Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Aké poznáme choroby oka? Predstavujeme najčastejšie z nich

Choroby oka postihujú ľudí bez rozdielu veku. Dnes môžeme stretnúť u očných lekárov malé deti rovnako ako dôchodcov. Poďme sa teda pozrieť, ktoré ochorenia očí nás najčastejšie trápia.

Šedý zákal

Šedý zákal (katarakta) je jednou z najčastejších príčin slepoty vo svete. Našťastie, kým toto degeneratívne ochorenie očnej šošovky dospeje do spomínanej fázy, dá sa úspešne liečiť. Katarakta vzniká s hromadením splodín látkovej premeny v ľudskej šošovke. To spôsobuje zakalenie a tvrdnutie.

Dnes už vieme toto ochorenie oka liečiť v rôznych štádiách choroby. Platí však pravidlo, že čím skôr sa podchytí, tým lepšie. Jedinou možnosťou, ako sa choroby zbaviť je operácia šedého zákalu.

Zelený zákal

Zelený zákal (glaukóm) je ochorenie oka, ktoré je spôsobené zvýšeným vnútroočným tlakom. Podobne ako pri sivom zákale, aj tu môže neliečené ochorenie vyústiť až do slepoty. Glaukóm zvyčajne postihuje starších ľudí a diabetikov.

Nanešťastie zelený zákal nevieme liečiť. To, čo dokážeme je oddialenie nástupu zeleného zákalu. Zvyčajne sa používajú na dennej báze špeciálne kvapky, ktoré pomáhajú znižovať tlak v očiach. Pri ťažkých prípadoch sa používa aj operácia, kedy sa špeciálnym zákrokom zníži vnútroočný tlak.

Krátkozrakosť

Jednou z najčastejších ochorení oka je krátkozrakosť (myopia). Trápi až tretinu populácie. Táto choroba oka je viac nepríjemná než vážna. Ten, kto trpí myopiou totiž nevidí dobre do diaľky. Najmä rozoznať predmety vzdialenejšie než 5 metrov mu robí veľké problémy. Neraz sa preto snaží zaostrovať žmúrením očí.

Za krátkozrakosť môže stav, kedy oko nie je schopné zobrazovať obrazy na sietnici ostro a jasne. Táto choroba oka sa dá liečiť dvojakým spôsobom – nosením okuliarov, ktoré korigujú rozptýlené videnie alebo operáciou. Tu sú k dispozícii hneď dve možnosti. Buď si pacient zvolí laserovú operáciu alebo implantáciu šošoviek.

Ďalekozrakosť

Opakom krátkozrakosti je ďalekozrakosť (hypermetropia). Človek postihnutý týmto ochorením oka nevidí dobre do blízka. Bežne je vidieť najmä u starších ľudí, ktorí si odťahujú pozorované predmety ďalej od tváre. Hypermetropia je spôsobená tým, že tvar oka je kratší, než pri zdravom oku. Obraz teda nedopadá na správne miesto a nie je teda taký, aký by mal byť. 

Aj na túto chorobu oka existuje liečba. Opäť sa dá riešiť napríklad klasickým nosením okuliarov. Alebo môže pacient podstúpiť operačný zákrok. Vzhľadom na výšku dioptrií je možné vykonať tri druhy operácií – laserovú, refrakčnú výmenu šošovky alebo implantáciu fakickej šošovky. 

Astigmatizmus

Astigmatizmus je vrodené ochorenie oka. Spôsobuje ho nerovnomerné zakrivenie očnej rohovky, ktoré následne vytvára neostré videnie. Zvyčajne sa vyskytuje paralelne s krátkozrakosťou alebo ďalekozrakosťou. Rovnako ako spomínané dve ochorenia očí sa dá korigovať nosením okuliarov. V tomto prípade hovoríme o tzv. cylindrických dioptriách. Druhou možnosťou je podstúpenie liečby pomocou laserovej operácie astigmatizmu alebo operácie šošovky. 

Syndróm suchého oka

Syndróm suchého oka sa radí medzi civilizačné choroby. Súvisí predovšetkým s našimi pracovnými podmienkami – suchý vzduch v kanceláriách, klimatizácia, prievan atď. Výrazne ovplyvňuje životný komfort, nakoľko sa prejavuje pálením a slzením očí. Liečba si zvyčajne nevyžaduje operačný zákrok. 

Väčšinou stačí použiť špeciálne kvapky do očí tzv. umelé slzy. V prípade syndrómu suchého oka sa odporúča radšej vykonávať správnu prevenciu – časté vetranie, používanie zvlhčovačov vzduchu, dostatočný príjem tekutín alebo pobyt na čerstvom vzduchu. 

Presbyopia (starecká slabozrakosť)

Ako už slovenský názov ochorenia prezrádza, starecká slabozrakosť (presbyopia) postihuje ľudí vo vyššom veku. Prekvapivo však nemusí ísť iba o ľudí na dôchodku. S týmto ochorením totiž stretávame u ľudí po 40tke. Stareckú slabozrakosť spôsobuje strata elasticity oka, čo mu znemožňuje dobre zaostrovať. 

Najčastejšou korekciou tohto ochorenia býva používanie multifokálnych dioptrií. Druhou možnosťou je operácia, kedy sa do oka vkladá umelá šošovka. 

Hoci choroby očí vieme vo väčšine prípadov liečiť, netreba nič nechávať na náhodu a oči si adekvátne chrániť správnou prevenciou. Napríklad vhodnou stravou obsahujúcou vitamíny, pri práci na počítači pravidelnými prestávkami a tiež preventívnymi návštevami očného lekára.

Excimer s.r.o.

Excimer s.r.o.

Sumbalova ulica, 84105, Karlova Ves
Zobraziť kontakty

OFTAL s. r. o.

OFTAL s. r. o.

Kuzmányho nábrežie 28, 960 01, Zvolen
Zobraziť kontakty


Diskusia

Ak chcete pridať Váš názor do tejto diskusie, musíte sa prihlásiť.
V prípade, že nemáte konto, prosím zaregistrujte sa.

Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam práv a informácii pre Dotknutú osobu (ďalej aj „Zoznam práv“) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (ďalej len „Dotknutá osoba“). Prevádzkovateľom webovej stránky www.infomedica.sk sa na účely tohto Zoznamu práv považuje Wisehouse s. r. o., IČO: 48 245 127, so sídlom Lozornianska 11, Bratislava, PSČ 841 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105273/B, email: infomedica@infomedica.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:
 1. identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa uvedenými vyššie
 1. účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
 • účel spracúvania osobných údajov:
 1. Reklamné a marketingové služby,
 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu,
 3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 4. zabezpečenie zaslania Osobných údajov Dotknutej osoby klinike jednodňovej zdravotnej starostlivosti na základe výberu Dotknutej osoby.
 • právny základ spracovania osobných údajov:
 1. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.
 1. identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:
 • Prevádzkovateľ,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • zariadenie kúpeľnej starostlivosti,
 • banky, pobočky zahraničných bánk,
 • advokáti
 • notári,
 1. informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:
 1. dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,
 2. práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 3. práve na opravu osobných údajov,
 4. práve na vymazanie osobných údajov,
 5. práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. práve na prenosnosť osobných údajov,
 8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 9. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
 10. poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 11. práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,
 12. Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 13. Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že ku dňu oboznámenia sa s týmto Zoznamom práv a poskytnutím jej osobných údajov Prevádzkovateľovi dovŕšila 18 rokov veku.  
Podmienkami používania

* Vyplnenie týchto položiek je povinné

Pravidlá pre prispievateľov

Fórum je službou pre návsštevniíkov infomedica.sk. Príspevky sú uverejnené hneď po pridaní. INFOMEDICA si vyhradzuje právo neuverejniť a vymazať najmä tie príspevky, ktoré:

 • sú vulgárne alebo urážlivé
 • nesúvisia s titulom alebo témou
 • porušujú alebo vyzývajú porušovať autorské práva
 • odkazujú na ponuku alebo webové stránky konkurencie
 • obsahujú akékoľvek URL odkazy mimo domény infomedica.sk

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné