Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Navštívili sme za vás: Ortopedickú kliniku Shams v Banskej Bystrici

Shams 4

Ortopedická klinika Shams v Banskej  Bystrici sa pri liečbe ochorení a úrazov kĺbov a chrbtice špecializuje najmä na miniinvazívne výkony – artroskopie. Artroskopie sú vykonávané  v režime jednodňovej chirurgie, teda bez nutnosti ležania v nemocnici.

Na ortopedickej klinike Shams nás okrem štandardných ortopedických operácií zaujímala najmä novinka pri chirurgickej liečbe chrbtice. Shams je totiž jednou z mála kliník, ktoré priniesli na Slovensko modernú možnosť nahradenia otvorenej operácie chrbtíc šetrnejšou, menej rizikovou a menej bolestivou endoskopickou operáciou.

Endoskopická operácia sa dá vykonať na všetkých častiach chrbtice. Najčastejšie je uvoľňovanie tlaku na nervové štruktúry endoskopicky asistovanými operáciami driekovej chrbtice, čiže laicky povedané operácia „vyskočenej platničky“. Ide o miniinvazívnu operáciu, pri ktorej sa šetrne cez malý, menej ako 1 centimetrový rez pomocou endoskopu odstráni vysunutá časť platničky. Operácia sa vykonáva v celkovej anestézii. Trvá okolo 40 minút. Minimalizuje sa pri nej poškodenie tkaniva, čím sa znižuje pooperačná bolesť a urýchľuje sa návrat do bežného života. Pacient  zvyčajne v ten istý deň po operácií odchádza domácej liečby, pokiaľ nemá fyzicky náročné povolanie, zaťažujúce chrbticu, behom niekoľkých dní sa vracia aj do práce.

Ako sme sa presvedčili, zdravotnícky tím kliniky Shams pracuje s najmodernejšou artroskopickou technikou. Samozrejmosťou je spĺňanie prísnych hygienických  noriem a predpisov.

Klinika sa nachádza v areáli starej nemocnici v centre mesta vedľa kardiocentra, ktoré je zďaleka dobre viditeľné, neprehliadnete ho. V areáli je dostatok parkovacích miest a samotný vchod do kliniky je označený názvom a logom kliniky.

Interiér kliniky podľa nášho názoru ladí nielen s jej logom, ale aj  s osobnosťou jej zakladateľa a vedúcej osobnosti, MUDr. Al Khouriho. Príjemné optimistické prostredie s kútikom pre najmenších pôsobí veselo a uvoľnene.

Ortopedická klinika Shams má uzatvorené zmluvy so všetkými slovenskými zdravotnými poisťovňami.

Oceňujeme, že okrem ambulantnej a operačnej starostlivosti o dospelých pacientov, klinika venuje aj detskú ortopédiu, sonografie novorodencov, vedie aj skoliotickú poradňu pre deti.

Komplexnosť ponúkanej zdravotnej starostlivosti završuje zabezpečenie všetkých potrebných ortopedických a športových pomôcok. Tieto sa na ortopedicko – protetickom oddelení vyrábajú a odovzdávajú pacientom pod dohľadom lekárov špecialistov a ortopedických technikov.

Všetky informácie k ortopedickej klinike Shams spolu smožnosťou jednoduchého objednania sa nájdete TU. • Peter Srnka
  29. novembra 2023 19:49

Diskusia

Ak chcete pridať Váš názor do tejto diskusie, musíte sa prihlásiť.
V prípade, že nemáte konto, prosím zaregistrujte sa.

Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam práv a informácii pre Dotknutú osobu (ďalej aj „Zoznam práv“) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (ďalej len „Dotknutá osoba“). Prevádzkovateľom webovej stránky www.infomedica.sk sa na účely tohto Zoznamu práv považuje Wisehouse s. r. o., IČO: 48 245 127, so sídlom Lozornianska 11, Bratislava, PSČ 841 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105273/B, email: infomedica@infomedica.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:
 1. identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa uvedenými vyššie
 1. účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
 • účel spracúvania osobných údajov:
 1. Reklamné a marketingové služby,
 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu,
 3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 4. zabezpečenie zaslania Osobných údajov Dotknutej osoby klinike jednodňovej zdravotnej starostlivosti na základe výberu Dotknutej osoby.
 • právny základ spracovania osobných údajov:
 1. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.
 1. identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:
 • Prevádzkovateľ,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • zariadenie kúpeľnej starostlivosti,
 • banky, pobočky zahraničných bánk,
 • advokáti
 • notári,
 1. informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:
 1. dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,
 2. práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 3. práve na opravu osobných údajov,
 4. práve na vymazanie osobných údajov,
 5. práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. práve na prenosnosť osobných údajov,
 8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 9. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
 10. poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 11. práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,
 12. Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 13. Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že ku dňu oboznámenia sa s týmto Zoznamom práv a poskytnutím jej osobných údajov Prevádzkovateľovi dovŕšila 18 rokov veku.  
Podmienkami používania

* Vyplnenie týchto položiek je povinné

Pravidlá pre prispievateľov

Fórum je službou pre návsštevniíkov infomedica.sk. Príspevky sú uverejnené hneď po pridaní. INFOMEDICA si vyhradzuje právo neuverejniť a vymazať najmä tie príspevky, ktoré:

 • sú vulgárne alebo urážlivé
 • nesúvisia s titulom alebo témou
 • porušujú alebo vyzývajú porušovať autorské práva
 • odkazujú na ponuku alebo webové stránky konkurencie
 • obsahujú akékoľvek URL odkazy mimo domény infomedica.sk

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné