Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Zmena zdravotnej poisťovne

Zmena zdravotnej poisťovne

Zmenu zdravotnej poisťovne môžete vykonať raz ročne, vždy k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka. Podať prihlášku do poisťovne treba najneskôr do 30. septembra bežného kalendárneho roka. Vašu prihlášku zdravotná poisťovňa zaeviduje a po overení Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Vás zaregistruje ako svojho poistenca od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Z pôvodnej zdravotnej poisťovne sa odhlasovať nemusíte.

Ak Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nepotvrdí Vašu prihlášku ako platnú, zmena zdravotnej poisťovne sa nevykoná a zostávate poistený v pôvodnej zdravotnej poisťovni.

Prihlášku môže podať poistenec alebo jeho zákonný zástupca. K prihláške poistenca sa predkladajú kópie dokladov, ako občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu alebo splnomocnenej osoby a splnomocnenie. Viac informácií k podaniu prihlášky nájdete v časti Podanie prihlášky do zdravotnej poisťovne – aké doklady potrebujete.

Tlačivá na zmenu zdravotnej poisťovne nájdete na stránkach zdravotných poisťovní:

https://www.vszp.sk/poistenci/tlaciva/
https://www.dovera.sk/poistenec/tlaciva
https://www.union.sk/poistenci-tlaciva-a-formulare

Do konca roka používa poistenec preukaz poistenca, ako aj európsky preukaz zdravotného poistenia, ktoré mu vydala jeho pôvodná zdravotná poisťovňa.

POZOR: Do 8. januára treba zdravotný preukaz v pôvodnej poisťovni vrátiť, inak Vám hrozí pokuta vo výške 165 eur.

Ak poistenec zmenil názor a nechce zmenu zdravotnej poisťovne, môže vziať späť podanú prihlášku bez uvedenia dôvodu do 30. septembra príslušného kalendárneho roka. Späťvzatie musí byť podané písomne v zdravotnej poisťovni, ktorej bola doručená prihláška.

Prihlášku možno podať iba v jednej zdravotnej poisťovni. Ak poistenec podal prihlášku do viac ako jednej zdravotnej poisťovne, je povinný vziať späť podané prihlášky okrem prihlášky, na ktorej trvá, do 30. septembra príslušného kalendárneho roka a oznámiť túto skutočnosť zdravotným poisťovniam. V opačnom prípade budú všetky prihlášky považované za neplatné.

Ak ste nepodali prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne a zistíte, že ste boli prepoistení, musíte podať podnet v zdravotnej poisťovni, ktorá Vám vydala nový preukaz (kartičku poistenca). Ak zdravotná poisťovňa Vašej žiadosti o storno prihlášky nevyhovie, môžete sa obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý preverí postup zdravotnej poisťovne.
Vzor podnetu na preverenie postupu zdravotnej poisťovne nájdete na stránke Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou:

http://www.udzs-sk.sk/podnet-obcana

Zmenu zdravotnej poisťovne je potrebné oznámiť

 • zamestnávateľovi do 8 dní od zmeny zdravotnej poisťovne, za nesplnenie povinnosti Vám môže Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou uložiť pokutu až do výšky 331 eur
 • lekárovi (všeobecnému lekárovi, pediatrovi, zubárovi, gynekológovi), s ktorým máte uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Zákon neurčuje lehotu na oznámenie, treba tak urobiť čo najskôr, aby lekár fakturoval výkony do správnej zdravotnej poisťovne.


Diskusia

Ak chcete pridať Váš názor do tejto diskusie, musíte sa prihlásiť.
V prípade, že nemáte konto, prosím zaregistrujte sa.

Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam práv a informácii pre Dotknutú osobu (ďalej aj „Zoznam práv“) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (ďalej len „Dotknutá osoba“). Prevádzkovateľom webovej stránky www.infomedica.sk sa na účely tohto Zoznamu práv považuje Wisehouse s. r. o., IČO: 48 245 127, so sídlom Lozornianska 11, Bratislava, PSČ 841 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105273/B, email: infomedica@infomedica.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:
 1. identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa uvedenými vyššie
 1. účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
 • účel spracúvania osobných údajov:
 1. Reklamné a marketingové služby,
 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu,
 3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 4. zabezpečenie zaslania Osobných údajov Dotknutej osoby klinike jednodňovej zdravotnej starostlivosti na základe výberu Dotknutej osoby.
 • právny základ spracovania osobných údajov:
 1. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.
 1. identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:
 • Prevádzkovateľ,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • zariadenie kúpeľnej starostlivosti,
 • banky, pobočky zahraničných bánk,
 • advokáti
 • notári,
 1. informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:
 1. dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,
 2. práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 3. práve na opravu osobných údajov,
 4. práve na vymazanie osobných údajov,
 5. práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. práve na prenosnosť osobných údajov,
 8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 9. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
 10. poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 11. práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,
 12. Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 13. Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že ku dňu oboznámenia sa s týmto Zoznamom práv a poskytnutím jej osobných údajov Prevádzkovateľovi dovŕšila 18 rokov veku.  
Podmienkami používania

* Vyplnenie týchto položiek je povinné

Pravidlá pre prispievateľov

Fórum je službou pre návsštevniíkov infomedica.sk. Príspevky sú uverejnené hneď po pridaní. INFOMEDICA si vyhradzuje právo neuverejniť a vymazať najmä tie príspevky, ktoré:

 • sú vulgárne alebo urážlivé
 • nesúvisia s titulom alebo témou
 • porušujú alebo vyzývajú porušovať autorské práva
 • odkazujú na ponuku alebo webové stránky konkurencie
 • obsahujú akékoľvek URL odkazy mimo domény infomedica.sk

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné