Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Navštívili sme za vás: Najlepšie slovenské kliniky jednodňovej chirurgie

Na začiatku bola myšlienka zoradiť najlepšie slovenské kliniky jednodňovej chirurgie na jednom mieste. Vlastne nie. Na začiatku bol zdravotný problém. Lieky, obklady ani rehabilitácia nepomáhali, bolo treba sa rozhodnúť. Chirurgický zákrok, áno či nie? Bude treba ležať v nemocnici? Existuje spôsob, ako sa pobytu v nemocnici vyhnúť?

Jednoznačnou odpoveďou bola jednodňová chirurgia. Jednodňová chirurgia je pre pacienta výhodná  alternatíva klasickej operácie bez potreby hospitalizácie, pacient je prijatý na kliniku, operovaný a odchádza domov v ten istý deň. Zákroky sú šetrnejšie, tým aj menej bolestivé, s kratšou dobou rekonvalescencie. To všetko prináša zníženie stresu a psychickú pohodu – domáce prostredie je pri uzdravovaní predsa len najlepšie.

Tak sme začali hľadať vhodnú kliniku jednodňovej chirurgie. Cez internet, ako inak. A vtedy sme zistili, že to nebude zďaleka také pohodlné, ako sme si mysleli. Zadávali sme rôzne slovné spojenia, súvisiace s diagnózou. Otvárali a študovali postupne stránky  jednotlivých kliník, až sme sa v tom celom skoro stratili. A vtedy prišla  myšlienka zoradiť najlepšie slovenské kliniky jednodňovej chirurgie na jednom mieste. Všetky základné informácie na jednom mieste. Keď budete potrebovať podstúpiť chirurgický zákrok, máte o starosť menej.

Najlepšie slovenské kliniky jednodňovej chirurgie

S rozvojom medicínskych postupov množstvo výkonov, ktoré môžu byť predmetom jednodňovej chirurgie neustále narastá. Najčastejšie sú to zákroky v oblasti všeobecnej chirurgie, ortopédie, oftalmológie, otorinolaryngológie, gynekológie a urológie. Z pochopiteľných dôvodov nemôžeme na vlastnej koži vyskúšať všetky operačné zákroky, ktoré slovenské kliniky ponúkajú.  Ale postupne ich  navštevujeme, všímame si všetko, čo by vám mohlo pomôcť – dostupnosť parkovania, ochotu a prístup personálu, prostredie. Zaujímame sa o prístrojové vybavenie kliniky, vzdelanie a skúsenosti  lekárov a sestier, pýtame sa pacientov na ich skúsenosť. Najlepšie kliniky z celého Slovenska postupne zaraďujeme do nášho zoznamu.

Ak máte skúsenosť s niektorou klinikou jednodňovej chirurgie, budeme radi, ak sa s ňou nami podelíte. Napíšte nám cez kontaktný formulár na stránke www.infomedica.sk.

Zoznam najlepších kliník jednodňovej chirurgie na Slovensku nájdete vo vyhľadávači na stránke www.infomedica.sk. Prostredníctvom jednoduchého objednávacieho formulára sa môžete na vybranú kliniku na stránke objednať na vyšetrenie. My vám následne zašleme návrh voľného termínu na klinike. Za objednanie prostredníctvom Infomedica neplatíte.

Bezplatná objednávka na kliniku

Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie, vyplňte náš formulár a my sa postaráme o zvyšok!

SPORTCLINIC, s.r.o.

SPORTCLINIC, s.r.o.

Černyševského 14, 85101, Bratislava
Zobraziť kontakty

Excimer s.r.o.

Excimer s.r.o.

Sumbalova ulica, 84105, Karlova Ves
Zobraziť kontakty

OFTAL s. r. o.

OFTAL s. r. o.

Kuzmányho nábrežie 28, 960 01, Zvolen
Zobraziť kontakty

Imea - cievna klinika

Imea - cievna klinika

Letná 45 (1.poschodie), 040 01, Košice
Zobraziť kontakty

Medchir, s.r.o. - cievna chirurgia

Medchir, s.r.o. - cievna chirurgia

Krížna 8, 946 03, Kolárovo
Zobraziť kontakty

UNITED CLINIC s.r.o.

UNITED CLINIC s.r.o.

Ľudovíta Fullu 5274, 90101, Malacky
Zobraziť kontakty

ARTHROMED, s. r. o.

GÉVÉ Klinika - Plastická a Estetická Chirurgia

GÉVÉ Klinika - Plastická a Estetická Chirurgia

Mojmírova 8 (1. poschodie), 040 01 Košice, 040 01, Košice
Zobraziť kontakty


Diskusia

Ak chcete pridať Váš názor do tejto diskusie, musíte sa prihlásiť.
V prípade, že nemáte konto, prosím zaregistrujte sa.

Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam práv a informácii pre Dotknutú osobu (ďalej aj „Zoznam práv“) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (ďalej len „Dotknutá osoba“). Prevádzkovateľom webovej stránky www.infomedica.sk sa na účely tohto Zoznamu práv považuje Wisehouse s. r. o., IČO: 48 245 127, so sídlom Lozornianska 11, Bratislava, PSČ 841 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105273/B, email: infomedica@infomedica.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:
 1. identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa uvedenými vyššie
 1. účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
 • účel spracúvania osobných údajov:
 1. Reklamné a marketingové služby,
 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu,
 3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 4. zabezpečenie zaslania Osobných údajov Dotknutej osoby klinike jednodňovej zdravotnej starostlivosti na základe výberu Dotknutej osoby.
 • právny základ spracovania osobných údajov:
 1. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.
 1. identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:
 • Prevádzkovateľ,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • zariadenie kúpeľnej starostlivosti,
 • banky, pobočky zahraničných bánk,
 • advokáti
 • notári,
 1. informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:
 1. dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,
 2. práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 3. práve na opravu osobných údajov,
 4. práve na vymazanie osobných údajov,
 5. práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. práve na prenosnosť osobných údajov,
 8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 9. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
 10. poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 11. práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,
 12. Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 13. Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že ku dňu oboznámenia sa s týmto Zoznamom práv a poskytnutím jej osobných údajov Prevádzkovateľovi dovŕšila 18 rokov veku.  
Podmienkami používania

* Vyplnenie týchto položiek je povinné

Pravidlá pre prispievateľov

Fórum je službou pre návsštevniíkov infomedica.sk. Príspevky sú uverejnené hneď po pridaní. INFOMEDICA si vyhradzuje právo neuverejniť a vymazať najmä tie príspevky, ktoré:

 • sú vulgárne alebo urážlivé
 • nesúvisia s titulom alebo témou
 • porušujú alebo vyzývajú porušovať autorské práva
 • odkazujú na ponuku alebo webové stránky konkurencie
 • obsahujú akékoľvek URL odkazy mimo domény infomedica.sk

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné