Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Všeobecnú ambulantnú starostlivosť poskytuje všeobecný lekár na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Uzatvára sa v písomnej forme najmenej na šesť mesiacov.

Platí princíp slobodnej voľby lekára – je vašou vecou, ktorého si vyberiete. Lekár Vás môže odmietnuť len z dôvodu neúnosného zaťaženia, osobného vzťahu k vám – pacientovi alebo pri výhrade vo svedomí (vzťahuje sa len na umelé prerušenie tehotenstva, sterilizáciu a asistovanú reprodukciu). Nie však v prípade neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Odmietnutie uzatvorenia dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Všeobecný lekár vás môže odmietnuť iba v prípade, že nemáte trvalý alebo prechodný pobyt v jeho zdravotnom obvode. Ten tvorí zoznam obcí, ulíc, prípadne popisných čísel domov určený príslušným samosprávnym krajom.

Ak vás všeobecný lekár odmietne, obráťte sa na príslušný samosprávny kraj (VÚC), ktorý preverí túto skutočnosť a skonštatuje, či bolo odmietnutie uzatvorenia dohody o poskytovaní opodstatnené. Ak áno, bezodkladne určí, ktorý lekár s vami uzatvorí dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ak nie, môže vám určiť ako lekára aj toho, kto odstúpil od dohody. Druhou možnosťou je požiadať o pomoc svoju zdravotnú poisťovňu.

Zánik/odstúpenie od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti zaniká:

 • smrťou osoby
 • smrťou alebo zánikom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo
 • po doručení písomného odstúpenia od dohody prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo doručené písomné odstúpenie od dohody.

Odstúpiť od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti môžete písomne aj bez uvedenia dôvodu kedykoľvek po uplynutí 6 mesiacov. Zmeniť lekára teda môžete raz za pol roka. Odstúpenie od dohody je jednostranný právny úkon. Okrem jasného vyjadrenia vôle odstúpiť od dohody malo by obsahovať:

 • identifikáciu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (obchodné meno, resp. meno, priezvisko, sídlo resp. miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, IČO a
 • vaše identifikačné údaje, meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia (dôvod odstúpenia uvádzať nemusíte).

Odstúpenie od dohody musí byť oznámené druhej zmluvnej strane. Odporúčame doručenie osobne a prevzatie si nechať potvrdiť podpisom alebo doporučene poštou s doručenkou. Bude tak možné jednoznačne určiť, kedy k doručeniu odstúpenia od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti došlo a odkedy došlo k zániku účinnosti dohody.

Pokiaľ by chcel od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti odstúpiť váš lekár, mal by uviesť dôvod, lebo podľa zákona tak môže urobiť len v dvoch prípadoch – ak je prekročené jeho únosné pracovné vyťaženie alebo sa naruší osobný vzťah k pacientovi alebo k jeho zákonnému zástupcovi do tej miery, že nezaručuje objektívne hodnotenie zdravotného stavu (iné dôvody, ako napríklad porušovanie liečebného režimu ho na odstúpenie od dohody neoprávňujú). Ak dôvod neuvedie, môže príslušný samosprávny kraj po preverení skutočností skonštatovať, že odstúpenie od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti nebolo opodstatnené a určiť vám naďalej ako lekára aj toho, ktorý odstúpil od dohody s vami.Diskusia

Ak chcete pridať Váš názor do tejto diskusie, musíte sa prihlásiť.
V prípade, že nemáte konto, prosím zaregistrujte sa.

Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam práv a informácii pre Dotknutú osobu (ďalej aj „Zoznam práv“) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (ďalej len „Dotknutá osoba“). Prevádzkovateľom webovej stránky www.infomedica.sk sa na účely tohto Zoznamu práv považuje Wisehouse s. r. o., IČO: 48 245 127, so sídlom Lozornianska 11, Bratislava, PSČ 841 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105273/B, email: infomedica@infomedica.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:
 1. identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa uvedenými vyššie
 1. účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
 • účel spracúvania osobných údajov:
 1. Reklamné a marketingové služby,
 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu,
 3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 4. zabezpečenie zaslania Osobných údajov Dotknutej osoby klinike jednodňovej zdravotnej starostlivosti na základe výberu Dotknutej osoby.
 • právny základ spracovania osobných údajov:
 1. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.
 1. identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:
 • Prevádzkovateľ,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • zariadenie kúpeľnej starostlivosti,
 • banky, pobočky zahraničných bánk,
 • advokáti
 • notári,
 1. informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:
 1. dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,
 2. práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 3. práve na opravu osobných údajov,
 4. práve na vymazanie osobných údajov,
 5. práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. práve na prenosnosť osobných údajov,
 8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 9. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
 10. poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 11. práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,
 12. Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 13. Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že ku dňu oboznámenia sa s týmto Zoznamom práv a poskytnutím jej osobných údajov Prevádzkovateľovi dovŕšila 18 rokov veku.  
Podmienkami používania

* Vyplnenie týchto položiek je povinné

Pravidlá pre prispievateľov

Fórum je službou pre návsštevniíkov infomedica.sk. Príspevky sú uverejnené hneď po pridaní. INFOMEDICA si vyhradzuje právo neuverejniť a vymazať najmä tie príspevky, ktoré:

 • sú vulgárne alebo urážlivé
 • nesúvisia s titulom alebo témou
 • porušujú alebo vyzývajú porušovať autorské práva
 • odkazujú na ponuku alebo webové stránky konkurencie
 • obsahujú akékoľvek URL odkazy mimo domény infomedica.sk

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné