Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Povinné očkovanie v 11. mesiaci

Základné očkovanie v 11. mesiaci – 3. dávka proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, vírusovej hepatitíde, invazívnym hemofilovým infekciám, detskej obrne a pneumokokovým invazívnym ochoreniam.

Vakcíny podávané v rámci povinného očkovania v 11. mesiaci na Slovensku

Hexavalentná (šesťzložková) vakcína chráni deti pred 6 ochoreniami: diftéria (záškrt), tetanus, pertussis (čierny kašeľ), invazívnym hemofilovým infekciám, poliomyelitíde (detskej obrne) a hepatitíde (žltačke) typu B.

Povinné očkovanie v 11. mesiaci

Očkuje sa očkovacou látkou DTaP, čo je bezpečnejšia verzia staršej očkovacej látky nazývanej DTP.
Proti niektorým z týchto ochorení je možné očkovať aj s použitím samostatnej vakcíny pre každé ochorenie. Dostupná je napr. samostatná poliovakcína (vakcína proti prenosnej detskej obrne) a poliovakcína v kombinácii so zložkami proti iným ochoreniam. Napríklad so záškrtom, tetanom a čiernym kašľom, alebo len záškrt a tetanus.

Pneumokoková konjugovaná vakcína chráni pred najzávažnejšími ochoreniami spôsobenými pneumokokmi. Do očkovacieho kalendára bola vakcína pridaná v roku 2009.
Tento typ vakcíny, vzniká spojením (konjugáciou) dvoch zložiek – polysacharidu pneumokoka a bielkovinového nosiča. Takáto vakcína je schopná vyvolať silnejšiu imunitnú odpoveď a zároveň je účinná už u najmenších detí. Od roku 2011 sa môže 13-valentná pneumokoková konjugovaná vakcína použiť už aj u dospelých nad 50 rokov.
U detí s vysokým rizikom pneumokokovej infekcie po 2. roku života sa môže použiť pneumokoková polysacharidová vakcína, pričom tvorba protilátok medzi 2. a 5. rokom je slabšia. Vakcínou sa bežne očkujú starší dospelí.

Bezplatná objednávka na kliniku

Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie, vyplňte náš formulár a my sa postaráme o zvyšok!

Choroby, proti ktorým sa vykonáva očkovanie v 11. mesiaci

Zášrkt (diftéria) je závažné ochorenie spôsobené baktériou. Zapríčiňuje hrubé povlaky v hrdle, ktoré môžu mať za následok sťažené dýchanie a môže viesť až k uduseniu. Ochorenie môže poškodiť srdce, následkom je jeho zlyhávanie.

Tetanus je závažné ochorenie spôsobené baktériami, ktoré spôsobuje bolestivé napnutie svalstva, zvyčajne na celom tele. Dôsledkom býva stuhnutie žuvacích svalov, pacienti nemôžu otvoriť ústa a nemôžu ani prehĺtať. Baktéria tetanu sa dostáva do tela cez znečistené rany pri poranení. Ochorenie neprežije takmer polovica chorých. Preočkovať sa treba dať každých 15 rokov. Inak sa môže stať, že očkovanie nebude účinné.

Čierny kašeľ – pertussis spôsobuje záchvaty kašľa a hlavne malým deťom robí problémy pri jedení a pití. Ide o závažné ochorenie spôsobené baktériami. V dojčenskom veku vznikajú pod vplyvom tejto choroby poruchy dýchania. Záchvaty kašľa môžu trvať mnoho týždňov. Ochorenie môže vyvolať zápal pľúc, kŕče, poškodenie mozgu a u dojčiat sa môže skončiť smrťou.

Hemofilové infekcie, ochorenie spôsobené baktériou Haemophilus influenzae typu B (Hib), bolo pred zavedením očkovania u detí do 5 rokov najčastejšou príčinou hnisavého zápalu mozgových blán – takzvanej purulentnej meningitídy. Spôsobovalo tiež opuch v hrdle s rizikom udusenia a bolo príčinou zápalov pľúc, uší, infekcií kĺbov, kostí. Baktéria hemofila sa prenáša vzduchom z človeka na človeka a v tele sa šíri krvou.

Prenosnú detskú obrnu, po latinsky nazvanú poliomyelitída, spôsobujú vírusy. Do organizmu sa dostávajú nakazenou stravou, vodou a následne tráviacim traktom. Vo väčšine prípadov takáto prítomnosť vírusu v tele človeka prebieha bez príznakov, nejde teda o ochorenie. V niektorých prípadoch však môže vírus obrny zapríčiniť trvalé ochrnutie nôh alebo rúk. Infekcia môže byť aj smrteľná, ak postihne dýchacie svaly.

Žltačka typu B, infekčný zápal pečene, spôsobuje vírus hepatitídy typu B. Inkubačná doba ochorenia, je veľmi dlhá. Trvá 50 až 180 dní. Vírus sa medzi ľuďmi prenáša krvou, sexuálnym stykom, krvnými derivátmi alebo telesnými tekutinami. K nákaze stačí minimálne aj voľným okom neviditeľné množstvo krvi. Choroba sa môže preniesť aj počas pôrodu z matky na novorodenca, pri pohlavnom styku alebo pri intímnom kontakte v rodine. Vírus je veľmi odolný a veľmi dlho prežíva. Hepatitída typu B je nebezpečná najmä preto, že často prebieha nepoznane a dlhšiu dobu. Prechádza do chronicity, čím ohrozuje pacienta. Výsledkom môže byť stvrdnutie – cirhóza pečene s možným vznikom nádoru.

Pneumokok (Streptococcus pneumoniae) je najčastejšou príčinou závažných infekcií a aj úmrtí na infekciu u detí v prvých rokoch života. Baktéria pneumokoka spôsobuje život ohrozujúce infekcie ako hnisavý zápal mozgových blán, celkovú otravu krvi a závažné ochorenia ako sú zápaly pľúc a hnisavé zápaly stredného ucha. Pneumokok môže zanechať na chorom vážne trvalé následky. Najzávažnejšie je nervové poškodenie s porušeným vývojom dieťaťa a poškodenie zmyslových orgánov. Pneumokokové ochorenia sú čím ďalej, tým ťažšie liečiteľné antibiotikami, pretože baktérie sa proti nim stávajú odolné.
Proti pneumokokom sa deti plošne očkujú od roku 2009. Dovtedy toto očkovanie nebolo plne hradené poisťovňami a očkované boli len deti s poruchami imunity a na žiadosť rodičov.Diskusia

Ak chcete pridať Váš názor do tejto diskusie, musíte sa prihlásiť.
V prípade, že nemáte konto, prosím zaregistrujte sa.

Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam práv a informácii pre Dotknutú osobu (ďalej aj „Zoznam práv“) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (ďalej len „Dotknutá osoba“). Prevádzkovateľom webovej stránky www.infomedica.sk sa na účely tohto Zoznamu práv považuje Wisehouse s. r. o., IČO: 48 245 127, so sídlom Lozornianska 11, Bratislava, PSČ 841 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105273/B, email: infomedica@infomedica.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:
 1. identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa uvedenými vyššie
 1. účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
 • účel spracúvania osobných údajov:
 1. Reklamné a marketingové služby,
 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu,
 3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 4. zabezpečenie zaslania Osobných údajov Dotknutej osoby klinike jednodňovej zdravotnej starostlivosti na základe výberu Dotknutej osoby.
 • právny základ spracovania osobných údajov:
 1. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.
 1. identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:
 • Prevádzkovateľ,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • zariadenie kúpeľnej starostlivosti,
 • banky, pobočky zahraničných bánk,
 • advokáti
 • notári,
 1. informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:
 1. dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,
 2. práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 3. práve na opravu osobných údajov,
 4. práve na vymazanie osobných údajov,
 5. práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. práve na prenosnosť osobných údajov,
 8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 9. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
 10. poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 11. práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,
 12. Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 13. Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že ku dňu oboznámenia sa s týmto Zoznamom práv a poskytnutím jej osobných údajov Prevádzkovateľovi dovŕšila 18 rokov veku.  
Podmienkami používania

* Vyplnenie týchto položiek je povinné

Pravidlá pre prispievateľov

Fórum je službou pre návsštevniíkov infomedica.sk. Príspevky sú uverejnené hneď po pridaní. INFOMEDICA si vyhradzuje právo neuverejniť a vymazať najmä tie príspevky, ktoré:

 • sú vulgárne alebo urážlivé
 • nesúvisia s titulom alebo témou
 • porušujú alebo vyzývajú porušovať autorské práva
 • odkazujú na ponuku alebo webové stránky konkurencie
 • obsahujú akékoľvek URL odkazy mimo domény infomedica.sk

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné