Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Vaša zdravotná dokumentácia je dostupná aj online

Viete, že ak potrebujete nahliadnuť do svojej zdravotnej dokumentácie, už nemusíte ísť k lekárovi?  Najdôležitejšie údaje z Vašej zdravotnej dokumentácie sú už dostupné aj v elektronickej podobe. Stačí ak máte občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID). Otvoríte si stránku Národného portálu zdravia https://www.npz.sk/, kliknete vpravo hore na ikonku „Moja Zdravotná knižka“ a prihlásite sa pomocou občianskeho preukazu s čipom.

Je to bezpečné?

Elektronická zdravotná knižka (EZK) je v podstate množina záznamov v databáze – v Národnom registri elektronických zdravotných knižiek, ktorý prevádzkuje Národné centrum zdravotníckych informácií. Databáza je  dôkladne zabezpečená oddelením identifikačných a klinických údajov a šifrovaním. To znamená, že identifikačné údaje o Vašej osobe a údaje o Vašom zdravotnom stave nie sú zhromažďované na jednom mieste, sú oddelené a šifrované.

Do elektronickej zdravotnej knižky môže okrem Vás vstúpiť len autorizovaný a autentifikovaný zdravotnícky pracovník. Na to, aby sa lekár dostal do Vášho EZK, musí mať vydaný elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka, pracovať v certifikovanom informačnom systéme a mať v Národnom zdravotníckom informačnom systéme (NZIS) nastavený prístup lekára k Vašej EZK. Na prístup lekára do Vašej EZK môžete dať súhlas aj priamo vy. Každý záznam v EZK obsahuje identifikáciu a elektronický podpis zdravotníckeho pracovníka, ktorý ho vytvoril. Údaje nemôžu byť kopírované ani preposielané mimo NZIS. Každý jeden záznam v rámci  NZIS je šifrovaný.

Čo všetko nájdete v elektronickej zdravotnej knižke?

Určite nájdete záznamy o zdravotnej starostlivosti, ktorá Vám bola poskytnutá po 1.1. 2018. Do tohto dátumu bolo zapisovanie údajov do elektronickej zdravotnej knižky možné, ale nebolo povinné.

Elektronická zdravotná knižka vzniká tak, že vybrané údaje zo zdravotnej dokumentácie, vedenej u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, sú zhromažďované  v Národnom zdravotníckom informačnom systéme. Záznamy v elektronickej zdravotnej knižke teda pochádzajú od zdravotníckych pracovníkov, ktorí vám poskytujú zdravotnú starostlivosť, alebo zo zdravotnej poisťovne, ktorá za Vás zdravotnú starostlivosť uhrádza. Elektronická zdravotná knižka teda obsahuje aj údaje z Vášho účtu poistenca zdravotnej poisťovne a môže obsahovať aj Vaše vlastné záznamy.

Elektronická zdravotná knižka je celkom prehľadne rozdelená do viacerých častí – priečinkov. V priečinku Osoba nájdete Vaše základné identifikačné údaje. Pacientsky sumár obsahuje základné život zachraňujúce údaje, ako napríklad údaje o alergiách, o chorobe, ktoré sú na základe posúdenia ošetrujúceho lekára dôležité z hľadiska záchrany Vášho života a zdravia, údaje  o implantovaných zdravotníckych pomôckach, ale aj kontaktné údaje Vášho všeobecného lekára alebo iného ošetrujúceho lekára, ktorého si vyberiete. Ďalšie údaje o poskytnutej zdravotnej starostlivosti nájdete v priečinkoch Očkovania, Liečba, Laboratórne vyšetrenia, Vyšetrenia a Recepty. Obsah týchto priečinkov zodpovedá ich názvom, nájdete tam záznamy o absolvovaných očkovaniach, vyšetreniach, laboratórnych rozboroch, liečbe ochorení, liekoch viazaných na lekársky predpis. Pokiaľ chcete, môžete do elektronickej zdravotnej knižky doplniť aj vlastné záznamy, ako kontakt na inú osobu ako lekára, či užívanie voľno predajných liekov.

Kto všetko môže nahliadnuť do vašej  elektronickej zdravotnej knižky?

Okrem Vás poskytuje elektronická zdravotná knižka potrebné informácie len osobám vymenovaným v zákone a v rozsahu v akom to povoľuje zákon. Nie všetci oprávnení vstupovať do Vašej  elektronickej zdravotnej knižky vidia všetky Vaše záznamy. Každému z nich je sprístupnená len časť informácií, nevyhnutná pre riadne poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Zjednodušene, všeobecný lekár vidí všetko okrem záznamov vytvorených lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria alebo psychológom so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia. Špecialista vidí len svoje záznamy, záchranná zdravotná služba to, čo je nevyhnutné pre poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, laborant v laboratóriu len údaje na žiadanke o rozbor, lekárnik len údaje potrebné na vydanie lieku na predpis…

Čo obsahuje Vaša elektronická zdravotná knižka, kto a v akom rozsahu môže do nej nahliadať, upravuje Zákon NR SR č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ako je to so zdravotnou dokumentáciou vytvorenou pred 1.1. 2018?

Čo sa týka starších záznamov, vedených v papierovej forme, zdravotnú dokumentáciu ako celok  vedie všeobecný lekár. Iný ošetrujúci zdravotnícky pracovník vedie zdravotnú dokumentáciu len v rozsahu ním poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Na to, aby Vám lekár vydal Vašu zdravotnú dokumentáciu, nemáte právny nárok. Všeobecný lekár má  totiž povinnosť  uchovávať Vašu zdravotnú dokumentáciu 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti pacientovi. Riadne vedenie zdravotnej dokumentácie kontroluje samosprávny kraj, ktorý môže lekárovi udeliť pri pochybení pokutu. Ste však  oprávnení nahliadať do svojej zdravotnej dokumentácie a máte právo robiť si na mieste výpisky alebo kópie z nej.

Zdravotná dokumentácia a zmena všeobecného lekára

Pri zmene všeobecného lekára je predchádzajúci lekár povinný doručiť zdravotnú dokumentáciu (kópiu, rovnopis) Vášmu novému všeobecnému lekárovi. Hoci nemáte zákonný nárok na to, aby Vám lekár vydal Vašu zdravotnú dokumentáciu, nie je to zakázané. Lekár má právo rozhodnúť sa, že doručí zdravotnú dokumentáciu novému lekárovi tak, že ju odovzdá Vám. V takomto prípade by však mohol  zodpovedať za prípadnú stratu dokumentácie. Riziko doručenia zdravotnej dokumentácie prostredníctvom pacienta je pre lekára rozhodne vyššie, ako zaslanie poštou, kuriérom alebo doručenie prostredníctvom svojho zamestnanca.

Výpis z účtu poistenca zdravotnej poisťovne

Ďalšou veľmi efektívnou možnosťou ako získať informácie o poskytnutej zdravotnej starostlivosti, je požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o Výpis z účtu poistenca.

Výpis obsahuje informácie o zdravotnej starostlivosti, ktorú za Vás uhradila zdravotná poisťovňa – platby poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, údaje o poskytnutých zdravotných výkonoch, liekoch, dietetických potravinách a zdravotníckych pomôckach.

Každý poistenec má zo zákona právo požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o Výpis z účtu poistenca. Elektronický výpis poskytujú zdravotné poisťovne bezplatne, za vydanie písomného Výpisu z účtu poistenca účtujú zdravotné poisťovne administratívny poplatok, spravidla niekoľko desiatok centov.Diskusia

Ak chcete pridať Váš názor do tejto diskusie, musíte sa prihlásiť.
V prípade, že nemáte konto, prosím zaregistrujte sa.

Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam práv a informácii pre Dotknutú osobu (ďalej aj „Zoznam práv“) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (ďalej len „Dotknutá osoba“). Prevádzkovateľom webovej stránky www.infomedica.sk sa na účely tohto Zoznamu práv považuje Wisehouse s. r. o., IČO: 48 245 127, so sídlom Lozornianska 11, Bratislava, PSČ 841 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105273/B, email: infomedica@infomedica.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:
 1. identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa uvedenými vyššie
 1. účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
 • účel spracúvania osobných údajov:
 1. Reklamné a marketingové služby,
 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu,
 3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 4. zabezpečenie zaslania Osobných údajov Dotknutej osoby klinike jednodňovej zdravotnej starostlivosti na základe výberu Dotknutej osoby.
 • právny základ spracovania osobných údajov:
 1. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.
 1. identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:
 • Prevádzkovateľ,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • zariadenie kúpeľnej starostlivosti,
 • banky, pobočky zahraničných bánk,
 • advokáti
 • notári,
 1. informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:
 1. dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,
 2. práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 3. práve na opravu osobných údajov,
 4. práve na vymazanie osobných údajov,
 5. práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. práve na prenosnosť osobných údajov,
 8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 9. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
 10. poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 11. práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,
 12. Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 13. Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že ku dňu oboznámenia sa s týmto Zoznamom práv a poskytnutím jej osobných údajov Prevádzkovateľovi dovŕšila 18 rokov veku.  
Podmienkami používania

* Vyplnenie týchto položiek je povinné

Pravidlá pre prispievateľov

Fórum je službou pre návsštevniíkov infomedica.sk. Príspevky sú uverejnené hneď po pridaní. INFOMEDICA si vyhradzuje právo neuverejniť a vymazať najmä tie príspevky, ktoré:

 • sú vulgárne alebo urážlivé
 • nesúvisia s titulom alebo témou
 • porušujú alebo vyzývajú porušovať autorské práva
 • odkazujú na ponuku alebo webové stránky konkurencie
 • obsahujú akékoľvek URL odkazy mimo domény infomedica.sk

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné