Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Domáca liečba, pomôcky a lieky na kŕčové žily

Liečba kŕčových žíl v súčasnosti vďaka miniinvazívnym postupom už nepredstavuje nevyhnutný dlhodobý pobyt v nemocnici a nepríjemné zotavovanie. Vo väčšine prípadov je možné liečbu vykonávať ambulantne. Pre liečbu kŕčových žíl viete urobiť veľa aj vy sami a spomaliť tak vývoj kŕčových žíl.

Domáca liečba kŕčových žíl

Krčové žily

Domáca liečba kŕčových žíl zahŕňa:

1. Cvičenie

Začnite sa hýbať. Najlepší spôsob ako podporiť krvný obeh v nohách je chôdza. Môžete tiež začať s miernou turistikou, plávaním, bicyklovaním. Posilňovanie s ťažkými činkami nie je vhodné. Vyhnite sa tiež dlhodobému státiu alebo sedeniu.

2. Úprava hmotnosti a skladby stravy

Zníženie hmotnosti zníži zaťaženie na obeh krvi v žilách. Na kvalitu vašich žíl vplýva aj skladba stravy. Mali by ste obmedziť používanie soli, zabránite tak opuchom spôsobeným zadržiavaním vody.

3. Fajčenie

Prestaňte fajčiť. Fajčenie spôsobuje zužovanie a oslabovanie cievnych stien.

4. Teplo

Horúce prostredie spôsobuje neprirodzené roztiahnutie ciev a zvýšenú záťaž na ich funkčnosť. Vyhýbajte sa horúcim kúpeľom, saunám, termálnym prameňom.

5. Vhodné oblečenie a obuv

Nenoste tesné oblečenie a bielizeň, najmä okolo pásu, nôh a slabín, nakoľko môžu znížiť prietok krvi. Vyhnite sa tiež vysokým opätkom.

6. Zdvíhanie nôh

Cirkuláciu krvi v nohách zlepšíte tak, že niekoľkokrát denne zdvihnete nohy nad úroveň srdca (napríklad tak, že si ľahnete na chrbát a pod nohy si podložíte niekoľko vankúšov).

7. Prírodná liečba

Alternatívne liečby chronickej žilovej nedostatočnosti uvádzajú ako účinnú liečbu používanie a užívanie prípravkov z výťažkov pagaštanu konského, hlohu, hrozna (listy aj bobule) alebo komornice lekárskej. Pred začatím užívania akéhokoľvek doplnku výživy by ste sa mali poradiť so svojim lekárom o možných kontraindikáciách s inými liekmi ktoré užívate.

Bezplatná objednávka na kliniku

Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie, vyplňte náš formulár a my sa postaráme o zvyšok!

Kompresia – nosenie špeciálnych kompresívnych pančúch

Kompresívne pančuchy stláčajú nohy a pomáhajú žilám a svalom nôh pohybovať krv efektívnejšie. Pri začínajúcich prejavoch ochorenia je vhodné preventívne nosenie kompresívnych pančúch, ktoré pevne sťahujú nohu a tým vytvárajú tlak na rozšírené žily tak, aby zúžili ich prierez. Žilové chlopne sa tak môžu lepšie uzatvárať a zvýši sa rýchlosť prúdenia žilovej krvi. Na trhu je viacero typov kompresívnych pančúch (podkolienky, stehenné pančuchy, tehotenské pančuchy, dámske a pánske pančuchy, atď.), pričom rozsah kompresie je potrebné prispôsobiť stavu ochorenia žíl.

Kompresívne pančuchy sa delia podľa kompresívnych tried na základe veľkosti tlaku, ktorý vyvíjajú na oblasť členka:

 • podporná kompresia
 • 1. kompresná trieda – v počiatočných štádiách
 • 2. kompresná trieda – pokročilejšie štádiá
 • 3. kompresná trieda – závažné ochorenia kŕčových žíl.

Správny typ a triedu kompresívnych pančúch by mal určiť váš cievny lekár.

Lieky na kŕčové žily

Ďalším zo spôsobov konzervatívnej liečby kŕčových žíl je užívanie liekov – venofarmák, ktorých existuje veľké množstvo. Lieky na kŕčové žily (venofarmaká) priaznivo vplývajú na žilový a lymfatický systém, zlepšujú odtok krvi z dolných končatín, podporujú kvalitu cievnych stien, zlepšujú ich pevnosť a pružnosť, pôsobia protizápalovo, znižujú opuchy. Vo venofarmakách sa nachádzajú látky prírodného, polosyntetického, syntetického pôvodu alebo ich kombinácia. Z rastlinného pôvodu majú preukázateľné účinky flavonoidysaponíny. Rovnako sú na trhu dostupné aj rôzne masti a gély na kŕčové žily, ktoré pomáhajú stabilizovať cievne steny, zlepšujú prekrvenie kože a znižujú tvorbu opuchov a modrín.

Treba však poznamenať, že venofarmaká už vzniknuté kŕčové žily nevyliečia ani neodstránia. Sú len doplnkovou liečbou k operácii.

Pred začatím užívania akéhokoľvek venofarmaka by ste sa mali poradiť so svojim lekárom o možných kontraindikáciách s inými liekmi ktoré užívate.

Nezabúdajte, že liečba žilových ochorení musí byť komplexná a celoživotná. V prípade, že trpíte žilovým ochorením, mali by ste okrem vyššie uvedených opatrení v rámci domácej liečby navštíviť cievneho lekára, ktorý vám odporučí vhodnú liečbu. Či už kompresiou špeciálnymi kompresívnymi pančuchami, medikamentami – venofarmakami alebo liečbu chirurgickú.

Medchir, s.r.o. - cievna chirurgia

Medchir, s.r.o. - cievna chirurgia

Krížna 8, 946 03, Kolárovo
Zobraziť kontakty

Imea - cievna klinika

Imea - cievna klinika

Letná 45 (1.poschodie), 040 01, Košice
Zobraziť kontakty

Prvá nitrianska jednodňová chirurgia, s.r.o.

Prvá nitrianska jednodňová chirurgia, s.r.o.

Jarmočná 15, 949 01, Nitra
Zobraziť kontakty


Diskusia

Ak chcete pridať Váš názor do tejto diskusie, musíte sa prihlásiť.
V prípade, že nemáte konto, prosím zaregistrujte sa.

Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam práv a informácii pre Dotknutú osobu (ďalej aj „Zoznam práv“) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (ďalej len „Dotknutá osoba“). Prevádzkovateľom webovej stránky www.infomedica.sk sa na účely tohto Zoznamu práv považuje Wisehouse s. r. o., IČO: 48 245 127, so sídlom Lozornianska 11, Bratislava, PSČ 841 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105273/B, email: infomedica@infomedica.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:
 1. identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa uvedenými vyššie
 1. účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
 • účel spracúvania osobných údajov:
 1. Reklamné a marketingové služby,
 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu,
 3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 4. zabezpečenie zaslania Osobných údajov Dotknutej osoby klinike jednodňovej zdravotnej starostlivosti na základe výberu Dotknutej osoby.
 • právny základ spracovania osobných údajov:
 1. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.
 1. identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:
 • Prevádzkovateľ,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • zariadenie kúpeľnej starostlivosti,
 • banky, pobočky zahraničných bánk,
 • advokáti
 • notári,
 1. informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:
 1. dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,
 2. práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 3. práve na opravu osobných údajov,
 4. práve na vymazanie osobných údajov,
 5. práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. práve na prenosnosť osobných údajov,
 8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 9. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
 10. poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 11. práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,
 12. Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 13. Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že ku dňu oboznámenia sa s týmto Zoznamom práv a poskytnutím jej osobných údajov Prevádzkovateľovi dovŕšila 18 rokov veku.  
Podmienkami používania

* Vyplnenie týchto položiek je povinné

Pravidlá pre prispievateľov

Fórum je službou pre návsštevniíkov infomedica.sk. Príspevky sú uverejnené hneď po pridaní. INFOMEDICA si vyhradzuje právo neuverejniť a vymazať najmä tie príspevky, ktoré:

 • sú vulgárne alebo urážlivé
 • nesúvisia s titulom alebo témou
 • porušujú alebo vyzývajú porušovať autorské práva
 • odkazujú na ponuku alebo webové stránky konkurencie
 • obsahujú akékoľvek URL odkazy mimo domény infomedica.sk

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné