Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Navštívili sme za vás: OFTAL – očnú kliniku vo Zvolene

Oftal je prvou špecializovanou nemocnicou v odbore oftalmológia. Klinika vznikla v roku 2005 v priestoroch bývalého očného oddelenia nemocnice vo Zvolene. Po kompletnej rekonštrukcii a vybavení pracoviska najmodernejším prístrojovým vybavením hospitalizácie nahradila jednodňová zdravotná starostlivosť. V hodnotení nemocníc na Slovensku podľa indikátorov kvality je Oftal od roku 2007 opakovane na prvom mieste. Rovnako ho na popredných miestach nájdete aj v prieskumoch spokojnosti pacientov.

Navštívili sme za vás: OFTAL

Keďže Oftal sídli  v areáli zvolenskej nemocnice, našli sme ho pomerne ľahko. Hoci bolo parkovisko plné, je veľké, takže miesto sa vždy nájde. Pri recepcii a v čakárňach vládol čulý ruch, nebolo však cítiť žiadnu nervozitu, či nespokojnosť. Interiér čakární aj ambulancií je pekný, moderný, pôsobil na nás veľmi čisto.

Od jeho založenia v roku 2005 je dušou Oftalu jeho prvá primárka a súčasná prednostka pani doktorka  Marta Ondrejková. Táto drobná, oduševnená lekárka na nás veľmi zapôsobila. Od začiatku presadzovala a stále presadzuje zavádzanie moderných chirurgických, liečebných, diagnostických a organizačných postupov.  Špičkové prístrojové vybavenie a vynikajúci tím lekárov zaručujú najlepšie možné výsledky operácie, to je motto zdravotnej starostlivosti poskytovanej v Oftale. Lekári  z Oftalu sú členmi medzinárodných výskumných tímov. Zavádzajú do praxe kliniky najnovšie medicínske poznatky a najnovšiu prístrojovú a operačnú techniku.

Základom pre správnu diagnostiku a úspešnú liečbu chorôb a chýb oka je komplexné očné vyšetrenie. V Oftale pozostáva z podrobných meraní, vyšetrenia a pohovoru s pacientom, preto je časovo dosť náročné . Rátajte s tým, že sa na klinike zdržíte približne dve hodiny.
Na klinike sa vykonávajú vnútroočné operácie ako  operácie katarakty, glaukómu, sietnice a sklovca. Operačné sály majú najvyšší štandard čistoty prostredia a lekári pracujú s najmodernejším prístrojovým vybavením. Od roku 2012 poskytuje Oftal pacientom aj komplexnú laserovú liečbu sietnice, katarakty a glaukómu.

Na klinike vykonajú viac ako  6 000 operácií ročne. Hoci 90% operácii prebieha v režime jednodňovej chirurgie, teda bez toho, aby museli byť pacienti hospitalizovaní, je Oftal špecializovanou nemocnicou s lôžkovou časťou. Jedno, dvoj a trojlôžkové izby sú skutočne komfortné so samostatnou sprchou, WC a dokonca s televízorom. Izby sú vzdušné a čisté, rovnako ako kúpeľne.

Oftal je zmluvným pracoviskom pre všetky zdravotné poisťovne pôsobiace na Slovensku, takže v cenníku nájdete len poplatky stanovené zákonom, výkony, ktoré nie sú hradené zo zdravotného poistenia alebo nadštandard.

Výhodou je podľa nás aj to, že priamo v areáli nemocnice ponúka služby špecializovaná očná optika s poradňou pre slabozrakých.
Hoci to priamo s jednodňovou chirurgiou v Oftale nesúvisí, nedá nám nespomenúť pozornosť a podporu, ktorú venuje Oftal deťom. Oftal obnovil činnosť detskej očnej škôlky v Banskej Bystrici a založil projekt Zdravé očko, skríningový program včasného záchytu porúch zraku v detskom veku.

Viac informácií o očnej klinike Oftal nájdete tu spolu s objednávkovým formulárom na vyšetrenie.

OFTAL s. r. o.

OFTAL s. r. o.

Kuzmányho nábrežie 28, 960 01, Zvolen
Zobraziť kontakty


Diskusia

Ak chcete pridať Váš názor do tejto diskusie, musíte sa prihlásiť.
V prípade, že nemáte konto, prosím zaregistrujte sa.

Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam práv a informácii pre Dotknutú osobu (ďalej aj „Zoznam práv“) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (ďalej len „Dotknutá osoba“). Prevádzkovateľom webovej stránky www.infomedica.sk sa na účely tohto Zoznamu práv považuje Wisehouse s. r. o., IČO: 48 245 127, so sídlom Lozornianska 11, Bratislava, PSČ 841 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105273/B, email: infomedica@infomedica.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:
 1. identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa uvedenými vyššie
 1. účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
 • účel spracúvania osobných údajov:
 1. Reklamné a marketingové služby,
 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu,
 3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 4. zabezpečenie zaslania Osobných údajov Dotknutej osoby klinike jednodňovej zdravotnej starostlivosti na základe výberu Dotknutej osoby.
 • právny základ spracovania osobných údajov:
 1. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.
 1. identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:
 • Prevádzkovateľ,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • zariadenie kúpeľnej starostlivosti,
 • banky, pobočky zahraničných bánk,
 • advokáti
 • notári,
 1. informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:
 1. dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,
 2. práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 3. práve na opravu osobných údajov,
 4. práve na vymazanie osobných údajov,
 5. práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. práve na prenosnosť osobných údajov,
 8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 9. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
 10. poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 11. práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,
 12. Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 13. Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že ku dňu oboznámenia sa s týmto Zoznamom práv a poskytnutím jej osobných údajov Prevádzkovateľovi dovŕšila 18 rokov veku.  
Podmienkami používania

* Vyplnenie týchto položiek je povinné

Pravidlá pre prispievateľov

Fórum je službou pre návsštevniíkov infomedica.sk. Príspevky sú uverejnené hneď po pridaní. INFOMEDICA si vyhradzuje právo neuverejniť a vymazať najmä tie príspevky, ktoré:

 • sú vulgárne alebo urážlivé
 • nesúvisia s titulom alebo témou
 • porušujú alebo vyzývajú porušovať autorské práva
 • odkazujú na ponuku alebo webové stránky konkurencie
 • obsahujú akékoľvek URL odkazy mimo domény infomedica.sk

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné