Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Vyberte si kliniku jednodňovej chirurgie.
Očné kliniky, ortopedické kliniky, cievna chirurgia, kliniky asistovanej reprodukcie.
Objednajte sa.

Artroskopia členka

Artroskopia členka

Artroskopia členka je hneď po artroskopii ramena a kolena tretím najčastejším druhom artroskopickej operácie. Pri operácii sa používa štandardné artroskopické vybavenie – endoskop (tenký optický kábel, na jednom konci je umiestnená kamera, ktorá sa zavádza do kĺbu a na druhom konci je obraz z kamery premietaný do počítača).

Artroskopiou členka lekár získa informácie o type a rozsahu poškodených tkanív, ktoré nemôže získať inou metódou (röntgenom, magnetickou rezonanciou, ultrazvukom, CT vyšetrením a pod.) a následne môže na základe nálezu začať s liečebným výkonom.

Výber kliniky:

Artroskopické operácie vykonávajú kliniky jednodňovej chirurgie. Väčšina z nich má uzatvorenú zmluvu s vašou zdravotnou poisťovňou. Či je operačný výkon ktorý potrebujete hradený zo zdravotného poistenia, ako aj o výške doplatkov za nadštandardný materiál a služby sa môžete informovať na konzultácii priamo na klinike.

Ortopedickú kliniku vo vašom kraji nájdete tu. Môžete sa na ňu objednať prostredníctvom jednoduchého objednávkového formulára.

Pred operáciou:

Pacient absolvuje predoperačné vyšetrenie. Podľa typu plánovanej operácie, miery poškodenia, zdravotného stavu pacienta a celkovej anamnézy pacient príde na kliniku buď deň pred operáciou, alebo v deň operácie a nalačno.

Priebeh operácie:

Artroskopia členka sa vykonáva ambulantne alebo na operačnej sále. Vykonáva sa v celkovej anestézii alebo pri vedomí pacienta so spinálnou, epidurálnou alebo lokálnou anestéziou. Záleží na rozsahu plánovaného výkonu a zdravotnom stave pacienta.

Pacient je v polohe na chrbte s nohou vysunutou cez okraj operačného stola alebo s nohou zvesenou cez kraj stola (operácia prednej časti) alebo v polohe na bruchu (operácia zadnej časti členka a päty).

Cez malý rez sa zavedie do kĺbu artroskop a sledovaním na monitore sa prezrie buď predná alebo zadná časť kĺbu, podľa toho kde má pacient problémy. Ďalšími rezmi sa zavedú do kĺbu špeciálne nástroje, ktorými je možné vnútorné štruktúry kĺbu vyšetriť alebo operačne liečiť.

Po operácii:

Po operácii má pacient na členku elastickú bandáž. Podľa druhu a závažnosti operácie pacient používa barle, aby nezaťažoval operovanú končatinu a začína s rehabilitáciou. Po 2 až 4 týždňoch môže začať zaťažovať operovanú končatinu, pri zložitých operáciách až po 3 mesiacoch.

Možné komplikácie:

Možné komplikácie sa vyskytujú v malom percente vykonávaných artroskopií – môžu nimi byť zanesenie infekcie, krvné zrazeniny, nadmerná krvácavosť.

Medzi najčastejšie indikácie artroskopie členka patria:

 • impingement syndróm
 • disekujúca osteochondróza
 • odstránenie voľných kĺbových teliesok – myšiek
 • synovialitída

Treba si uvedomiť, že nie všetky poškodenia členka môžu byť predmetom artroskopickej operácie a niektoré veľké poškodenia musia byť operované klasickou otvorenou operáciou.Diskusia

Ak chcete pridať Váš názor do tejto diskusie, musíte sa prihlásiť.
V prípade, že nemáte konto, prosím zaregistrujte sa.

Zásady ochrany osobných údajov

Zoznam práv a informácii pre Dotknutú osobu (ďalej aj „Zoznam práv“) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami (ďalej len „Dotknutá osoba“). Prevádzkovateľom webovej stránky www.infomedica.sk sa na účely tohto Zoznamu práv považuje Wisehouse s. r. o., IČO: 48 245 127, so sídlom Lozornianska 11, Bratislava, PSČ 841 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105273/B, email: infomedica@infomedica.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:
 1. identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa uvedenými vyššie
 1. účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
 • účel spracúvania osobných údajov:
 1. Reklamné a marketingové služby,
 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu,
 3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
 4. zabezpečenie zaslania Osobných údajov Dotknutej osoby klinike jednodňovej zdravotnej starostlivosti na základe výberu Dotknutej osoby.
 • právny základ spracovania osobných údajov:
 1. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č.  431/2002 Z. z.
 1. identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:
 • Prevádzkovateľ,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
 • zariadenie kúpeľnej starostlivosti,
 • banky, pobočky zahraničných bánk,
 • advokáti
 • notári,
 1. informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:
 1. dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,
 2. práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 3. práve na opravu osobných údajov,
 4. práve na vymazanie osobných údajov,
 5. práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. práve na prenosnosť osobných údajov,
 8. práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 9. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
 10. poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 11. práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,
 12. Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 13. Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že ku dňu oboznámenia sa s týmto Zoznamom práv a poskytnutím jej osobných údajov Prevádzkovateľovi dovŕšila 18 rokov veku.  
Podmienkami používania

* Vyplnenie týchto položiek je povinné

Pravidlá pre prispievateľov

Fórum je službou pre návsštevniíkov infomedica.sk. Príspevky sú uverejnené hneď po pridaní. INFOMEDICA si vyhradzuje právo neuverejniť a vymazať najmä tie príspevky, ktoré:

 • sú vulgárne alebo urážlivé
 • nesúvisia s titulom alebo témou
 • porušujú alebo vyzývajú porušovať autorské práva
 • odkazujú na ponuku alebo webové stránky konkurencie
 • obsahujú akékoľvek URL odkazy mimo domény infomedica.sk

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám umožnila čo najlepší zážitok z našich webových stránok. Rozumiem

Odborná pomoc? Napíšte nám
zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi

* Vyplnenie týchto položiek je povinné