Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Úzkostlivá ochrana deťom neprospieva

Úzkostlivá ochrana deťom neprospieva

Aj počas prebúdzajúcej sa jari ohrozujú obranyschopnosť detí prekurované byty, školy i škôlky, nedostatok pobytu na čerstvom vzduchu, či prílišné obliekanie znižuje tak obranyschopnosť detského organizmu.

Tento súbor nepriaznivých podmienok zvyšuje riziko vírusových infekcií, hoci slnečné lúče sú stále príjemnejšie. Liečenie je zdĺhavé, preto netrpezliví rodičia neraz dajú do kolektívu ešte nedoliečené dieťa, ktoré okrem toho, že ohrozuje ďalšie deti, je náchylnejšie prijať ďalšiu nákazu vírusovou alebo bakteriálnou infekciou. A problém sa opakuje! Môže ho prekonať aktívne posilňovanie imunity detského organizmu.

Postupné otužovanie detí

Dobrá obranyschopnosť organizmu vyžaduje od rodičov zodpovednú a aktívnu starostlivosť o zdravie dieťaťa. Základom na podporu imunity je zdravá životospráva – pestrá strava bohatá na zeleninu a ovocie, dostatok pohybu na čerstvom vzduchu a spánku so skorým večerným zaspávaním. Pokiaľ má dieťa nutrične vyváženú a pestrú stravu, nie je potrebné, aby užívalo aj rôzne syntetické vitamíny. Ak však prekonalo nejaké ochorenie a je v rekonvalescencii, je vhodné dočasne mu podávať vitamínové doplnky, ktoré však nemajú nahrádzať pestrú stravu. Vhodné je aj otužovanie dieťaťa – sprchovanie vlažnou vodou (pravda, treba pri tom postupovať veľmi pomaly), plávanie, športovanie. V kritickom období pomáha deťom v boji proti spomínaným nástrahám aj zvýšený príjem vitamínov a minerálov (napr. vitamíny C, D, B6, B12 a kyselina listová, či minerály ako meď, železo, selén a zinok) a prípravkov ovplyvňujúcich imunitný systém, napríklad z hlivy ustricovej.

Bezplatná objednávka na kliniku

Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie, vyplňte náš formulár a my sa postaráme o zvyšok!

Ako pomáha hliva ustricová

Imunitu občas treba postrčiť do jej práce, čo je ochrana organizmu a boj s nepriateľskými mikróbmi. Vhodným prostriedkom môže byť aj beta glucan z hlivy ustricovej. Ide o prírodnú látku bežne sa vyskytujúcu v strave (v obilninách, kvasniciach, niektorých hubách), naše telo ho teda dobre pozná. V prírodnej forme je však zmiešaný s ďalšími látkami, tým pádom ho imunitné bunky vedia ťažšie rozpoznať a jeho účinky sú preto obmedzené. Očistením beta glucanu od neúčinných prímesí sa imunitným bunkám uľahčí jeho rozpoznanie receptormi a zvýši sa jeho účinok. Vysokočistý beta glucan aktivuje receptory imunitných buniek, čo vedie k zvýšeniu ich fagocytickej aktivity (chuť bojovať s nepriateľmi). Výhodou vysokočistého beta glucanu je jeho bezpečnosť. Preto ho môžeme podávať preventívne alebo počas choroby aj deťom. Nie sú známe nepriaznivé vedľajšie účinky, možnosť vzniku závislosti či predávkovania. Štúdie preukázali účinky beta glucanu na imunitu na úrovni buniek, ako i v skutočnom živote – na pacientoch. Dokázali, že beta glucan pomáha nielen preventívne, ale má veľký význam pri podpore imunity aj počas ochorenia.Diskusia

Ak chcete pridať Váš názor do tejto diskusie, musíte sa prihlásiť.
V prípade, že nemáte konto, prosím zaregistrujte sa.

Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam práv a informácii pre Dotknutú osobu (ďalej aj „Zoznam práv“) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (ďalej len „Dotknutá osoba“). Prevádzkovateľom webovej stránky www.infomedica.sk sa na účely tohto Zoznamu práv považuje Wisehouse s. r. o., IČO: 48 245 127, so sídlom Lozornianska 11, Bratislava, PSČ 841 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105273/B, email: infomedica@infomedica.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:
 1. identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa uvedenými vyššie
 1. účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
 • účel spracúvania osobných údajov:
 1. Reklamné a marketingové služby,
 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu,
 3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 4. zabezpečenie zaslania Osobných údajov Dotknutej osoby klinike jednodňovej zdravotnej starostlivosti na základe výberu Dotknutej osoby.
 • právny základ spracovania osobných údajov:
 1. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.
 1. identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:
 • Prevádzkovateľ,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • zariadenie kúpeľnej starostlivosti,
 • banky, pobočky zahraničných bánk,
 • advokáti
 • notári,
 1. informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:
 1. dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,
 2. práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 3. práve na opravu osobných údajov,
 4. práve na vymazanie osobných údajov,
 5. práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. práve na prenosnosť osobných údajov,
 8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 9. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
 10. poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 11. práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,
 12. Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 13. Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že ku dňu oboznámenia sa s týmto Zoznamom práv a poskytnutím jej osobných údajov Prevádzkovateľovi dovŕšila 18 rokov veku.  
Podmienkami používania

* Vyplnenie týchto položiek je povinné

Pravidlá pre prispievateľov

Fórum je službou pre návsštevniíkov infomedica.sk. Príspevky sú uverejnené hneď po pridaní. INFOMEDICA si vyhradzuje právo neuverejniť a vymazať najmä tie príspevky, ktoré:

 • sú vulgárne alebo urážlivé
 • nesúvisia s titulom alebo témou
 • porušujú alebo vyzývajú porušovať autorské práva
 • odkazujú na ponuku alebo webové stránky konkurencie
 • obsahujú akékoľvek URL odkazy mimo domény infomedica.sk

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné