Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Nová moderná operačná liečba vyskočenej platničky na Slovensku. Čo je endoskopická operácia chrbtice? Spýtali sme sa ortopéda.

Bolesti chrbta. Prečo nás tak často trápia?

Sedavý spôsob života, ktorému sa v dnešnej konzumnej dobe ubráni len málo z nás, prináša  nielen nedostatok pohybu a s tým často spojenú väčšiu či menšiu nadváhu, ale aj chybné držanie tela a nesprávne návyky pri chôdzi, sedení a státí. Nesprávne pohybové stereotypy prinášajú nerovnováhu zaťaženia svalov, v dôsledku čoho sú niektoré svalové skupiny oslabené a iné príliš posilnené. Príčina bolesti chrbta často zostanú neodhalené.

MUDr. Ihsan Al Khouri, PhD.

Väčšine pacientov s bolesťou chrbta nie je diagnostikované žiadne vážnejšie ochorenie. Malé percento bolestí chrbta má pôvod v ochorení vnútorných orgánov ako žlčník alebo pankreas, niekedy sú sprievodným javom onkologických ochorení. Najčastejšou je však bolesť v oblasti bedrovej chrbtice, ktorej príčinou je tzv. „vyskočená platnička“, odborne hernia disku.

Pojem „vyskočená platnička“ pozná asi každý. Čo to vlastne je?

Medzistavcová platnička je pružná chrupavka medzi stavcami, ktorá umožňuje ich vzájomný pohyb a tlmí nárazy pri chôdzi, behu a skákaní. Vnútri platničky sa nachádza pružné rôsolovité jadro, okolo ktorého sa nachádza vonkajšia väzivová vrstva. Dlhodobým nesprávnym zaťažovaním chrbtice, alebo náhlym veľkým zaťažením sa platnička deformuje a môže nastať jej vysunutie, prasknutie vo vnútri platničky a vyklenutie obsahu do priestoru – hernia disku.

Chrbtica najviac pohyblivá v driekovej časti, kde sa nachádzajú  najvyššie a  najviac zraniteľné platničky. Väčšinou dochádza k vysunutiu platničky medzi 4. a 5. bedrovým stavcom (hernia disku L4/L5). Vyskočená platnička v driekovej časti sa prejavuje bolesťou chrbta, ale nie len chrbta, keďže z miechy vychádzajú nervové korene a vlákna, ktoré inervujú iné časti tela a orgány. Ak vysunutá platnička tlačí  na nerv, cítime bolesť alebo stratu citlivosti, v tej časti tela, ktorú tento nerv inervuje. Bolesť sa môže šíriť od sedacích svalov smerom dolu alebo po prednej strane stehna, môže prichádzať a odchádzať, zhoršuje sa napr. pri kýchnutí alebo podobnom tlaku. Jedným z príznakov je aj strata citlivosti v nohe.

Shams klinika

Ako tomu môžeme predísť? Dá sa to vôbec?

Bolesti chrbta je možné predísť najmä dostatkom vyváženého pohybu a správnym držaním tela pri opakovaných činnostiach ako sedenie pri počítači, šoférovanie, zdvíhanie bremien či športovanie. Hoci je to práve pohyb a športovanie, ktorými sa snažíme proti bolestiam chrbta bojovať, často sú to práve nesprávne pohybové návyky pri športe, ktoré bolestivý stav ešte zhoršia. Dostatočný pohyb a pravidelné športovanie je jedinou správnou cestou, ako sa bolesti chrbta vyhnúť, odporúčame však dozor skúseného trénera.

Bezplatná objednávka na kliniku

Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie, vyplňte náš formulár a my sa postaráme o zvyšok!

Ako sa „vyskočená platnička“ lieči?

Pri bolestiach chrbtice je základom liečby kľudný režim a medikamentózna liečba (lieky proti bolesti, masti a gély…). Veľmi účinnou je rehabilitácia – rehabilitačné cviky, masáže, kúpele a fyzikálne terapie ako elektroliečba, magnetoterapia, kinezioterapia a pod..

V prípade závažnejších prípadoch je potrebné využiť možnosť chirurgickej liečby. Na našej klinike Shams v Banskej Bystrici sme v súlade so súčasným trendom pri liečbe vysunutej medzistavcovej platničky nahradili otvorené operácie chrbtice pre pacienta šetrnejšou, menej rizikovou a menej bolestivou endoskopickou operáciou. Sme jedným z prvých pracovísk na Slovensku, ktoré prináša pacientovi túto možnosť. Ide o miniinvazívnu operáciu, pri ktorej sa šetrne cez malý, menej ako 1  centimetrový rez pomocou endoskopu odstráni vysunutá časť platničky. Operácia sa vykonáva v celkovej anestézii. Trvá okolo 40 minút. Bolesť spôsobovaná vysunutou platničkou ustúpi hneď po operácii. Pacient zvyčajne v ten istý po operácií odchádza domácej liečby.

Prečo je endoskopická operácia  chrbtice pre pacienta výhodnejšia ako klasická otvorená operácia?

Endoskopická operácia  chrbtice je pre pacienta veľmi šetrná operačná metóda. Malý rez znamená menšie poškodenie tkaniva, tým aj menšiu bolesť po operácií a rýchlejšie hojenie. Nie je potrebná dlhšia hospitalizácia, pacient na kliniky obvykle strávi len jeden deň. Doba práceneschopnosti sa líši od fyzickej náročnosti zamestnania. Pokiaľ má fyzicky nenáročné povolanie, vracia sa  pacient do práce už po niekoľkých dňoch. Zákrok nie je hradený z verejného zdravotného poistenia a jeho cena vrátane pred a pooperačnej zdravotnej starostlivosti predstavuje 2.500 Eur.

MUDr. Ihsan Al Khouri, PhD.

Ortopedická klinika Shams, Banská Bystrica

Prečítajte si o klinike Shams viac tu.



Diskusia

Ak chcete pridať Váš názor do tejto diskusie, musíte sa prihlásiť.
V prípade, že nemáte konto, prosím zaregistrujte sa.

Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam práv a informácii pre Dotknutú osobu (ďalej aj „Zoznam práv“) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (ďalej len „Dotknutá osoba“). Prevádzkovateľom webovej stránky www.infomedica.sk sa na účely tohto Zoznamu práv považuje Wisehouse s. r. o., IČO: 48 245 127, so sídlom Lozornianska 11, Bratislava, PSČ 841 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105273/B, email: infomedica@infomedica.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:
 1. identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa uvedenými vyššie
 1. účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
 • účel spracúvania osobných údajov:
 1. Reklamné a marketingové služby,
 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu,
 3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 4. zabezpečenie zaslania Osobných údajov Dotknutej osoby klinike jednodňovej zdravotnej starostlivosti na základe výberu Dotknutej osoby.
 • právny základ spracovania osobných údajov:
 1. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.
 1. identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:
 • Prevádzkovateľ,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • zariadenie kúpeľnej starostlivosti,
 • banky, pobočky zahraničných bánk,
 • advokáti
 • notári,
 1. informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:
 1. dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,
 2. práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 3. práve na opravu osobných údajov,
 4. práve na vymazanie osobných údajov,
 5. práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. práve na prenosnosť osobných údajov,
 8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 9. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
 10. poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 11. práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,
 12. Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 13. Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že ku dňu oboznámenia sa s týmto Zoznamom práv a poskytnutím jej osobných údajov Prevádzkovateľovi dovŕšila 18 rokov veku.  
Podmienkami používania

* Vyplnenie týchto položiek je povinné

Pravidlá pre prispievateľov

Fórum je službou pre návsštevniíkov infomedica.sk. Príspevky sú uverejnené hneď po pridaní. INFOMEDICA si vyhradzuje právo neuverejniť a vymazať najmä tie príspevky, ktoré:

 • sú vulgárne alebo urážlivé
 • nesúvisia s titulom alebo témou
 • porušujú alebo vyzývajú porušovať autorské práva
 • odkazujú na ponuku alebo webové stránky konkurencie
 • obsahujú akékoľvek URL odkazy mimo domény infomedica.sk

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné