Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Navštívili sme za vás: SPORTCLINIC – ortopedickú kliniku v Bratislave

Sportclinic s.r.o. - Infomedica.sk

Sportclinic je privátna špecializovaná klinika zameraná na diagnostiku a liečbu poranení a ochorení kĺbov. Verejnosti je známa aj vďaka špičkovej zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytuje našim vrcholovým hokejistom. Je partnerom Slovenského zväzu ľadového hokeja. Sportclinic sa  však nezameriava len na diagnostiku poranení a ochorení kĺbov  vznikajúcich pri vrcholovom športe, ale aj pri rekreačnom a príležitostnom športovaní, či v bežnom živote. Hlavnou operačnou metódou je artroskopia.

Klinika sa nachádza na začiatku mestskej časti Petržalka. Je dobre dostupná verejnou dopravou aj autom,  10 až 15 minút jazdy z centra mesta. Parkovanie je možné na ulici v okolí kliniky. Je bezplatné. Hneď nás upútal veľmi príjemný, bezprostredný prístup recepcie, ktorý určite prispieva k zmenšeniu stresu klientov. Kým sme čakali, pokiaľ pán doktor Ján Grauzel, športový traumatológ ošetrí všetkých pacientov, všímali sme si organizáciu práce kliniky a rozprávali sa s čakajúcimi pacientami. A počuli sme len samé pozitíva. Určite k tomu prispelo aj to, že pacienti nemuseli dávať pozor, kto je na rade a či sa niekto nepredbehol, ale boli do ambulancie pozývaní v poradí v akom prišli. Príjemné prostredie čakárne a ambulancií tiež prispieva k pokojnej atmosfére. Aj komfortné hotelové vybavenie pooperačných izieb prispieva k celkovej psychickej pohode pacientov.

Moderne technicky vybavenými operačnými sálami nás previedol úrazový chirurg doktor Grauzel. Hlavnou operačnou metódou Sportclinic je artroskopia. Artroskopia je najmodernejšia operačná metóda určená na ošetrenie mäkkých častí kĺbov – meniskov, chrupaviek, kĺbových puzdier, väziva. Najčastejšou artroskopickou operáciou na klinike je ošetrenie vnútorného menisku v kolene. Výhodami artroskopie sú najmä malá operačná ranka a s tým spojené menšie riziko infekcie, menšie poškodenie zdravých tkanív, menšia pooperačná bolesť a rýchlejšie hojenie a rehabilitácia.Medzi najnáročnejšie špecializované výkony patrí plastika predného skríženého väzu a Bankartova plastika pri nestabilite ramenného kĺbu.

Samotnému zákroku prirodzene predchádza ambulantné vyšetrenie.  Na jeho základe vás lekár  bude informovať o všetkých možnostiach liečby vašich zdravotných problémov. Odporučí vám, či je potrebné podstúpiť operačný zákrok. Veľkou výhodou pre pacientov je, že Sportclinic ponúka všetko pod jednou strechou – diagnostiku, operáciu a aj následnú rehabilitáciu. Nemenej dôležité je  aj to, že Sportclinic je zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní. Pacient hradí len oblasť nadštandarných privátnych služieb.

Viac informácií o Sportclinic nájdete tu, spolu s možnosťou objednania sa na vyšetrenie.

Bezplatná objednávka na kliniku

Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie, vyplňte náš formulár a my sa postaráme o zvyšok!

SPORTCLINIC, s.r.o.

SPORTCLINIC, s.r.o.

Černyševského 14, 85101, Bratislava
Zobraziť kontakty


Diskusia

Ak chcete pridať Váš názor do tejto diskusie, musíte sa prihlásiť.
V prípade, že nemáte konto, prosím zaregistrujte sa.

Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam práv a informácii pre Dotknutú osobu (ďalej aj „Zoznam práv“) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (ďalej len „Dotknutá osoba“). Prevádzkovateľom webovej stránky www.infomedica.sk sa na účely tohto Zoznamu práv považuje Wisehouse s. r. o., IČO: 48 245 127, so sídlom Lozornianska 11, Bratislava, PSČ 841 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105273/B, email: infomedica@infomedica.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:
 1. identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa uvedenými vyššie
 1. účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
 • účel spracúvania osobných údajov:
 1. Reklamné a marketingové služby,
 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu,
 3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 4. zabezpečenie zaslania Osobných údajov Dotknutej osoby klinike jednodňovej zdravotnej starostlivosti na základe výberu Dotknutej osoby.
 • právny základ spracovania osobných údajov:
 1. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.
 1. identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:
 • Prevádzkovateľ,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • zariadenie kúpeľnej starostlivosti,
 • banky, pobočky zahraničných bánk,
 • advokáti
 • notári,
 1. informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:
 1. dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,
 2. práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 3. práve na opravu osobných údajov,
 4. práve na vymazanie osobných údajov,
 5. práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. práve na prenosnosť osobných údajov,
 8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 9. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
 10. poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 11. práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,
 12. Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 13. Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že ku dňu oboznámenia sa s týmto Zoznamom práv a poskytnutím jej osobných údajov Prevádzkovateľovi dovŕšila 18 rokov veku.  
Podmienkami používania

* Vyplnenie týchto položiek je povinné

Pravidlá pre prispievateľov

Fórum je službou pre návsštevniíkov infomedica.sk. Príspevky sú uverejnené hneď po pridaní. INFOMEDICA si vyhradzuje právo neuverejniť a vymazať najmä tie príspevky, ktoré:

 • sú vulgárne alebo urážlivé
 • nesúvisia s titulom alebo témou
 • porušujú alebo vyzývajú porušovať autorské práva
 • odkazujú na ponuku alebo webové stránky konkurencie
 • obsahujú akékoľvek URL odkazy mimo domény infomedica.sk

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné