Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Navštívili sme za vás: Ortopedickú kliniku Arthromed v Martine

Arthromed, s.r.o.

Martinská ortopedická klinika Arthromed patrí medzi najdlhšie pôsobiace súkromné kliniky na Slovensku. Za takmer 15 ročné fungovanie si získala výborné meno nie len medzi „bežnými“ pacientami, ale aj medzi vrcholovými športovcami z rôznych športových odvetví. Klinika sa špecializuje na liečbu pohybového aparátu, najmä ochorení a úrazov kĺbov. Celý profil kliniky nájdete na Infomedica TU.

Keďže nie sme z Martina, trochu sme sa obávali, ako kliniku umiestnenú uprostred veľkého sídliska nájdeme, ale navigácia si poradila bez problémov. Veľkou výhodou tohto umiestnenia je veľa dostupných voľných parkovacích miest v priamom okolí kliniky, rovnako sa vyhnete dopravnej zápche v centre mesta.

Z vonku klinika pôsobí nenápadným dojmom. Vnútri sa však skrýva moderné, technicky a technologicky špičkovo vybavené pracovisko jednodňovej chirurgie v oblasti ortopédie a športovej traumatológie, kde vykonajú ročne okolo 650 operácií. Prívetivé lôžkové oddelenie tiež určite prispieva k rýchlej rekonvalescencií pacientov.

Na recepcii sa nás ujala príjemná recepčná, ktorá nás klinikou previedla. Tak, ako aj v ostatných klinikách, ktoré sme navštívili, ani v Martine nepoznajú pri dodržiavaní hygienických predpisov žiaden kompromis. Klinika má zavedené všetky najmodernejšie technológie a postupy a spĺňa všetky kritériá stanovené na Slovensku aj v Európskej únií. Nebezpečenstvo pooperačných nákaz sa redukuje na minimum. Malé riziko pooperačnej nákazy je spolu s menšou bolestivosťou a rýchlejším hojením významnou výhodou artroskopických operačných výkonov pred klasickými. Samozrejme, nie vždy je takýto zákrok pre pacienta najvhodnejší. Viac o artroskopii si prečítate TU.  Väčšinu výkonov  realizovaných v Arthromede však tvoria práve spomínané artroskopie a biologická liečba vlastnou krvou – Orthokin. Táto liečba sa využíva najmä v prípadoch artrózy veľkých a stredne veľkých kĺbov a dosahujú sa ňou výborné výsledky pri skracovaní doby rekonvalescencie pri poúrazových a pooperačných stavoch. Viac o liečbe krvnou plazmou si prečítate TU.

Dobrou správou je, že finančná dostupnosť liečby je zabezpečená uzatvorenými zmluvnými vzťahmi so všetkými slovenskými zdravotnými poisťovňami.

Na ortopedickú kliniku Arthromed v Martine sa môžete prostredníctvom Infomedica jednoducho objednať, stačí vyplniť objednávkový formulár TU.

ARTHROMED, s. r. o.Diskusia

Ak chcete pridať Váš názor do tejto diskusie, musíte sa prihlásiť.
V prípade, že nemáte konto, prosím zaregistrujte sa.

Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam práv a informácii pre Dotknutú osobu (ďalej aj „Zoznam práv“) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (ďalej len „Dotknutá osoba“). Prevádzkovateľom webovej stránky www.infomedica.sk sa na účely tohto Zoznamu práv považuje Wisehouse s. r. o., IČO: 48 245 127, so sídlom Lozornianska 11, Bratislava, PSČ 841 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105273/B, email: infomedica@infomedica.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:
 1. identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa uvedenými vyššie
 1. účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
 • účel spracúvania osobných údajov:
 1. Reklamné a marketingové služby,
 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu,
 3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 4. zabezpečenie zaslania Osobných údajov Dotknutej osoby klinike jednodňovej zdravotnej starostlivosti na základe výberu Dotknutej osoby.
 • právny základ spracovania osobných údajov:
 1. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.
 1. identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:
 • Prevádzkovateľ,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • zariadenie kúpeľnej starostlivosti,
 • banky, pobočky zahraničných bánk,
 • advokáti
 • notári,
 1. informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:
 1. dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,
 2. práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 3. práve na opravu osobných údajov,
 4. práve na vymazanie osobných údajov,
 5. práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. práve na prenosnosť osobných údajov,
 8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 9. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
 10. poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 11. práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,
 12. Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 13. Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že ku dňu oboznámenia sa s týmto Zoznamom práv a poskytnutím jej osobných údajov Prevádzkovateľovi dovŕšila 18 rokov veku.  
Podmienkami používania

* Vyplnenie týchto položiek je povinné

Pravidlá pre prispievateľov

Fórum je službou pre návsštevniíkov infomedica.sk. Príspevky sú uverejnené hneď po pridaní. INFOMEDICA si vyhradzuje právo neuverejniť a vymazať najmä tie príspevky, ktoré:

 • sú vulgárne alebo urážlivé
 • nesúvisia s titulom alebo témou
 • porušujú alebo vyzývajú porušovať autorské práva
 • odkazujú na ponuku alebo webové stránky konkurencie
 • obsahujú akékoľvek URL odkazy mimo domény infomedica.sk

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné