Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Nebojme sa vody

Nebojme sa vody

Plávanie v krytých či otvorených bazénoch patrí k odporúčanému a prospešnému pohybu pre ľudí každého veku. Mnohé ženy sa však plaveckým i wellness bazénom a tiež letným verejným kúpaliskám vyhýbajú. Obávajú sa následných gynekologických problémov. Ako prekonať tento strach?

Zdravý organizmus nemá po pobyte v dobre udržiavanom bazéne žiaden problém. Fungujúci imunitný systém a spolu s ním aj rovnováha vaginálnej mikroflóry sú dostatočnou bariérou proti infekciám, ktoré by sa mohli nachádzať vo vode vhodnej na kúpanie.

Včasná podpora imunitného systému

Ženy s oslabenou imunitou alebo s narušením rovnováhy vaginálnej mikroflóry však môžu mať po pobyte vo vode rôzne nepríjemnosti. Prejavia sa suchosťou, dyskomfortom, svrbením alebo výtokom. Ide o začínajúcu alebo prebiehajúcu infekciu či už kvasinkového alebo iného mikrobiálneho, prípadne vírusového pôvodu. Rizikovou skupinou sú aj ženy užívajúce antibiotiká, ktorých vedľajším účinkom častokrát môže byť naštrbenie mikrobiálnej rovnováhy.

Na riešenie podobných problémov boli vyvinuté vaginálne čapíky s obsahom vysokočistého beta glucanu a kyseliny hyalurónovej, ktoré je vhodné užívať aj preventívne. V prípade beta glucanu boli mnohokrát vedecky dokázané jeho účinky na imunitné bunky, ktoré v jeho prítomnosti, obrazne povedané, dostanú väčšiu chuť na nepriateľské ciele – vírusy, baktérie, plesne. O kyseline hyalurónovej je známe, že pomáha hojiť drobné poranenia a zvyšuje pružnosť tkanív, čo je pri vaginálnej sliznici veľmi dôležité.

Ak sa pravidelne objavujú spomínané gynekologické problémy, je vhodné stimulovať imunitný systém aj „zvnútra“. Najúčinnejšie doteraz známe prostriedky na podporu imunity sa ukazujú prírodné polysacharidy – beta glucany. Z nich je to najmä vysokočistý beta glucan (viac ako 90 %), získavaný z hlivy ustricovej. Pôsobí na zvyšovanie funkčnosti imunitného systému. Prípravky s beta glucanom môžeme užívať dlhodobo, preventívne, ale najmä vtedy, keď sú predpoklady na oslabenie imunity. Ženy, ktoré sa obávajú gynekologických problémov po pobyte vo vode, môžu tieto prípravky užívať pred letnou sezónou aj preventívne, ale ak už ochorenie prepuklo, dávkovanie sa môže dočasne zvýšiť. Ako podpora pri gynekologických ochoreniach (HPV, mykózy, infekcie, virózy, candidy, atď.) predstavuje aplikácia výživového doplnku s vysokočistým beta glucanom serióznu pomoc organizmu. Ochorenie ustupuje, výsledky sa systematicky zlepšujú a čo je dôležitejšie, nenastáva recidíva.

Bezplatná objednávka na kliniku

Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie, vyplňte náš formulár a my sa postaráme o zvyšok!

Ak zavčasu myslíme na posilňovanie imunity svojho organizmu, nemusíme sa vzdať pobytu vo vode, teda najlepšej celoročne dostupnej pohybovej aktivity, ani sa vyhýbať kúpeľom či wellness centrám, v ktorých sa dá zároveň príjemne relaxovať.

Do farebnej plôšky:

Pravidlá pri návšteve bazénu:

 • Vynechajte návštevu bazénu, ak máte akútny zdravotný problém (prechladenie).
 • Overte si, či bazén, do ktorého chcete vstúpiť, má kvalitnú a pravidelnú údržbu.
 • Dôsledne dodržujte hygienické pravidlá pre návštevníkov, vrátane zvýšenej osobnej hygieny pred vstupom do vody, ale i po ukončení pobytu.
 • Osoby zvlášť citlivé na gynekologické problémy by mali radšej navštevovať menšie wellness centrá a uprednostňovať kúpeľné bazény. Býva v nich nižší počet ľudí a prísnejšia starostlivosť o kvalitu vody.


Diskusia

Ak chcete pridať Váš názor do tejto diskusie, musíte sa prihlásiť.
V prípade, že nemáte konto, prosím zaregistrujte sa.

Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam práv a informácii pre Dotknutú osobu (ďalej aj „Zoznam práv“) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (ďalej len „Dotknutá osoba“). Prevádzkovateľom webovej stránky www.infomedica.sk sa na účely tohto Zoznamu práv považuje Wisehouse s. r. o., IČO: 48 245 127, so sídlom Lozornianska 11, Bratislava, PSČ 841 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105273/B, email: infomedica@infomedica.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:
 1. identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa uvedenými vyššie
 1. účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
 • účel spracúvania osobných údajov:
 1. Reklamné a marketingové služby,
 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu,
 3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 4. zabezpečenie zaslania Osobných údajov Dotknutej osoby klinike jednodňovej zdravotnej starostlivosti na základe výberu Dotknutej osoby.
 • právny základ spracovania osobných údajov:
 1. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.
 1. identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:
 • Prevádzkovateľ,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • zariadenie kúpeľnej starostlivosti,
 • banky, pobočky zahraničných bánk,
 • advokáti
 • notári,
 1. informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:
 1. dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,
 2. práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 3. práve na opravu osobných údajov,
 4. práve na vymazanie osobných údajov,
 5. práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. práve na prenosnosť osobných údajov,
 8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 9. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
 10. poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 11. práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,
 12. Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 13. Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že ku dňu oboznámenia sa s týmto Zoznamom práv a poskytnutím jej osobných údajov Prevádzkovateľovi dovŕšila 18 rokov veku.  
Podmienkami používania

* Vyplnenie týchto položiek je povinné

Pravidlá pre prispievateľov

Fórum je službou pre návsštevniíkov infomedica.sk. Príspevky sú uverejnené hneď po pridaní. INFOMEDICA si vyhradzuje právo neuverejniť a vymazať najmä tie príspevky, ktoré:

 • sú vulgárne alebo urážlivé
 • nesúvisia s titulom alebo témou
 • porušujú alebo vyzývajú porušovať autorské práva
 • odkazujú na ponuku alebo webové stránky konkurencie
 • obsahujú akékoľvek URL odkazy mimo domény infomedica.sk

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné