Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Zmena všeobecného lekára

Zmena všeobecného lekára

Zmenu všeobecného lekára alebo pediatra môžete urobiť spravidla každých 6 mesiacov. Všeobecnú ambulantnú starostlivosť poskytuje lekár na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorá sa uzatvára v písomnej forme najmenej na šesť mesiacov. Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti zaniká smrťou osoby, smrťou alebo zánikom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo po doručení písomného odstúpenia od dohody prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo doručené písomné odstúpenie od dohody.

Odstúpiť od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti môžete písomne aj bez uvedenia dôvodu kedykoľvek po uplynutí 6 mesiacov.

Odstúpenie od dohody je jednostranný právny úkon a okrem jasného vyjadrenia vôle odstúpiť od dohody malo by obsahovať: identifikáciu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, teda jeho obchodné meno, resp. meno, priezvisko, sídlo resp. miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, IČO a vaše identifikačné údaje, meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia (dôvod odstúpenia uvádzať nemusíte).

Odstúpenie od dohody musí byť oznámené druhej zmluvnej strane. Odporúčame doručenie osobne a prevzatie si nechať potvrdiť podpisom alebo doporučene poštou s doručenkou, aby bolo možné jednoznačne určiť, kedy k doručeniu odstúpenia od dohody došlo a od kedy došlo k zániku účinnosti dohody.

Bezplatná objednávka na kliniku

Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie, vyplňte náš formulár a my sa postaráme o zvyšok!

Pokiaľ by chcel od dohody odstúpiť váš lekár, dôvod by uviesť mal, keďže podľa zákona tak môže urobiť len v dvoch prípadoch – ak je prekročené jeho únosné pracovné vyťaženie alebo sa naruší osobný vzťah k pacientovi alebo k jeho zákonnému zástupcovi do tej miery, že nezaručuje objektívne hodnotenie zdravotného stavu (iné dôvody, ako napríklad porušovanie liečebného režimu ho na odstúpenie od dohody neoprávňujú). Ak dôvod neuvedie, môže príslušný samosprávny kraj po preverení skutočností skonštatovať, že odstúpenie od dohody nebolo opodstatnené a určiť vám naďalej ako lekára aj toho, ktorý odstúpil od dohody s vami.

Pri zmene všeobecného lekára z dôvodu odstúpenia od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je všeobecný lekár povinný odovzdať zdravotnú dokumentáciu (originál alebo rovnopis – podľa vlastného rozhodnutia) do siedmich dní od jej vyžiadania vášmu novému všeobecnému lekárovi, s ktorým ste uzatvorili dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, nie vám, pacientovi.

Na druhej strane odovzdanie dokumentácie pri zmene všeobecného lekára prostredníctvom pacienta zákon nezakazuje, prináša však odovzdávajúcemu lekárovi problém s preukázaním odovzdania zdravotnej dokumentácie novému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, za čo nesie plnú zodpovednosť.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný archivovať vašu zdravotnú dokumentáciu počas doby stanovenej zákonom. Odovzdávajúci lekár môže na základe žiadosti o vydanie zdravotnej dokumentácie odovzdať novému lekárovi podľa svojho uváženia originál a ponechať si rovnopis zdravotnej dokumentácie alebo rovnopis a originál si ponechať. • Erik slavkovsky
  13. apríla 2023 9:41

  Odstúpenie od všeobecného lekára

  Pekný deň chcem sa opýtať mám nového lekára aktuálne teraz prvý mesiac čítal som že môžem ho zmeniť každé 6mesiace.Nepaci sa mi prístup sestričky ktorá pozerá do mojej dokumentácii a prehľadáva a pozerá do mojej karty podľa zákona viem že do mojej karty môže nahliadnuť doktor ja ako pacient a rodiny príslušník nikto iný neviem a nepáči sa mi ten postoj sestričky že pozerá do mojej databázy keďže ona nemôže nahliadnuť do mojej karty sestrička tam je na iné veci ako odbery a vypisovanie papierov mozno receptov čo aj toto nemôže predpisovať lieky môže pán doktor a nie sestrička neviem čo mám robiť som nespokojný a hlavne toto je zle že som pri novom doktorovy asi necelý mesiac viete mi poradiť niejako či fakt musím počkať 6mesiacov ďakujem vám .

 • Erik Chrenko
  26. augusta 2023 9:50

  Lekár

  Dobrý deň prajem, chcem sa opýtať naša doktorka je PN pravdepodobne alkohol vraj prepadla, neviem, behame ako kočivnici od Dr k Dr aj by sme sa prehodili k druhej ale nemá nám kto vydať karty ako to riešiť???

 • Alena Venglarova
  17. septembra 2023 12:20

  Info

  Stratili sme zdravotnú dokumentáciu. Môžem poprosiť obvodného lekára o odbery? Ďakujem pekne za odpoveď

Comments are closed.

Diskusia

Ak chcete pridať Váš názor do tejto diskusie, musíte sa prihlásiť.
V prípade, že nemáte konto, prosím zaregistrujte sa.

Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam práv a informácii pre Dotknutú osobu (ďalej aj „Zoznam práv“) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (ďalej len „Dotknutá osoba“). Prevádzkovateľom webovej stránky www.infomedica.sk sa na účely tohto Zoznamu práv považuje Wisehouse s. r. o., IČO: 48 245 127, so sídlom Lozornianska 11, Bratislava, PSČ 841 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105273/B, email: infomedica@infomedica.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:
 1. identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa uvedenými vyššie
 1. účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
 • účel spracúvania osobných údajov:
 1. Reklamné a marketingové služby,
 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu,
 3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 4. zabezpečenie zaslania Osobných údajov Dotknutej osoby klinike jednodňovej zdravotnej starostlivosti na základe výberu Dotknutej osoby.
 • právny základ spracovania osobných údajov:
 1. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.
 1. identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:
 • Prevádzkovateľ,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • zariadenie kúpeľnej starostlivosti,
 • banky, pobočky zahraničných bánk,
 • advokáti
 • notári,
 1. informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:
 1. dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,
 2. práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 3. práve na opravu osobných údajov,
 4. práve na vymazanie osobných údajov,
 5. práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. práve na prenosnosť osobných údajov,
 8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 9. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
 10. poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 11. práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,
 12. Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 13. Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že ku dňu oboznámenia sa s týmto Zoznamom práv a poskytnutím jej osobných údajov Prevádzkovateľovi dovŕšila 18 rokov veku.  
Podmienkami používania

* Vyplnenie týchto položiek je povinné

Pravidlá pre prispievateľov

Fórum je službou pre návsštevniíkov infomedica.sk. Príspevky sú uverejnené hneď po pridaní. INFOMEDICA si vyhradzuje právo neuverejniť a vymazať najmä tie príspevky, ktoré:

 • sú vulgárne alebo urážlivé
 • nesúvisia s titulom alebo témou
 • porušujú alebo vyzývajú porušovať autorské práva
 • odkazujú na ponuku alebo webové stránky konkurencie
 • obsahujú akékoľvek URL odkazy mimo domény infomedica.sk

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné