Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Artróza kolena (gonartróza) – príznaky a liečba

Artróza kolena (gonartróza) je pomerne častým problémom s kĺbmi. Hoci toto ochorenie vieme liečiť, ide o zdĺhavý proces. Preto je dôležité dbať čo najviac na prevenciu a svoje kolená si chrániť.

Čo je to artróza kolena?

Artróza kolena, odborne nazývaná aj gonartróza, je ochorenie počas ktorého dochádza k rozpadu a miznutiu chrupavky v kolene. Nejde o proces, ktorý by bolo možné brať na ľahkú váhu. Chrupavka totiž zohráva v kolene (a ďalších kĺboch) dôležitú úlohu. Tlmí nárazy a zabezpečuje hladký pohyb kostí voči sebe.

Pri stenčovaní chrupavky dochádza k stúpaniu tlaku medzi kosťami, zvyšuje sa ich prekrvenie a vzniká bolesť. Telo na tento problém reaguje po svojom. Začína tvoriť tzv. kostné výbežky čím sa postupne mení tvar kosti a aj kĺbu. Výsledkom tohto procesu je opuch a znížená schopnosť pohybu v postihnutom kolene.

Príčiny vzniku artrózy kolena

Medzi najčastejšie príčiny vzniku artrózy kolena patrí vek. Najmä po 45 roku života sa výrazne zvyšuje riziko ochorenia. So stúpajúcim vekom schopnosť chrupavky zachovať si pružnosť a pevnosť klesá. Medzi ďalšie príčiny vzniku artrózy patrí:

 • Dedičnosť – súvisí skôr s dedením rôznych abnormalít v tvare kĺbov alebo genetické mutácie spôsobujúce artrózu kolien. 
 • Pohlavie – ženy po päťdesiatke majú oveľa väčšiu pravdepodobnosť vzniku tohto ochorenia než muži.
 • Hmotnosť – nadváha pôsobí negatívne na všetky kĺby v tele kolená nevynímajúc
 • Šport – športovci majú vysokú pravdepodobnosť vzniku artrózy nakoľko sú ich kolená nadmerne zaťažované a vystavené úrazom.

Prejavy artrózy kolena

Medzi najčastejšie spomínaným prejavom patrí bolesť kolena na začiatku chôdze alebo pri vstávaní. Teda po dlhšej fáze oddychu. Pri pokročilejších fázach dochádza k pukaniu, bolesti aj v pokoji alebo zníženej hybnosti samotného kolena.

Diagnostika artrózy kolena

Prvým krokom pri pretrvávajúcich problémoch s kolenom by mala byť návšteva lekára. Ten posúdi funkčný stav kolena, stuhnutosť či rozsah pohybu. Potom nasleduje ďalšie vyšetrenie pomocou prístrojov.

 • Röntgen – dokáže potvrdiť artrózu kolena na základe zmeny kostí. Táto metóda však nedokáže odhaliť skorší stupeň ochorenia, kedy je poškodená iba chrupavka, zatiaľ čo kosť je nepoškodená.
 • Magnetická rezonancia – dokáže odhaliť problémy s chrupavkou, no ani táto metóda nie je dokonalá. Posudzujúci lekár musí byť skutočným odborníkom, aby dokázal spozorovať aj drobné zmeny v chrupavke.

Liečenie artrózy kolena

Liečba artrózy kolena prebieha vo väčšine prípadov bez chirurgického zásahu. Zvyčajne sa používa kombinácia:

 • cvičenie – zamerané na posilnenie svalov okolo kolena na zlepšenie stability kĺbu. 
 • chudnutie – dnes má každý priemerný človek nejaké to kilo navyše. Strata aj menšieho množstva telesnej hmotnosti vie pomôcť znížiť bolesť.
 • lieky proti bolesti – slúžia zvyčajne na zýšenie životného komfortu pre pacienta.
 • výživové doplnky – rôzne kĺbové výživy môžu pomôcť pri liečení artrózy kolena.
 • obstreky – injekcia so špeciálnou látkou priamo do kolena. Potláča bolesť a opuch, pomáha zlepšovať hybnosť kolena.
 • rehabilitácia – podobne ako cvičenie aj rehabilitácia má pomôcť posilniť ochabnuté svaly a znížiť tlak na chrupavku.
 • ortéza – pomáha zafixovať a vyrovnať zakrivenie kolena v neskorších fázach artrózy kolena.

Operácia kolena v prípade artrózy

Pokiaľ vyššie uvedená liečba nezaberie a ochorenie postupuje ďalej, je možné pristúpiť k operácii. Tá sa odlišuje podľa miery poškodenia kolena. V niektorých prípadoch ide iba o menší zásah, kedy sa odstránia voľné časti chrupavky, koleno sa vypláchne a prípadne sa poškodená chrupavka nahradí zdravou z inej časti kolena.

Pri vážnejších problémoch sa narovnáva kosť napílením a zafixovaním v novej polohe dlahami a skrutkami. V poslednom štádiu ochorenia sa pristupuje k implantácii umelého kĺbu kolena.

Prevencia pred artrózou kolena

Ak sa chcete podobným návštevám lekárov vyhnúť, mali by ste sa o svoje kolenné kĺby (a nielen tie) starať. Dôležitý je aktívny životný štýl. Udržovať koleno v pohybe, no v rámci možností ho nepreťažovať. Odporúča sa napríklad bicyklovanie, plávanie alebo ľahká turistika. Ak ste vášnivý bežec, mali by ste dbať na správnu obuv a pokiaľ možno nebehať po tvrdých povrchoch.

ARTHROMED, s. r. o.

SPORTCLINIC, s.r.o.

SPORTCLINIC, s.r.o.

Černyševského 14, 85101, Bratislava
Zobraziť kontakty

Medchir, s.r.o. - ortopedická klinika

Medchir, s.r.o. - ortopedická klinika

Krížna 8, 946 03, Kolárovo
Zobraziť kontakty

UNITED CLINIC s.r.o.

UNITED CLINIC s.r.o.

Ľudovíta Fullu 5274, 90101, Malacky
Zobraziť kontakty


Diskusia

Ak chcete pridať Váš názor do tejto diskusie, musíte sa prihlásiť.
V prípade, že nemáte konto, prosím zaregistrujte sa.

Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam práv a informácii pre Dotknutú osobu (ďalej aj „Zoznam práv“) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (ďalej len „Dotknutá osoba“). Prevádzkovateľom webovej stránky www.infomedica.sk sa na účely tohto Zoznamu práv považuje Wisehouse s. r. o., IČO: 48 245 127, so sídlom Lozornianska 11, Bratislava, PSČ 841 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105273/B, email: infomedica@infomedica.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:
 1. identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa uvedenými vyššie
 1. účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
 • účel spracúvania osobných údajov:
 1. Reklamné a marketingové služby,
 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu,
 3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 4. zabezpečenie zaslania Osobných údajov Dotknutej osoby klinike jednodňovej zdravotnej starostlivosti na základe výberu Dotknutej osoby.
 • právny základ spracovania osobných údajov:
 1. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.
 1. identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:
 • Prevádzkovateľ,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • zariadenie kúpeľnej starostlivosti,
 • banky, pobočky zahraničných bánk,
 • advokáti
 • notári,
 1. informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:
 1. dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,
 2. práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 3. práve na opravu osobných údajov,
 4. práve na vymazanie osobných údajov,
 5. práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. práve na prenosnosť osobných údajov,
 8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 9. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
 10. poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 11. práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,
 12. Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 13. Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že ku dňu oboznámenia sa s týmto Zoznamom práv a poskytnutím jej osobných údajov Prevádzkovateľovi dovŕšila 18 rokov veku.  
Podmienkami používania

* Vyplnenie týchto položiek je povinné

Pravidlá pre prispievateľov

Fórum je službou pre návsštevniíkov infomedica.sk. Príspevky sú uverejnené hneď po pridaní. INFOMEDICA si vyhradzuje právo neuverejniť a vymazať najmä tie príspevky, ktoré:

 • sú vulgárne alebo urážlivé
 • nesúvisia s titulom alebo témou
 • porušujú alebo vyzývajú porušovať autorské práva
 • odkazujú na ponuku alebo webové stránky konkurencie
 • obsahujú akékoľvek URL odkazy mimo domény infomedica.sk

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné