Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Navštívili sme za vás: EXCIMER – očné laserové centrum v Bratislave

Ako sme napísali v úvodnom blogu tejto série, z pochopiteľných dôvodov nemôžeme na vlastnej koži vyskúšať všetky operačné zákroky, ktoré slovenské kliniky jednodňovej chirurgie ponúkajú.  Postupne ich  však navštevujeme, všímame si všetko, čo by vám mohlo pomôcť vybrať si tú správnu kliniku pre vás. Pýtame sa klientov na spokojnosť so zdravotnou starostlivosťou, ale pozeráme aj na  dostupnosť parkovania, ochotu a prístup personálu, celkové prostredie a atmosféru na klinike.

Navštívili sme za vás: EXCIMER

Prvou klinikou, ktorú by sme Vám radi predstavili, je Excimer, očné laserové centrum a odstraňovanie dioptrických chýb oka, krátkozrakosti, ďalekozrakosti a astigmatizmu v Bratislave. Za viac ako 23 rokov fungovania sa Excimer stal lídrom v odstraňovaní dioptrií za pomoci laserovej technológie. Za ten čas v centre úspešne vykonali viac ako 70 000 operácií excimerovým laserom.

Výrazný názov na budove na kopci v bratislavskej Karlovej Vsi je dobre viditeľný  z hlavnej cesty. Centrum je dostupné verejnou dopravou, električkami aj autobusmi. My sme išli autom a trochu sme sa obávali, či k budove správne odbočíme. Cesta k centru je však zreteľne označená šípkami. Príjemne prekvapili bezplatné parkovacie miesta vyhradené pre klientov centra.

Interiér  kliniky ničím nepripomína nemocničné prostredie. Je moderný, ladený v príjemných upokojujúcich farbách. Hoci pri našej návšteve bola čakáreň úplne plná, vládol v nej pokoj. Pripisujeme to výborne zvládnutej organizácií fungovania kliniky. Vysoko hodnotíme odborný a ústretový prístup ku klientom, ako pri objednávaní, tak aj pri komunikácií a zodpovedaní otázok klientov.

Pri našej návšteve sme mali šťastie, že okrem riaditeľa kliniky, pána Mgr. Bernátha sme na klinike zastihli aj odborného konzultanta centra pána profesora MUDr. Andreja Černáka, jedného z priekopníkov excimerových laserových korekcií na Slovensku. Zaujímali sme sa, ako laserová operácia prebieha. V Excimeri každého, kto má záujem o operáciu najprv  vyšetrí lekár v ambulancii. Pripravte sa, že vyšetrenie môže trvať až 2 hodiny. Súčasťou vyšetrenia je aj vyšetrenie očného pozadia, pri ktorom sa klientovi rozširujú zreničky (tzv. rozkvapkávanie). Myslite na to, že cca 2 hodiny po vyšetrení sa nedoporučuje šoférovať.

Bezplatná objednávka na kliniku

Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie, vyplňte náš formulár a my sa postaráme o zvyšok!

Lekár po komplexnom vyšetrení rozhodne, či je pre vás laserová operácia vhodná a ak áno, ktorý druh operácie je pre vás ten najlepší. Na základe odlišnej prípravy oka pred zákrokom excimerovým laserom delíme metódy na odstraňovanie refrakčných chýb oka na metódy s rezom – hĺbkové (Lasik) alebo bez rezu oka – povrchové (lasek). Excimer ponúka všetky moderné operačné metódy v oblasti refrakčnej chirurgie. Centrum preferuje zaručené operačné postupy a metódy, ktoré sú dlhodobo testované vo svete a sú bez  preukázateľných komplikácií v dlhodobom časovom horizonte.

Pred zákrokom vám oko v priebehu približne 10 minút dokonale znecitlivejú anestetické kvapky. Zákrok sa potom vykoná pohodlne, po ležiačky. Dĺžka pôsobenia lasera závisí od druhu operácie a od počtu dioptrií, väčšinou netrvá viac ako minútu. Po približne polhodinovej procedúre si zhruba rovnaký čas odpočiniete a po kontrole a poučení, ako sa správať po operácií odchádzate domov. Celkovo strávite na klinike v deň operácie tiež približne dve hodiny.

Pýtali sme sa, čo ak kýchnem, zakašlem, pohnem sa alebo mrknem? Dozvedeli sme sa, že obavy z mrknutia sú zbytočné. Očné viečka jemne pridrží pružný fixátor.  A čo sa týka kýchnutia, či zakašľania, stačí, ak lekára vopred upozorníte a on na zákrok na chvíľu preruší.

Profesor Černák nás ubezpečil, že každý klient má pred zákrokom obavy, ktoré však s pomocou profesionálneho prístupu lekárov a sestier bez väčších problémov úspešne zvládne.

Čo sa týka prístrojového vybavenia, lekári a sestry v centre pracujú len s najmodernejšími technológiami. Excimer je jediné očné laserové centrum na Slovensku, ktoré prevádzkuje dva excimerové lasery a jeden femtosekundový laser na jednom pracovisku a prvý a zatiaľ jediný 7D laser na Slovensku.

Viac o klinike Excimer a jej službách si prečítajte tu spolu s objednávkovým formulárom na vyšetrenie.

Excimer s.r.o.

Excimer s.r.o.

Sumbalova ulica, 84105, Karlova Ves
Zobraziť kontakty


Diskusia

Ak chcete pridať Váš názor do tejto diskusie, musíte sa prihlásiť.
V prípade, že nemáte konto, prosím zaregistrujte sa.

Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam práv a informácii pre Dotknutú osobu (ďalej aj „Zoznam práv“) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (ďalej len „Dotknutá osoba“). Prevádzkovateľom webovej stránky www.infomedica.sk sa na účely tohto Zoznamu práv považuje Wisehouse s. r. o., IČO: 48 245 127, so sídlom Lozornianska 11, Bratislava, PSČ 841 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105273/B, email: infomedica@infomedica.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:
 1. identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa uvedenými vyššie
 1. účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
 • účel spracúvania osobných údajov:
 1. Reklamné a marketingové služby,
 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu,
 3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 4. zabezpečenie zaslania Osobných údajov Dotknutej osoby klinike jednodňovej zdravotnej starostlivosti na základe výberu Dotknutej osoby.
 • právny základ spracovania osobných údajov:
 1. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.
 1. identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:
 • Prevádzkovateľ,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • zariadenie kúpeľnej starostlivosti,
 • banky, pobočky zahraničných bánk,
 • advokáti
 • notári,
 1. informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:
 1. dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,
 2. práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 3. práve na opravu osobných údajov,
 4. práve na vymazanie osobných údajov,
 5. práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. práve na prenosnosť osobných údajov,
 8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 9. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
 10. poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 11. práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,
 12. Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 13. Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že ku dňu oboznámenia sa s týmto Zoznamom práv a poskytnutím jej osobných údajov Prevádzkovateľovi dovŕšila 18 rokov veku.  
Podmienkami používania

* Vyplnenie týchto položiek je povinné

Pravidlá pre prispievateľov

Fórum je službou pre návsštevniíkov infomedica.sk. Príspevky sú uverejnené hneď po pridaní. INFOMEDICA si vyhradzuje právo neuverejniť a vymazať najmä tie príspevky, ktoré:

 • sú vulgárne alebo urážlivé
 • nesúvisia s titulom alebo témou
 • porušujú alebo vyzývajú porušovať autorské práva
 • odkazujú na ponuku alebo webové stránky konkurencie
 • obsahujú akékoľvek URL odkazy mimo domény infomedica.sk

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné