný Kubín
Pôrodnica Čadca: Kysucká NsP, Čadca
Pôrodnica Žilina: FNsP Žilina
Pôrodnica Trstená: NsP Trstená
Pôrodnica Revúca: Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca

Prešovský kraj

Pôrodnica Vranov nad Topľou: Vranovská nemocnica,n.o., Vranov nad Topľou
Pôrodnica Humenné: Nemocnica A. Leňa Humenné
Pôrodnica Poprad: Nemocnica Poprad
Pôrodnica Bardejov: NsP Sv. Jakuba Bardejov
Pôrodnica Stará Ľubovňa: ĽN Stará Ľubovňa
Pôrodnica Kežmarok: Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku
Pôrodnica Prešov – chirurgický monoblok: FNsP J.A. Reimana Prešov
Pôrodnica Prešov – stará pôrodnica: FNsP J.A. Reimana Prešov
Pôrodnica Snina: Nemocnica Snina
Pôrodnica Svidník: Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n.o.

Košický kraj

Pôrodnica Rožňava: NsP sv. Barbory Rožňava
Pôrodnica Trebišov: NsP Trebišov
Pôrodnica Košice – Šaca: Nemocnica Košice-Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica
Pôrodnica Košice – Rastislavova: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Pôrodnica Košice – nová nemocnica: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Pôrodnica Kráľovský Chlmec: NsP n.o. Kráľ. Chlmec
Pôrodnica Spišská Nová Ves: Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves a.s.
Pôrodnica Krompachy: Nemocnica Krompachy
Pôrodnica Michalovce: Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.Diskusia

Ak chcete pridať Váš názor do tejto diskusie, musíte sa prihlásiť.
V prípade, že nemáte konto, prosím zaregistrujte sa.

Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam práv a informácii pre Dotknutú osobu (ďalej aj „Zoznam práv“) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (ďalej len „Dotknutá osoba“). Prevádzkovateľom webovej stránky www.infomedica.sk sa na účely tohto Zoznamu práv považuje Wisehouse s. r. o., IČO: 48 245 127, so sídlom Lozornianska 11, Bratislava, PSČ 841 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105273/B, email: infomedica@infomedica.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:
 1. identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa uvedenými vyššie
 1. účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
 • účel spracúvania osobných údajov:
 1. Reklamné a marketingové služby,
 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu,
 3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 4. zabezpečenie zaslania Osobných údajov Dotknutej osoby klinike jednodňovej zdravotnej starostlivosti na základe výberu Dotknutej osoby.
 • právny základ spracovania osobných údajov:
 1. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.
 1. identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:
 • Prevádzkovateľ,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • zariadenie kúpeľnej starostlivosti,
 • banky, pobočky zahraničných bánk,
 • advokáti
 • notári,
 1. informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:
 1. dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,
 2. práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 3. práve na opravu osobných údajov,
 4. práve na vymazanie osobných údajov,
 5. práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. práve na prenosnosť osobných údajov,
 8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 9. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
 10. poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 11. práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,
 12. Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 13. Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že ku dňu oboznámenia sa s týmto Zoznamom práv a poskytnutím jej osobných údajov Prevádzkovateľovi dovŕšila 18 rokov veku.  
Podmienkami používania

* Vyplnenie týchto položiek je povinné

Pravidlá pre prispievateľov

Fórum je službou pre návsštevniíkov infomedica.sk. Príspevky sú uverejnené hneď po pridaní. INFOMEDICA si vyhradzuje právo neuverejniť a vymazať najmä tie príspevky, ktoré:

 • sú vulgárne alebo urážlivé
 • nesúvisia s titulom alebo témou
 • porušujú alebo vyzývajú porušovať autorské práva
 • odkazujú na ponuku alebo webové stránky konkurencie
 • obsahujú akékoľvek URL odkazy mimo domény infomedica.sk

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné