Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Odborný lekár/špecialista – kto je môj lekár

Odborný lekár/špecialista – kto je môj lekár

Odborný lekár vám poskytne špecializovanú zdravotnú starostlivosť v iných špecializačných odboroch ako všeobecné lekárstvo. Odborný lekár vás môže tiež odporučiť ďalšiemu odbornému lekárovi, navrhnúť vám hospitalizáciu v nemocnici, predpísať kúpele, pomôcku, vykonať odbery krvi a rôzne testy, poslať vás na röntgenologické vyšetrenie, predpísať vám lieky. Ambulantná zdravotná starostlivosť vám bude poskytnutá v prípade, že váš zdravotný stav nevyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín.

Pri výbere odborného lekára platí tak ako u iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti princíp slobodnej voľby lekára – je vašou vecou, ktorého si vyberiete. Lekár vás môže odmietnuť len z dôvodu neúnosného zaťaženia, osobného vzťahu k vám – pacientovi alebo pri výhrade vo svedomí (to sa vzťahuje len na umelé prerušenie tehotenstva, sterilizáciu a asistovanú reprodukciu), nie však v prípade neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Keď vás váš všeobecný lekár pošle na odborné vyšetrenie, má určenie konkrétneho odborného lekára len odporúčací charakter a je na vás, ktorého konkrétneho lekára v danej odbornosti vyhľadáte.
Pokiaľ potrebujete pomoc, obráťte sa na svoju zdravotnú poisťovňu, ktorá vám vyšetrenie u špecialistu zabezpečí.

Bezplatná objednávka na kliniku

Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie, vyplňte náš formulár a my sa postaráme o zvyšok!

Ako postupovať keď vás odborný lekár odmietne

Odborný lekár vás môže odmietnuť vyšetriť, pokiaľ nemáte odporúčanie – výmenný lístok od všeobecného lekára. Neplatí to pre stomatológa, psychiatra, kožného lekára, očného lekára pri predpísaní okuliarov a gynekológa, u ktorých pacient nepotrebuje výmenný lístok.

Pokiaľ vás odborný lekár odmietne s odôvodnením, že nepatríte do jeho obvodu, je to len výhovorka, ktorá väčšinou lekárom pomáha neprekračovať finančný objem dohodnutý so zdravotnou poisťovňou.
Zdravotný obvod určuje príslušný samosprávny kraj len pre poskytovanie špecializovanej gynekologickej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a zubno-lekárskej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Iní lekári – špecialisti nemajú určený zdravotný obvod.
Ak máte trvalý alebo prechodný pobyt v zdravotnom obvode gynekológa alebo stomatológa, nemôžu vás odmietnuť.

Zoznam odborných lekárov nájdete na webovom sídle Vášho samosprávneho kraja:

Preukaz poistenca

U lekára a v lekárni ste povinný preukázať sa preukazom poistenca. Preukaz poistenca slúži na to, aby lekár alebo lekárnik vedel, ktorá zdravotná poisťovňa zaplatí zdravotnú starostlivosť, ktorú vám poskytne. Preukazy vydávajú zdravotné poisťovne bezplatne. Národný preukaz poistenca platí neobmedzene dlho, európsky preukaz zdravotného poistenia je platný 10 rokov. V súčasnosti poisťovne vydávajú kombinovaný preukaz, ktorý môžete použiť doma aj v zahraničí.

Pacienti poistení v zahraničí v rámci štátov EÚ sú povinní preukázať sa európskou kartou poistenia, platnou v čase ambulantného ošetrenia. Európsku kartu môže nahradiť aj formulár tzv. „Potvrdenie dočasne nahradzujúce európsky preukaz zdravotného poistenia“ vystavený na obdobie poskytnutia zdravotného výkonu.
V prípadoch ambulantného vyšetrenia bez platného európskeho preukazu je lekár oprávnený požadovať úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v plnej výške. Platbu si pacient môže dať refundovať v štáte, kde je zdravotne poistený.

POZOR: Poistenec, ktorý nezaplatil príslušnej zdravotnej poisťovni preddavok na poistné za tri mesiace v príslušnom kalendárnom roku, nedoplatok za poistné alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa mu poskytla preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo užitia alkoholu alebo inej návykovej látky, má právo len na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. • Jan Semcisak
  29. júna 2021 16:07

  Odmietnutie vyšetrenia u specialistu

  Dnes som nechcel veriť kde to žijeme,cely život som poctivo pracoval,systém zdravotníctva som využíval minimalne,dnes keď som na dôchodku,má odmietli vyšetriť tri interné amb.rozne výhovorky.islo o nárokov prevent.prehliadku na odporúčanie obvodnej lekárky.neviem ako ďalej,ďakujem pekne za takú zdr.starostlivost.

Comments are closed.

Diskusia

Ak chcete pridať Váš názor do tejto diskusie, musíte sa prihlásiť.
V prípade, že nemáte konto, prosím zaregistrujte sa.

Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam práv a informácii pre Dotknutú osobu (ďalej aj „Zoznam práv“) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (ďalej len „Dotknutá osoba“). Prevádzkovateľom webovej stránky www.infomedica.sk sa na účely tohto Zoznamu práv považuje Wisehouse s. r. o., IČO: 48 245 127, so sídlom Lozornianska 11, Bratislava, PSČ 841 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105273/B, email: infomedica@infomedica.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:
 1. identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa uvedenými vyššie
 1. účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
 • účel spracúvania osobných údajov:
 1. Reklamné a marketingové služby,
 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu,
 3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 4. zabezpečenie zaslania Osobných údajov Dotknutej osoby klinike jednodňovej zdravotnej starostlivosti na základe výberu Dotknutej osoby.
 • právny základ spracovania osobných údajov:
 1. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.
 1. identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:
 • Prevádzkovateľ,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • zariadenie kúpeľnej starostlivosti,
 • banky, pobočky zahraničných bánk,
 • advokáti
 • notári,
 1. informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:
 1. dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,
 2. práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 3. práve na opravu osobných údajov,
 4. práve na vymazanie osobných údajov,
 5. práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. práve na prenosnosť osobných údajov,
 8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 9. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
 10. poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 11. práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,
 12. Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 13. Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že ku dňu oboznámenia sa s týmto Zoznamom práv a poskytnutím jej osobných údajov Prevádzkovateľovi dovŕšila 18 rokov veku.  
Podmienkami používania

* Vyplnenie týchto položiek je povinné

Pravidlá pre prispievateľov

Fórum je službou pre návsštevniíkov infomedica.sk. Príspevky sú uverejnené hneď po pridaní. INFOMEDICA si vyhradzuje právo neuverejniť a vymazať najmä tie príspevky, ktoré:

 • sú vulgárne alebo urážlivé
 • nesúvisia s titulom alebo témou
 • porušujú alebo vyzývajú porušovať autorské práva
 • odkazujú na ponuku alebo webové stránky konkurencie
 • obsahujú akékoľvek URL odkazy mimo domény infomedica.sk

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné