Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok.

Rozumiem
Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Karpálny tunel – príznaky, liečba a prevencia

Syndróm karpálneho tunela je nervové ochorenie, ktoré začína trápiť čoraz viac ľudí. Liečiť sa síce dá, no oveľa jednoduchšie a lepšie je sa tomuto zdravotnému neduhu vyhnúť. Stačí sa držať niekoľkých hlavných zásad.

Ak by chceli nájsť karpálny tunel na ruke, musíte ho hľadať v oblasti zápästia. Ide o úzku štrbinu, ktorou do dlane prechádza deväť šliach a stredový nerv. Práve tento stredový nerv býva problematický a stojí za syndrómom karpálneho tunela. Stačí totiž, aby sa jedna zo šliach preťažila a opuchla a začala zmenšovať priestor v zápästnom tuneli.

Zvyčajnou príčinou syndrómu karpálneho tunela je opakované preťažovanie šliach na ruke. Ten vzniká pri stereotypných prácach v kanceláriách za počítačom, ale aj ťažko pracujúcich ľuďoch vo fabrikách alebo na stavbách.

Syndróm karpálneho tunela však môže postihnúť aj ľudí s rôznymi zdravotnými problémami:

 • cukrovkou
 • artrózou
 • hormonálnymi problémami 

Príznaky karpálneho tunela

Typickým prejavom karpálneho tunela je pálenie, mravčenie alebo bolesti prstov či celej ruky. Spočiatku sa prejavujú najmä pri náhlom presilení ruky, povedzme pri nesení ťažkej nákupnej tašky.

Pri pokročilom stupni syndrómu karpálneho tunela sa začínajú ozývať bolesti aj v noci a zhoršuje sa citlivosť v prstoch (s výnimkou malíčka). V poslednom štádiu dochádza k úplnej strate citu v rukách. Problémom sa stáva aj taká jednoduchá vec ako je zapnutie gombíkov či šitie ihlou. Neraz pacientovi začínajú padať veci z ruky.

Diagnostika ochorenia

Ochorenie karpálneho tunela má pomerne jednoznačné príznaky a preto sa pomerne ľahko diagnostikuje. Odborný lekár, v tomto prípade neurológ, si potvrdí diagnózu pomocou elektrofyziologického vyšetrenia.

Liečba karpálneho tunela

Problémy s karpálnym tunelom sa liečia v prvom rade odstránením primárnej príčiny vzniku ochorenia. Ak má pacient hormonálne problémy, ktoré spôsobujú opuchy, snaží sa lekár v prvom rade odstrániť tie. U obéznych pacientov sa napríklad odporúča schudnúť a znížiť tým tlak na šľachy a kĺby.

Pre ľudí bez iných zdravotných problémov záleží od závažnosti ochorenia. Pri ľahších prípadoch sa volí rehabilitácia, kde sa šľachy špeciálnymi cvikmi posilňujú a uvoľňujú zároveň. Zlepší sa tak priechodnosť karpálneho tunela, čím sa zníži tlak na stredový nerv.

V ťažších prípadoch sa najskôr volí kľudový režim. Zápästie sa znehybnie ortézou a potom čo sa zdravotný stav zlepší, pristupuje sa opäť k rehabilitácii. Podľa uváženia lekára sa používajú aj obstreky. Doktor vpichne protizápalovú látku priamo do zápästia na postihnuté miesto. Prípadne sa organizmu s liečbou karpálneho tunela pomáha krémami s protizápalovými účinkami.

V prípade, že je štádium choroby vážne, je možné podstúpiť aj operáciu na klinike jednodňovej chirurgie. Operácia trvá 10 až 20 minút a rekonvalescencia približne 6 týždňov. Operácia je hradená zdravotnými poisťovňami. Pred operáciou je potrebné podstúpiť predoperačné vyšetrenie.

Ako predchádzať karpálnemu tunelu?

Tak, ako pri každom ochorení, je najjednoduchšie zdravotným problémom predchádzať. V prípade syndrómu karpálneho tunelu je možností hneď niekoľko.

Ak máte zamestnanie v kancelárii, mali by ste dbať na správne sedenie, mať adekvátnu výšku pracovného stola a ergonomickú myšku a klávesnicu. V prípade stavieb je potrebné používať napríklad antivibračné rukavice, striedať ruky pri práci a po návrate domov oddychovať.

Všeobecné pravidlo teda znie nepreťažovať zápästia. V zamestnaní je potrebné dopriať zápästiam každú hodinu uvoľnenie jednoduchými cvikmi.

 • Kývanie zápästím do strán
 • Krúženie zápästím
 • Stláčanie tenisovej loptičky
 • Stláčanie ruky v päsť a roztváranie

Takéto cvičenie nemusí vôbec trvať dlho. Pokojne stačí aj jedna dve minúty, ktoré pomôžu uvoľniť tlak v zápästiach. Výrazne tak znížite riziko bolestivého ochorenia karpálneho tunela.Diskusia

Ak chcete pridať Váš názor do tejto diskusie, musíte sa prihlásiť.
V prípade, že nemáte konto, prosím zaregistrujte sa.

Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam práv a informácii pre Dotknutú osobu (ďalej aj „Zoznam práv“) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (ďalej len „Dotknutá osoba“). Prevádzkovateľom webovej stránky www.infomedica.sk sa na účely tohto Zoznamu práv považuje Wisehouse s. r. o., IČO: 48 245 127, so sídlom Lozornianska 11, Bratislava, PSČ 841 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105273/B, email: infomedica@infomedica.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:
 1. identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa uvedenými vyššie
 1. účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
 • účel spracúvania osobných údajov:
 1. Reklamné a marketingové služby,
 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu,
 3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 4. zabezpečenie zaslania Osobných údajov Dotknutej osoby klinike jednodňovej zdravotnej starostlivosti na základe výberu Dotknutej osoby.
 • právny základ spracovania osobných údajov:
 1. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.
 1. identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:
 • Prevádzkovateľ,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • zariadenie kúpeľnej starostlivosti,
 • banky, pobočky zahraničných bánk,
 • advokáti
 • notári,
 1. informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:
 1. dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,
 2. práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 3. práve na opravu osobných údajov,
 4. práve na vymazanie osobných údajov,
 5. práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. práve na prenosnosť osobných údajov,
 8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 9. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
 10. poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 11. práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,
 12. Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 13. Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že ku dňu oboznámenia sa s týmto Zoznamom práv a poskytnutím jej osobných údajov Prevádzkovateľovi dovŕšila 18 rokov veku.  
Podmienkami používania

* Vyplnenie týchto položiek je povinné

Pravidlá pre prispievateľov

Fórum je službou pre návsštevniíkov infomedica.sk. Príspevky sú uverejnené hneď po pridaní. INFOMEDICA si vyhradzuje právo neuverejniť a vymazať najmä tie príspevky, ktoré:

 • sú vulgárne alebo urážlivé
 • nesúvisia s titulom alebo témou
 • porušujú alebo vyzývajú porušovať autorské práva
 • odkazujú na ponuku alebo webové stránky konkurencie
 • obsahujú akékoľvek URL odkazy mimo domény infomedica.sk

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné