Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Plánovaná liečba v cudzine v EÚ

Zdravotná starostlivosť vopred odsúhlasená zdravotnou poisťovňou

Zdravotná starostlivosť v cudzine, ktorá podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne je definovaná vo Vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 341/2013 Z. z..

Zdravotná starostlivosť v zahraničí so súhlasom zdravotnej je určená na liečenie konkrétneho už existujúceho zdravotného problému poistenca v zahraničí.

Plánovaná liečba v cudzine v EÚ

Zdravotná starostlivosť je slovenským poistencom poskytovaná v členských krajinách EÚ za rovnakých podmienok a v rovnakých cenách ako domácim poistencom, vrátane finančnej spoluúčasti pacienta. Náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť fakturuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti prostredníctvom styčných orgánov pre vecné dávky v oboch krajinách Vašej zdravotnej poisťovni.

Súčasťou žiadosti o súhlas poisťovne s plánovanou liečbou v cudzine, potvrdenej navrhujúcim lekárom špecialistom je zdravotná dokumentácia o doterajšej liečbe a informovaný súhlas poistenca, resp. jeho zákonného zástupcu o možnej finančnej spoluúčasti.

Doklady potvrdzujúce súhlas zdravotnej poisťovne s poskytnutím liečby v zahraničí sú Európsky preukaz zdravotného poistenia, náhradný certifikát k EPZP, formuláre E106SK, E109SK, E120SK, E121SK, E 112SK, E 123SK, resp. prenosné dokumenty S1, S2, S3, DA1

Zdravotné poisťovne majú na svojich webových stránkach zverejnené podmienky, ktorých splnenie je potrebné na získanie súhlasu na preplatenie plánovanej liečby v cudzine z verejného zdravotného poistenia:

 • ochorenie nie je možné liečiť v SR v primeranej lehote
 • požadovaná liečba, ani ekvivalent liečby s porovnateľnou účinnosťou a bezpečnosťou liečby, sa v SR nevykonáva
 • boli vyčerpané všetky možnosti liečby v SR a od liečby v inom členskom štáte EÚ sa očakáva podstatné zlepšenie zdravotného stavu poistenca alebo zabránenie zhoršenia zdravotného stavu poistenca
 • poistenec má bydlisko v inom členskom štáte EÚ a chce pokračovať v liečbe, ktorá sa začala v SR, v mieste bydliska
 • ochorenie vyžaduje použitie vysokošpecializovanej a nákladnej zdravotníckej infraštruktúry alebo medicínskeho vybavenia, ktoré nie sú dostupné v SR

Pokiaľ vycestujete za liečbou, ktorej úhrada je podľa vyhlášky podmienená súhlasom zdravotnej poisťovne, do iného členského štátu EÚ bez predchádzajúceho písomného súhlasu poisťovne, náklady za poskytnutie tejto zdravotnej starostlivosti zaplatíte vy. Najneskôr do 1 roka odo dňa poskytnutia zdravotnej starostlivosti môžete požiadať o dodatočný súhlas s úhradou nákladov.

Cezhraničná zdravotná starostlivosť

Pokiaľ nejde o zdravotnú starostlivosť, ktorej úhrada z verejného zdravotného poistenia je podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 341/2013 Z. z. podmienená odsúhlasením vopred zdravotnou poisťovňou, môžete za zdravotnou starostlivosťou, ambulantnou aj nemocničnou, vycestovať do iného členského štátu EÚ aj bez súhlasu zdravotnej poisťovne.

Na rozdiel od poisťovňou vopred odsúhlasenej liečby uhradíte náklady priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

Požiadať o preplatenie nákladov môžete svoju zdravotnú poisťovňu písomne do šiestich mesiacov od poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Potrebujete:

 • tlačivo „Žiadosť o preplatenie nákladov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti poskytnutej v inom členskom štáte Európskej únie zaplatených priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti z iného členského štátu Európskej únie“
 • originál dokladu o zaplatení, ktorým je
  • doklad z registračnej pokladne, príjmový pokladničný doklad alebo doklad, v ktorého texte je potvrdené  prijatie sumy, ak ide o hotovostnú platbu, alebo
  • originál ústrižku o zaplatení poštovej poukážky, kópia výpisu z účtu, originál debetného avíza z banky alebo pobočky zahraničnej banky, alebo originál potvrdenia o odpísaní finančnej sumy z bankového účtu, ak ide o bezhotovostnú platbu,
 • záznam o ošetrení, správa o poskytnutej zdravotnej starostlivosti
 • originál dokladu s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov, ako faktúra, vyúčtovanie zdravotných výkonov, lekársky predpis pri predpísaní liekov, lekársky poukaz pri predpísaní zdravotníckej pomôcky.

POZOR: Dokladom o zaplatení nie sú faktúra, účet, vyúčtovanie zdravotnej starostlivosti s rozpisom poskytnutých výkonov, potvrdenka o poskytnutí zdravotnej starostlivosti s rozpisom výkonov, bankový Príkaz na úhradu alebo Medzinárodný príkaz na úhradu.Diskusia

Ak chcete pridať Váš názor do tejto diskusie, musíte sa prihlásiť.
V prípade, že nemáte konto, prosím zaregistrujte sa.

Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam práv a informácii pre Dotknutú osobu (ďalej aj „Zoznam práv“) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (ďalej len „Dotknutá osoba“). Prevádzkovateľom webovej stránky www.infomedica.sk sa na účely tohto Zoznamu práv považuje Wisehouse s. r. o., IČO: 48 245 127, so sídlom Lozornianska 11, Bratislava, PSČ 841 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105273/B, email: infomedica@infomedica.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:
 1. identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa uvedenými vyššie
 1. účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
 • účel spracúvania osobných údajov:
 1. Reklamné a marketingové služby,
 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu,
 3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 4. zabezpečenie zaslania Osobných údajov Dotknutej osoby klinike jednodňovej zdravotnej starostlivosti na základe výberu Dotknutej osoby.
 • právny základ spracovania osobných údajov:
 1. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.
 1. identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:
 • Prevádzkovateľ,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • zariadenie kúpeľnej starostlivosti,
 • banky, pobočky zahraničných bánk,
 • advokáti
 • notári,
 1. informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:
 1. dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,
 2. práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 3. práve na opravu osobných údajov,
 4. práve na vymazanie osobných údajov,
 5. práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. práve na prenosnosť osobných údajov,
 8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 9. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
 10. poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 11. práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,
 12. Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 13. Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že ku dňu oboznámenia sa s týmto Zoznamom práv a poskytnutím jej osobných údajov Prevádzkovateľovi dovŕšila 18 rokov veku.  
Podmienkami používania

* Vyplnenie týchto položiek je povinné

Pravidlá pre prispievateľov

Fórum je službou pre návsštevniíkov infomedica.sk. Príspevky sú uverejnené hneď po pridaní. INFOMEDICA si vyhradzuje právo neuverejniť a vymazať najmä tie príspevky, ktoré:

 • sú vulgárne alebo urážlivé
 • nesúvisia s titulom alebo témou
 • porušujú alebo vyzývajú porušovať autorské práva
 • odkazujú na ponuku alebo webové stránky konkurencie
 • obsahujú akékoľvek URL odkazy mimo domény infomedica.sk

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné