Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Aký je rozdiel medzi meraním a vyšetrením zraku?

Meranie a vyšetrenia zraku sú dva pojmy, ktoré si ľudia častokrát mýlia. Aký je medzi nimi rozdiel, ktorý je vhodnejší pri kúpe nových okuliarov alebo pri prevencii očných ochorení? Poďme sa na celú tému bližšie pozrieť. 

Oči patria medzi naše najdôležitejšie orgány. Vďaka nim dokážeme vnímať svet okolo nás, pričom podľa výskumov vedcov je to až 80% okolitého vnemov. Mali by sme si preto chrániť a dbať na prevenciu. Ako sa vyhnúť ochoreniam očí alebo ako odhaliť začínajúce problémy nám vie pomôcť návšteva očného lekára.

Vyšetrenie zraku u očného lekára

Očný lekár alebo oftalmológ je lekár, ktorý absolvoval štúdium medicíny. Následne sa počas atestácie zameral práve na oftalmológiu. Primárnou úlohou očného lekára je robiť vyšetrenie zraku. To znamená zisťovať príznaky chorôb očí a pomáhať im predchádzať. Zároveň rieši akútne ťažkosti, teda stavy, kedy problémy s očami už nastali. 

Oftalmológ taktiež robí meranie zraku a predpisuje okuliare. Vyšetrenie zraku býva plne preplácané zdravotnou poisťovňou a je teda zadarmo. 

Očných lekárov však máme na Slovensku málo. Výsledkom toho je, že sa na vyšetrenia zraku dlho čaká a rovnako nepríjemné bývajú aj rady pacientov v čakárňach. Preto meranie zraku čoraz častejšie preberajú do svojich rúk optometristi. 

Meranie zraku optometristom

Optometrista je zvyčajne ten človek, ktorý vám meria zrak priamo v optike. Daná osoba však nie je len niekto, koho zaškolili daný prístroj obsluhovať. Musí mať totiž vyššie vzdelanie zdravotníckych pracovníkov. Zvyčajne to býva očný optik. Optometrista sa vo svojom štúdiu primárne zaoberá práve dôkladným vyšetrením zraku a aplikáciou kontaktných šošoviek. 

Návšteva optometristu v optike má oproti vyšetrenia u očného lekára jednu veľkú výhodu. Môže si dovoliť venovať vám viac času. Preto s vami pokojne strávi aj 40 – 50 minút pri meraní zraku. Na túto činnosť má k dispozícii celú radu rôznych prístrojov, ktorými dokáže plne zastať rovnakú pozíciu ako oftalmológ. 

Optometrista má však obmedzenia v tom, že nerieši akútne stavy a ani osoby mladšie ako 15 rokov. Mladé oko má široký rozsah prispôsobivosti oka. To sa dá vyriešiť iba tzv. rozkvapkaním očí, ktoré môže vykonávať iba očný lekár. 

Meranie zraku býva väčšinou zadarmo. Všetko záleží od konkrétnej optiky, ktorá túto službu ponúka. 

Aký je rozdiel medzi meraním a vyšetrením zraku? 

Na záver si teda zhrňme aký je rozdiel medzi meraním a vyšetrením zraku resp. kedy treba ísť k očnému lekárovi a kedy si vystačíte s optometristom. 

Vyšetrenie zraku u očného lekára by sme mali každý absolvovať aspoň raz za dva roky. Pri vyšetrení dokáže zistiť, či nemáme nábeh na nejakú očnú chorobu. Zároveň treba navštíviť oftalmológa aj v situácii, kedy už vás nejaké problémy s očami trápia. 

Pokiaľ však si však idete kúpiť nové okuliare a pre istotu si chcete overiť, či sa vám nezmenili dioptrie, nemusíte ísť k očnému lekárovi. V tomto prípade postačí návšteva optometristu, ktorý vykoná meranie zraku. Pomocou prístroja zistí, aké máte dioptrie. Vďaka týmto informáciám vám potom vyrobia okuliare na mieru.

OFTAL s. r. o.

OFTAL s. r. o.

Kuzmányho nábrežie 28, 960 01, Zvolen
Zobraziť kontakty

Excimer s.r.o.

Excimer s.r.o.

Sumbalova ulica, 84105, Karlova Ves
Zobraziť kontakty


Diskusia

Ak chcete pridať Váš názor do tejto diskusie, musíte sa prihlásiť.
V prípade, že nemáte konto, prosím zaregistrujte sa.

Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam práv a informácii pre Dotknutú osobu (ďalej aj „Zoznam práv“) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (ďalej len „Dotknutá osoba“). Prevádzkovateľom webovej stránky www.infomedica.sk sa na účely tohto Zoznamu práv považuje Wisehouse s. r. o., IČO: 48 245 127, so sídlom Lozornianska 11, Bratislava, PSČ 841 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105273/B, email: infomedica@infomedica.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:
 1. identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa uvedenými vyššie
 1. účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
 • účel spracúvania osobných údajov:
 1. Reklamné a marketingové služby,
 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu,
 3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 4. zabezpečenie zaslania Osobných údajov Dotknutej osoby klinike jednodňovej zdravotnej starostlivosti na základe výberu Dotknutej osoby.
 • právny základ spracovania osobných údajov:
 1. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.
 1. identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:
 • Prevádzkovateľ,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • zariadenie kúpeľnej starostlivosti,
 • banky, pobočky zahraničných bánk,
 • advokáti
 • notári,
 1. informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:
 1. dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,
 2. práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 3. práve na opravu osobných údajov,
 4. práve na vymazanie osobných údajov,
 5. práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. práve na prenosnosť osobných údajov,
 8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 9. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
 10. poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 11. práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,
 12. Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 13. Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že ku dňu oboznámenia sa s týmto Zoznamom práv a poskytnutím jej osobných údajov Prevádzkovateľovi dovŕšila 18 rokov veku.  
Podmienkami používania

* Vyplnenie týchto položiek je povinné

Pravidlá pre prispievateľov

Fórum je službou pre návsštevniíkov infomedica.sk. Príspevky sú uverejnené hneď po pridaní. INFOMEDICA si vyhradzuje právo neuverejniť a vymazať najmä tie príspevky, ktoré:

 • sú vulgárne alebo urážlivé
 • nesúvisia s titulom alebo témou
 • porušujú alebo vyzývajú porušovať autorské práva
 • odkazujú na ponuku alebo webové stránky konkurencie
 • obsahujú akékoľvek URL odkazy mimo domény infomedica.sk

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné