Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Všeobecný lekár/praktický lekár/pediater – kto je môj lekár

Všeobecný lekár/praktický lekár/pediater – kto je môj lekár

Všeobecný lekár nazývaný aj praktický lekár a pediater vám v rámci svojej ambulancie poskytne zdravotnú starostlivosť v prípade, že váš zdravotný stav nevyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín.

Všeobecný lekár pre deti (pediater) poskytuje zdravotnú starostlivosť deťom a dorastencom vo veku od 0 – 18 rokov.
Všeobecný lekár pre deti a dorast poskytuje zdravotnú starostlivosť deťom a dorastencom vo veku od 0 – 25 rokov.
Všeobecný lekár pre dospelých poskytuje zdravotnú starostlivosť ľuďom starším ako 18, respektíve 25 rokov.

Všeobecný lekár pre dospelých, všeobecný lekár pre deti a dorast a všeobecný lekár pre deti (pediater), vás alebo vaše dieťa vyšetrí, stanoví diagnózu a liečbu bežných, chronických či akútnych ochorení, vykoná pravidelné preventívne prehliadky a povinné aj nepovinné očkovanie. Ak je to potrebné, odoberie vám krv a spraví rôzne testy, predoperačné vyšetrenia, pošle vás na röntgenologické vyšetrenie či ultrazvuk, predpíše lieky alebo pomôcky, odporučí vám odborného lekára (špecialistu) alebo hospitalizáciu v nemocnici. Vyšetrí tiež vašu zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla, zbrojný preukaz, štúdium na vysokej škole, potravinársky preukaz a podobne.

Bezplatná objednávka na kliniku

Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie, vyplňte náš formulár a my sa postaráme o zvyšok!

Ako postupovať keď vás lekár odmietne

Pri výbere všeobecného lekára platí princíp slobodnej voľby lekára – je vašou vecou, ktorého si vyberiete. Lekár vás môže odmietnuť len z dôvodu neúnosného zaťaženia, osobného vzťahu k vám – pacientovi, nie však v prípade neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Všeobecný lekár vás môže odmietnuť iba v prípade, že nemáte trvalý alebo prechodný pobyt v jeho zdravotnom obvode, ktorý tvorí zoznam obcí, ulíc, prípadne popisných čísel domov určený
príslušným samosprávnym krajom. Ak vás všeobecný lekár odmietne, obráťte sa na príslušný samosprávny kraj (VÚC), ktorý preverí túto skutočnosť a skonštatuje, či bolo odmietnutie uzatvorenia dohody opodstatnené. Ak áno, bezodkladne určí, ktorý lekár s vami uzatvorí dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ak nie, môže Vám určiť ako lekára, aj toho, kto odstúpil od dohody. Druhou možnosťou je požiadať o pomoc vašu zdravotnú poisťovňu.

Zoznam všeobecných lekárov nájdete na webovom sídle Vášho samosprávneho kraja:

Preukaz poistenca

U lekára a v lekárni ste povinní preukázať sa preukazom poistenca. Preukaz poistenca slúži na to, aby lekár alebo lekárnik vedel, ktorá zdravotná poisťovňa zaplatí zdravotnú starostlivosť, ktorú vám poskytne. Preukazy vydávajú zdravotné poisťovne bezplatne. Národný preukaz poistenca platí neobmedzene dlho, európsky preukaz zdravotného poistenia je platný 10 rokov. V súčasnosti poisťovne vydávajú kombinovaný preukaz, ktorý môžete použiť doma aj v zahraničí.

Pacienti poistení v zahraničí v rámci štátov EÚ sú povinní preukázať sa európskou kartou poistenia, platnou v čase ambulantného ošetrenia. Európsku kartu môže nahradiť aj formulár tzv. „Potvrdenie dočasne nahradzujúce európsky preukaz zdravotného poistenia“ vystavený na obdobie poskytnutia zdravotného výkonu.
V prípadoch ambulantného vyšetrenia bez platného európskeho preukazu je lekár oprávnený požadovať úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v plnej výške. Platbu si pacient môže dať refundovať v štáte, kde je zdravotne poistený.

POZOR: Poistenec, ktorý nezaplatil príslušnej zdravotnej poisťovni preddavok na poistné za tri mesiace v príslušnom kalendárnom roku, nedoplatok za poistné alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa mu poskytla preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo užitia alkoholu alebo inej návykovej látky, má právo len na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti.Diskusia

Ak chcete pridať Váš názor do tejto diskusie, musíte sa prihlásiť.
V prípade, že nemáte konto, prosím zaregistrujte sa.

Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam práv a informácii pre Dotknutú osobu (ďalej aj „Zoznam práv“) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (ďalej len „Dotknutá osoba“). Prevádzkovateľom webovej stránky www.infomedica.sk sa na účely tohto Zoznamu práv považuje Wisehouse s. r. o., IČO: 48 245 127, so sídlom Lozornianska 11, Bratislava, PSČ 841 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105273/B, email: infomedica@infomedica.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:
 1. identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa uvedenými vyššie
 1. účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
 • účel spracúvania osobných údajov:
 1. Reklamné a marketingové služby,
 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu,
 3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 4. zabezpečenie zaslania Osobných údajov Dotknutej osoby klinike jednodňovej zdravotnej starostlivosti na základe výberu Dotknutej osoby.
 • právny základ spracovania osobných údajov:
 1. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.
 1. identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:
 • Prevádzkovateľ,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • zariadenie kúpeľnej starostlivosti,
 • banky, pobočky zahraničných bánk,
 • advokáti
 • notári,
 1. informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:
 1. dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,
 2. práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 3. práve na opravu osobných údajov,
 4. práve na vymazanie osobných údajov,
 5. práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. práve na prenosnosť osobných údajov,
 8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 9. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
 10. poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 11. práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,
 12. Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 13. Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že ku dňu oboznámenia sa s týmto Zoznamom práv a poskytnutím jej osobných údajov Prevádzkovateľovi dovŕšila 18 rokov veku.  
Podmienkami používania

* Vyplnenie týchto položiek je povinné

Pravidlá pre prispievateľov

Fórum je službou pre návsštevniíkov infomedica.sk. Príspevky sú uverejnené hneď po pridaní. INFOMEDICA si vyhradzuje právo neuverejniť a vymazať najmä tie príspevky, ktoré:

 • sú vulgárne alebo urážlivé
 • nesúvisia s titulom alebo témou
 • porušujú alebo vyzývajú porušovať autorské práva
 • odkazujú na ponuku alebo webové stránky konkurencie
 • obsahujú akékoľvek URL odkazy mimo domény infomedica.sk

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné