Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Poletíte za teplom? Cievny chirurg radí, nezabudnite na toto!

MUDr. Vladimír Kovács PhD. MHA
 1. S prichádzajúcou jarou mnohí z nás zvažujú nabratie novej energie na vyhriatej pláži. Na jar však musíme za slniečkom letieť o čosi ďalej. Čomu odporúča cievny chirurg venovať zvýšenú pozornosť?

Cestovanie na dlhé vzdialenosti naozaj prináša so sebou isté zdravotné riziká. Jedným z nich je takzvaná cestovateľská trombóza, ktorá vzniká pri cestovaní s obmedzeným pohybom dolných končatín dlhšom ako päť hodín.

Preto by ste mali vedieť o možnom riziku žilovej trombózy, jej príznakoch a snažiť sa jej predísť. Žilová trombóza je stav, kedy sa v hlbokých žilách vytvorí krvná zrazenina. Pri prúdení krvi sa návrat krvi z hlbokých žíl do srdca sťažuje pôsobením gravitácie a relatívne dlhšou cestou krvi z nôh späť do srdca (v porovnaní s inými končatinami). Obehu krvi pomáha činnosť svalov na nohách pri bežnej chôdzi. Ak sa človek dlho nehýbe (ako sa deje pri lete lietadlom), tok krvi z nôh do srdca je obmedzovaný a to môže viesť k vzniku zrazeniny v žilách na nohách.

 1. Mám kŕčové žily, je moje riziko vyššie?

Ľudia, ktorí majú problémy s krvným obehom, môžu byť vystavení riziku vzniku krvných zrazením v nohách. Príznakmi môžu byť opuchnuté a bolestivé lýtka alebo stehná, začervenanie, zmena farby kože, no niekedy nie sú príznaky viditeľné.

Dlhé cesty lietadlom predstavujú zvýšené riziko pre ľudí, ktorí trpia ochoreniami ako sú kŕčové žily, vysoký krvný tlak, obezita alebo cukrovka. Riziko vzniku zdravotných komplikácií rastie úmerne aj s dĺžkou letu, vekom pacienta a výskytom pridružených ochorení.

Ďalšie riziká letu lietadlom sú:

Tlak v kabíne – počas letu lietadlom je tlak v kabíne menší ako ten, ktorý je na zemi. Telo tak neabsorbuje toľko kyslíka, čo spomaľuje tok krvi a zhoršuje existujúce zdravotné problémy.

BLumental Clinic 1

Bezplatná objednávka na kliniku

Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie, vyplňte náš formulár a my sa postaráme o zvyšok!

Obmedzené miesto na nohy – v lietadlách väčšinou nebýva dostatok miesta na nohy, nie je možné si nohy natiahnuť, čo vedie k nehybnosti a zhoršeniu krvného obehu.Dehydratácia – vzduch v lietadle má nízku vlhkosť (10 až 20% v porovnaní s bežnou vlhkosťou v miestnosti 40%). Dehydratácia môže spomaliť tok krvi a zhoršiť problémy s kŕčovými žilami.

 1. Ako mám toto riziko znížiť?

V prípade kŕčových žíl a opuchov nôh  jednoznačne pomôžu kompresívne pančuchy.

Kompresívne pančuchy sťahujú nohy, stimulujú tok krvi a zlepšujú krvný obeh. V súčasnosti existuje veľký výber kompresívnych pančúch, dokonca aj špeciálne kompresívne pančuchy na cestu lietadlom.

Okrem toho by ste si mali obliecť pohodlné oblečenie, ktoré vás nebude tlačiť, nezabudnite piť dostatočné množstvo tekutín (predídete tak dehydratácii). Ak je to možné, vyberte si miesta v lietadle s väčším priestorom na nohy, aby ste si ich mohli občas natiahnuť a urobiť pár jednoduchých pohybov, ktoré zlepšia váš krvný obeh. Tiež sa počas letu, ak je to možné, skúste pravidelne postaviť a poprechádzať.

Ako prevencia proti tvorbe krvných zrazenín sa po dohode s lekárom niekedy používajú lieky s obsahom kyseliny acetylsalicylovej, ktoré ale nemajú významný efekt na prevenciu trombózy alebo nízkomolekulárne heparíny vo  forme injekcií, ktoré sa aplikujú pred odletom.

Najlepšou radou ako prežiť bezproblémovú dovolenku, je zbaviť sa kŕčových žíl ešte pred dovolenkou. Je to možné ambulantne a najmä bezbolestne. V Blumental Clinic vykonávame odstránenie kŕčových žíl metódami, po ktorých nie je nutné nosiť kompresné pančuchy dlhú dobu, čiže celé leto a tak nie je problém vykonať zákrok aj počas neho. Ak však plánujete letnú dovolenku s dlhým pobytom na slnku, je vhodný minimálne 1-2 týždňový odstup od operácie, avšak po podaní nízkomolekulárnych heparínov je let možný aj bezprostredne na druhý deň po operácii.

MUDr. Vladimír Kovács, PhD. MHA

Primár Blumental ClinicDiskusia

Ak chcete pridať Váš názor do tejto diskusie, musíte sa prihlásiť.
V prípade, že nemáte konto, prosím zaregistrujte sa.

Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam práv a informácii pre Dotknutú osobu (ďalej aj „Zoznam práv“) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (ďalej len „Dotknutá osoba“). Prevádzkovateľom webovej stránky www.infomedica.sk sa na účely tohto Zoznamu práv považuje Wisehouse s. r. o., IČO: 48 245 127, so sídlom Lozornianska 11, Bratislava, PSČ 841 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105273/B, email: infomedica@infomedica.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:
 1. identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa uvedenými vyššie
 1. účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
 • účel spracúvania osobných údajov:
 1. Reklamné a marketingové služby,
 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu,
 3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 4. zabezpečenie zaslania Osobných údajov Dotknutej osoby klinike jednodňovej zdravotnej starostlivosti na základe výberu Dotknutej osoby.
 • právny základ spracovania osobných údajov:
 1. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.
 1. identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:
 • Prevádzkovateľ,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • zariadenie kúpeľnej starostlivosti,
 • banky, pobočky zahraničných bánk,
 • advokáti
 • notári,
 1. informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:
 1. dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,
 2. práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 3. práve na opravu osobných údajov,
 4. práve na vymazanie osobných údajov,
 5. práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. práve na prenosnosť osobných údajov,
 8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 9. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
 10. poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 11. práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,
 12. Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 13. Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že ku dňu oboznámenia sa s týmto Zoznamom práv a poskytnutím jej osobných údajov Prevádzkovateľovi dovŕšila 18 rokov veku.  
Podmienkami používania

* Vyplnenie týchto položiek je povinné

Pravidlá pre prispievateľov

Fórum je službou pre návsštevniíkov infomedica.sk. Príspevky sú uverejnené hneď po pridaní. INFOMEDICA si vyhradzuje právo neuverejniť a vymazať najmä tie príspevky, ktoré:

 • sú vulgárne alebo urážlivé
 • nesúvisia s titulom alebo témou
 • porušujú alebo vyzývajú porušovať autorské práva
 • odkazujú na ponuku alebo webové stránky konkurencie
 • obsahujú akékoľvek URL odkazy mimo domény infomedica.sk

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné