Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Očkovanie pred cestou do zahraničia

Očkovanie do zahraničia

Cestujete do zahraničia? V závislosti od destinácie do ktorej cestujete, môžete prísť do kontaktu s ochoreniami, ktoré sú na Slovensku veľmi zriedkavé. Očkovanie môže pred nimi ochrániť nielen vás, ale aj vašu rodinu a priateľov. Niektoré očkovania môžu byť v niektorých krajinách do ktorých plánujete cestovať povinné (žltá zimnica).

Pre cestovaním do zahraničia by ste mali zvážiť:

 • aké očkovania ste už absolvovali a či sú stále účinné (napr. tetanus)
 • aký je váš zdravotný stav (tehotenstvo, poruchy imunitného systému,..)
 • do ktorej krajiny plánujete cestovať a v niektorých prípadoch aj do ktorej časti tejto krajiny
 • obdobie roka v ktorom plánujete cestovať (napr. obdobie dažďov v niektorých krajinách)
 • ako dlho sa plánujete zdržať v zahraničí.

Očkovanie by ste si mali pred cestovaním do zahraničia naplánovať. Mali by ste sa dať očkovať aspoň 4 až 8 týždňov pred cestovaním. Je to z dôvodu, aby vakcína začala včas pôsobiť a vy ste boli chránený práve počas cesty do zahraničia. Pri plánovaní očkovania by ste mali brať ohľad aj na skutočnosť, že niektoré očkovania sa podávajú vo viacerých dávkach.

V prípade, že potrebujete ďalšie informácie o očkovaní pred cestou do zahraničia, kontaktujte svojho všeobecného lekára. Informácie tiež získate na Úrade verejného zdravotníctva SR v Bratislave a na jeho pobočkách vo vašom regióne alebo pracoviskách cudzokrajných chorôb v Bratislave, Nitre, Martine, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach, ktorých adresy a kontakty nájdete tu.

Úrad verejného zdravotníctva SR na svojej webovej stránke uverejňuje podľa ročenky Svetovej zdravotníckej organizácie „INTERNATIONAL TRAVEL AND HEALTH“ zoznam chorôb, proti ktorým sa vyžaduje alebo odporúča očkovanie pri návšteve konkrétnej krajiny. V zozname nájdete tiež údaj, v ktorom období počas kalendárneho roka hrozí riziko prenosu choroby a odporúča sa očkovanie. Ak tento časový údaj nie je uvedený, riziko platí pre konkrétnu krajinu alebo jej oblasť po celý rok.

Takéto očkovanie nie je hradené zo zdravotného poistenia. Platí ho ten, kto oň požiada (v prípade služobnej cesty to môže byť zamestnávateľ).

Ak sa rozhodnete pre očkovanie pred cestou do zahraničia, navštívte svojho lekára alebo niektoré z pracovísk cudzokrajných chorôb, ktorí vám zostavia očkovací plán. Vezmite si svoj očkovací preukaz, kde máte zaznamenané už absolvované očkovania a zoznam liekov, ktoré užívate a požiadajte o vydanie medzinárodného očkovacieho preukazu. V niektorých krajinách je povinné očkovanie proti žltej zimnici. Bez dokladu o očkovaní proti tejto chorobe vás do krajiny nepustia.

Okrem zváženia potreby očkovania by ste pred cestou do zahraničia mali vedieť, že:

 • hnačkovým a parazitárnym ochoreniam spôsobeným konzumáciou kontaminovanej vody a potravín sa môžete vyhnúť pitím len balenej vody, prípadne prevarenej alebo filtrovanej, nekonzumovať ľad, zeleninu listovú a tepelne neupravenú, tepelne neupravené mäso a nepasterizované mliečne výrobky
 • riziku prenosu ochorení spôsobených hmyzom môžete minimalizovať používaním kvalitných repelentov.

Pred cestou do zahraničia by ste tiež mali zvážiť uzatvorenie cestovného poistenia, okrem iného pre prípad choroby alebo úrazu.

Bezplatná objednávka na kliniku

Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie, vyplňte náš formulár a my sa postaráme o zvyšok!Diskusia

Ak chcete pridať Váš názor do tejto diskusie, musíte sa prihlásiť.
V prípade, že nemáte konto, prosím zaregistrujte sa.

Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam práv a informácii pre Dotknutú osobu (ďalej aj „Zoznam práv“) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (ďalej len „Dotknutá osoba“). Prevádzkovateľom webovej stránky www.infomedica.sk sa na účely tohto Zoznamu práv považuje Wisehouse s. r. o., IČO: 48 245 127, so sídlom Lozornianska 11, Bratislava, PSČ 841 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105273/B, email: infomedica@infomedica.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:
 1. identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa uvedenými vyššie
 1. účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
 • účel spracúvania osobných údajov:
 1. Reklamné a marketingové služby,
 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu,
 3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 4. zabezpečenie zaslania Osobných údajov Dotknutej osoby klinike jednodňovej zdravotnej starostlivosti na základe výberu Dotknutej osoby.
 • právny základ spracovania osobných údajov:
 1. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.
 1. identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:
 • Prevádzkovateľ,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • zariadenie kúpeľnej starostlivosti,
 • banky, pobočky zahraničných bánk,
 • advokáti
 • notári,
 1. informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:
 1. dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,
 2. práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 3. práve na opravu osobných údajov,
 4. práve na vymazanie osobných údajov,
 5. práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. práve na prenosnosť osobných údajov,
 8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 9. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
 10. poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 11. práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,
 12. Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 13. Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že ku dňu oboznámenia sa s týmto Zoznamom práv a poskytnutím jej osobných údajov Prevádzkovateľovi dovŕšila 18 rokov veku.  
Podmienkami používania

* Vyplnenie týchto položiek je povinné

Pravidlá pre prispievateľov

Fórum je službou pre návsštevniíkov infomedica.sk. Príspevky sú uverejnené hneď po pridaní. INFOMEDICA si vyhradzuje právo neuverejniť a vymazať najmä tie príspevky, ktoré:

 • sú vulgárne alebo urážlivé
 • nesúvisia s titulom alebo témou
 • porušujú alebo vyzývajú porušovať autorské práva
 • odkazujú na ponuku alebo webové stránky konkurencie
 • obsahujú akékoľvek URL odkazy mimo domény infomedica.sk

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné